fbpx

прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 265

Изх. № М-26-И-104
Дата: 22.10.2019 год.
ДР на ЗДДС, §1, т. 84

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани измененията в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), които сте поставили във Ваше писмо с вх. №М-26-И-104/15.03.2019 г.
Във връзка с новите изисквания на Наредба № Н-18/2006 г. са поставени следните въпроси:
Въпрос №1:
Ако в един офис има компютър, на който се издават документи за продажби посредством лицензиран СУПТО от няколко различни фирми и всички те имат фискални устройства, свързани и управлявани от този компютър, това допустимо ли е?
Отговор:
Наредба №Н-18/2006 г. не ограничава използването на един СУПТО за управление на продажбите на няколко лица, при положение че програмната реализация на софтуера осигурява обработка и съхранение на информацията за всяко от лицата в отделена физически или логически база данни, както и свързаност и отчитане на продажбите чрез фискалните устройства на лицата.
Въпрос №2:
Ако фирма има няколко търговски обекта, може ли някои от тях да работят само с кочани фактури (съответно касовите апарати не са свързани със компютър), а в другите обекти да се използва СУПТО?
Отговор:
Законът за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18/2006 г. не въвеждат изискване за задължително използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО) във всички обекти на едно задължено лице. Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС СУПТО е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон. В случай, че за отчитане на продажби в търговски обект се използва единствено и само фискално устройство и в обекта не се ползва софтуер, притежаващ характеристиките на СУПТО, е допустимо издаването на фактури от кочан.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ПРИЛАГАНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗДДС ЗА ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ, СДВЪРЗАНИ С ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

355/02.05.2017г. ЗДДС чл.96, ал.2 чл.41, т.1, б.“а“ ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗДДС ЗА ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ, СДВЪРЗАНИ С ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В Дирекция ОДОП …. е постъпило писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията, с вх.№………. г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството предоставя услуги, свързани с придобиване на ключови

Прилагане на ЗДДС.

Относно: Прилагане на ЗДДС.В Дирекция ”ОУИ” – ……… постъпи писмено запитване с вх. № ………../19.04.2011 г., относно прилагане на ЗДДС във връзка със сключен комисионен договор.В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС с предмет на дейност – строителство на жилищни и нежилищни кооперации, СМР и посреднически услуги. На 10.12.2007 г.

заплащане на такса за битови отпадъци от община Х” за

.№08-В-7Дата:14.01.2013 год.ЗМДТ, чл. 11, ал. 5; относно: заплащане на такса за битови отпадъциот община„Х” заимоти, изключителна държавна собственост, предоставени й за управление Вотговор на поставените въпроси Ви уведомяваме:По силата на чл. 11, ал. 5 ЗМДТ данъчнозадължени лица за имотите, държавна или общинска собственост, са лицата, на които имотът е предоставен за управление. В конкретния случай

Писмо с Изх. №53-04-563/ 20.09.2018 г.; ЗКПО – чл.204, ал.1, т.2; ЗДДФЛ – чл.24, ал.1

Изх. №53-04-563/ 20.09.2018 г. ЗКПО – чл.204, ал.1, т.2ЗДДФЛ – чл.24, ал.1 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-563/30.08.2018 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената

Писмо с Изх.; Изх. №20-00-41; 27.02.2018 г.; ЗДДС – чл.15; ЗДДС – чл.21, ал.2; ЗКПО – чл.195;

Изх. №20-00-4127.02.2018 г. ЗДДС – чл.15; ЗДДС – чл.21, ал.2ЗКПО – чл.195 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-41/05.02.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:АД е водещ

данъчно облагане за последния данъчен период и на чл.117 от същия закон относно деклариране и внасяне на данъка за последния данъчен период не се прилагат. Новоучреденото дружество поема всички задълж

2_ 1134/09.07.2012 г.ЗКПО – чл.92;ЗКПО – чл.116;ЗКПО – чл.115;ЗКПО – чл.117;ЗКПО – чл.118, ал.2;ЗКПО – чл.119;ЗКПО – чл.88, ал.1;Търговски закон – чл.264.На 23.06.2012 г е вписано в Търговския регистър извършено преобразуване на „…………….” АД с ЕИК по регистър Булстат …………. чрез промяна на правната форма в „……………” ООД с нов ЕИКпо регистър Булстат ………….. Новоучреденото

ЗДДС, чл.31, т. 1

2_ 356/17.02.2010 г.ЗДДС чл.31, т.1 Видно от запитването=========ЕООД е дружество, което в основната си дейност се занимава с приготвяне на готова и полуготова храна, предоставяна за клиенти. Посочено е, че през 2010 г. дружеството ще осигурява на борда на самолетите на авиокомпания ===========ЕАД провизии за консумация на борда, като храни, напитки и други стоки и

Писмо с Изх. №23-22-2789; 21.12.2017 г.; Чл. 3, ал. 1 от ЗДДС; Чл. 96, ал. 1 от ЗДДС

Изх. №23-22-278921.12.2017 г. Чл. 3, ал. 1 от ЗДДСЧл. 96, ал. 1 от ЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:Работите като модел и получавате доходи за различни рекламни кампании под формата на граждански договори. В запитватено сте посочили, че доходите Ви винаги са били по-малко от 50 000,00 лв., но преди месец сте участвали

Scroll to Top