fbpx

прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 249

Изх. № М-26-Е-178
Дата: 02.04.2020 год.
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52м, ал. 3;
Наредба №Н-18/2006 г., Приложение № 33.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, поставени във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-Е-178/12.03.2019 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г.

Въпрос №1:
Относно точка „4.2.4.1“ от информацията, подавана от лицата по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006 г. – смята ли се за промяна на обстоятелствата промяна във версията, тъй като повечето от електронните магазини са разработени на база на софтуери с отворен код (Open Cart, Woo Commerce, Presta Shop, Virtuemart и т.н.), които почти ежемесечно получават ъпдейти, касаещи сигурността на софтуера, които от своя страна променят числото на версията?

Отговор:
Лицата, извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин, подават информация съгласно Приложение №33 от Наредба №Н-18/2006 г. В него в т. 4.2.4 се изисква посочване на „Наименование и версия на софтуера/ите на електронния магазин“.
Наредба №Н-18 не въвежда правила, по които да се формират версиите на софтуерите, използвани от търговците. Това важи в еднаква степен и за лицата, извършващи продажби чрез електронни магазини. На основание разпоредбата в чл. 52м, ал. 3, която гласи, че при промяна на данните по ал. 1, т.е. подадените данни съгласно Приложение №33, актуална информация се подава в 7-дневен срок от настъпване на промяната, следва при промяна на версията на използвания от Вас софтуер, да подадете коригиращата информация. Електронната услуга улеснява максимално подаването, както запазва и „предлага“ като попълнена цялата предходно въведена информация.

Въпрос №2:
Във връзка с предходния въпрос, възможно ли е поставяне на версия от типа 3.х.х, където 3 указва основната версия на софтуера, а х.х. са всички възможни номера, отговарящи на съответните ъпдейти?
Необходимо е да се вписва оригиналната версия на софтуера, тъй като Вие, в качеството си на потребител на софтуера, не можете да се ангажирате с отговорност кой елемент от числовото обозначение на дадена версия с коя част от функционалността му кореспондира и с какви промени е свързана.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Писмо с Изх. №23-22-103; 10.02.2020 г.; КСО – чл. 9, ал. 3, т. 2; КСО – чл. 7, ал. 12, т. 2; КСО – чл. 5, ал. 4; Наредба №5/2002 г. – чл. 7, т. 2;

Изх. №23-22-10310.02.2020 г. КСО – чл. 9, ал. 3, т. 2КСО – чл. 7, ал. 12, т. 2КСО – чл. 5, ал. 4Наредба №5/2002 г. – чл. 7, т. 2 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-103/22.01.2020 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално

Здравно осигуряване на чужд гражданин, който има разрешение за продължително пребиваване в Република България

ОТНОСНО:Здравно осигуряване на чужд гражданин, който има разрешение за продължително пребиваване в Република БългарияУважаема госпожо,В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция «ОУИ», Ви уведомяваме за следното: На основание чл. 33, ал. 1, т. 3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са: чуждите граждани или лицата без

Писмо с Изх. №21-02-4/12.06.2020 г.; Изх. №26-03-1/12.06.2020 г.; КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7; ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 1;

Изх. №21-02-4/12.06.2020 г.Изх. №26-03-1/12.06.2020 г. КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 1 В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …… е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №21-02-4/15.05.2020 г. и вх. №26-03-1/15.05.2020 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното

определяне на авансови вноски по реда на чл.56 от ЗКПО (отм.) и ползване на данъчно облекчение по чл.29а от ЗОДФЛ (отм.)

3_6159/22.10.2007г. ЗКПО (отм.), чл.56 ДОПК, чл.122 ЗОДФЛ, чл.29аОтносно: определяне на авансови вноски по реда на чл.56 от ЗКПО (отм.) и ползване на данъчно облекчение по чл.29а от ЗОДФЛ (отм.)Постъпило е писмено запитване, в което са изложени следните казуси: 1. При ревизия по Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ, отм.) за 2005 и 2006г.

данъчното третиране на задълженията, които не са върнати, остане непроменена в следващите 5 години, следва да имате предвид разпоредбата на чл.46 от ЗКПО. Според ал.1 на чл.46 при определяне на данъч

2_146/25.01.2012 г.ЗКПО чл.46ЗКПО чл.16, ал.2, т.3ЗДДФЛ чл.50, ал.1, т.5ЗДДФЛ чл.77В Дирекция ОУИ ………….. е постъпило Ваше писмено запитване с вх.№…………., в което е описана следната фактическа обстановка: Съгласно решение от 13.09.2011г. дружеството е финансирано от собственика на дяловете и управител на дружеството със сумата 290 000лв., с която на същата дата е купен дълготраен актив –

Сметопочистване,

В Дирекция ОДОП – … постъпи Ваше запитване с вх. № …/ 19.01.2015г. Поставени са следните въпроси:1.Начислява ли се ДДС при:-Учредяване и прехвърляне на ограничени вещни права,-Отстъпено право на строеж на строеж на основание чл.37 и чл.38 от ЗОС,-Право на прокарване на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по чл.193 от ЗУТ,-Продажба на недвижими

Писмо с Изх. №20-00-113; 14.05. 2018г.; ; ЗДДС – чл.2

Изх. №20-00-11314.05. 2018г. ЗДДС – чл.2В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №20-00-113/19.04.2018 г. във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за счетоводството (ЗСч).В запитването е изложена следната фактическа обстановка: На ЕООД предстои сключването на договор за услуга с дружество, което

Oблекчение за намалена работоспособност, съгласно Решение на ТЕЛК

Mоже ли да ползвате облекчение при деклариране на доходите си за 2010г. като лице с намалена работоспособност и правилно ли органите при ТД на НАП гр. .. не признават приложеното към ГДД Решение на ТЕЛК за ползване на данъчно облекчение, поради изтекъл срок? В отговор на направеното от Вас запитване до органите по приходи при

Scroll to Top