fbpx

прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 248

Изх. № М-26-К-77
Дата: 06.12.2019 год.
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 25, ал. 4;
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 26, ал. 7;
Наредба № Н-18/2006 г., Приложение № 29.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпрос, свързан с измененията в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), който сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. № М-26-К-77/13.02.2019 г.
Въпрос:
Използва се СУПТО. Възможно е клиент да закупи стока с отложено плащане по банков път, но в даден момент – след известно време да реши да плати изцяло или частично сумата по фактурата в брой. Това възможно ли е да се случи и как трябва да бъде отразено във Фискалния бон? Допустимо ли е при частично плащане във фискалния бон да бъде записано, че това е частично плащане по фактура с цитиране на конкретния номер на фактурата, без да се конкретизират артикулите от продажбата?
Отговор:
Производителите на софтуер за управление на продажбите в търговски обект са длъжни да надградят (адаптират) разработваните от тях софтуери с цел да бъдат съобразени всички изисквания съгласно Приложение №29 от Наредба №Н-18/2006 г.
Наредба №Н-18/2006 г. не изисква в момента, в който в софтуера се въвежда информация за продажба и се генерира уникалният й номер (УНП), да е известен начинът, по който продажбата ще бъде заплатена. Няма ограничения и по отношение на броя и вида на плащанията по дадена продажба – те могат да бъдат повече от едно и от различен вид – в брой, чрез банков превод, с дебитна или кредитна карта и др.
Всички промени, които могат да настъпят в хода на изпълнението на една продажба, вкл. и извършените плащания по нея, следва да бъдат отнасяни към УНП, генериран при първото въвеждане на информация за продажбата в софтуера.
Съгласно чл. 25, ал. 4 от Наредбата, издаването на фискална касова бележка в случаите се обвързва с плащането.
При плащане по въведена в софтуера продажба, за което съгласно изискванията на Наредбата следва да бъде издаден ФБ, софтуерът задължително подава към фискалното устройство уникалния номер на продажбата за включването му във ФБ.
Съгласно чл. 26, ал. 7 от Наредба № Н-18/ 2006 г. при продажба, за която е издадена фактура или дебитно известие, в която/което са посочени количеството и видът на стоките или услугите, във фискалния бон се допуска да се отпечата сумарният оборот по съответните данъчни групи и код на данъчната група, като задължително се посочи номерът и датата на фактурата или дебитното известие, по която/което се извършва плащането.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Ползване на данъчно облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ Във връзка с постъпило запитване от Вас, препратено ни по компетентност от офис ….с вх.№ …./ 03.04.2012г. при Дирекция „ОУИ”-…., относно ползване на данъчно облекчение от лице с намалена работоспособност, Ви уведомяваме за следното: В писмото си пишете, че сте пенсионер за осигурителен стаж и възраст

Приложение разпоредбата на чл. 131 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_222/27.01.2015 г.ЗДДС, чл. 104;ЗДДС, чл. 116, ал. 3 и ал. 4;ЗДДС, чл. 131, ал. 1;ППЗДДС, чл. 83, ал. 1Относно: приложение разпоредбата на чл. 131 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Според изложеното в запитването на .12.2014 г. е проведена публична продан на недвижим имот, находящ се в гр. В., бивша собственост на длъжника „Ф”

прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-04-167/14.12.2013 г. ЗДДС, ЗДДФЛ,чл.3, ал.1 и ал.2чл.26, ал.7чл.68, ал.2чл.33чл.69, ал.1, т.3чл.96, ал.1 и ал.2В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” … е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № 53-04-167/18.11.2013 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:През 2013 г. физическо лице

определяне на цена на придобиване и продажна цена във връзка с продажба на имущество по чл.33 ал.1 от ЗДДФЛ, Ви уведомяваме за следното

ЗДДФЛ – чл. 25; чл. 29, т. 3; чл. 35, т. 3; чл. 36; чл. 39, ал. 1ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 5 Относно: Поставени въпроси във връзка с попълване на ГДД по чл.50 отЗакона за данъците върху доходите на физически лицаУВАЖАЕМИ Г-Н ………….,В отговор на Вашето запитване,

прилагане на чл.209, ал.1, т.1 от ЗКПО.

Изх. №24-34-928Дата: 04.03.2008 год.Относно: прилагане на чл.209, ал.1, т.1 от ЗКПО.По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-928/ 19.12.2007 г. по описа нана Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:Поставените въпроси се отнасят до прилагането на разпоредбите на чл.209, ал.1, т.1 от ЗКПО при следната фактическа обстановка: служителите, които ползват през даден месец платен отпуск,

право на данъчно облекчение от 75 на сто при данъка върху недвижимите имоти за „основно жилище“ на лице с намалена работоспособност над 50 на сто съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

3_458/20.03.2020 г. ЗМДТ, чл. 25, ал. 2 ОТНОСНО: право на данъчно облекчение от 75 на сто при данъка върху недвижимите имоти за „основно жилище“ на лице с намалена работоспособност над 50 на сто съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) В запитването лицето посочва, че е с

ЗДДС, чл.70, aл. 2, т. 5,ЗДДС, чл.70, aл. 2, т. 3,ЗДДС, чл.70, aл. 2, т. 4,ЗДДС, чл.70, aл. 2, т. 2

2_327/11.03.2014 г. чл.70, ал.2, т.5 от ЗДДС чл.70, ал.2, т.2, 3 и 4 от ЗДДСДружеството Ви е с основен предмет на дейност продажба на автомобили /леки и понякога товарни автомобили категория N1/, както и следпродажбен сервиз на същите. Считате, че за продажбата на леки автомобили попадате в дейности по т.2 на чл.70, ал.2 от ЗДДС,

ЗМДТ, чл.62, aл. 1,ЗМДТ, чл.63, aл. 2,ЗМДТ, чл.71

Изх. № 08-Б-7София 31.05.2006ДО ОБЩИНАгр.Б О Т Е В Г Р А Дпл. «Освобождение» № 13 При прехвърляне на право на собственост върху недвижими имоти се издава удостоверение за данъчна оценка на основание чл. 3 от Приложение № 2 към ЗМДТ и чл. 264, ал. 1 ДОПК.От анализа на текста на цитираните разпоредби се налага

Scroll to Top