fbpx

прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 250

Изх. № М-94-Н-78
Дата: 09.01.2020 год.
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52в ал. 2, т. 3;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52д, ал. 2;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52и;
Наредба №Н-18/2006 г., Приложение № 29;
ДОПК, чл. 38, ал. 1.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани с измененията в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), които сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. №М-94-Н-78/12.02.2019 г.
Въпросите Ви са зададени в качеството Ви на лице, разработващо web базиран софтуер, потребителите на който са фирми, които ще го използват за управление на поръчките си.
Въпрос №1:
За по-голяма сигурност на личните данни, записите в базата данни са криптирани с ключ на потребителя, който не се съхранява на сървъра. Това в разрез ли е с наредбата?
Отговор:
Наредба №Н-18/2006 г. не ограничава използването на алгоритъм за криптиране на информацията в базата данни (БД) на софтуера. Във всеки случай е необходимо да бъде спазено изискването на чл. 52в, ал. 2, т. 3/чл. 52д, ал. 2 за достъп и извличане на данни от БД в структуриран четим вид.
Въпрос № 2:
Правилно ли е тълкуването, че софтуерът трябва да има създаден неактивен одиторски профил, като потребителят го активира и задава парола за достъп и предоставя на проверяващите от НАП име, парола и криптиращ ключ за достъп до базата данни?
Отговор:
Софтуерът трябва да има вграден одиторски профил, достъпът до който трябва да бъде незабавно осигурен при поискване от орган по приходите – чл. 52и и т. 19 от Приложение №29 на Наредба №Н-18/2006 г.
Въпрос № 3:
Софтуерът ще бъде преведен и на други езици, в разрез ли ще е с наредбата, ако при език различен от български, софтуерът не осигурява свързаност с ФУ и не блокира операциите за приключване на продажба? Като защита след регистрация, езика няма да може да бъде променен.
Отговор:
Софтуер, разработен и деклариран като СУПТО, съгласно изискванията на Наредба №Н-18/2006 г., не може да работи в режим, при който не отговаря на всички или на част от изискванията на наредбата.
Въпрос № 4:
УНП – при неприключени и неплатени поръчки преди да бъдат изработени, като например оферти, които очакват одобрение от клиента им:
а) трябва ли при съставянето им да се генерира УНП или само при плащането им?
б) тези поръчки може ли да бъдат изтрити или единствено анулирани?
Отговор:
Уникален номер на продажба (УНП) се генерира възможно най-рано в процеса на продажбата, а именно при първото въвеждане на информация за конкретна продажба. Генерирането на УНП няма отношение към начина и момента на плащане. В случай на отказ на клиент от заявена стока или услуга – предмет на продажбата, тя следва да бъде анулирана, като информация за всички частични или пълни анулирания следва да се съхранява в БД на софтуера. Изтриване не се допуска.
Моля, обърнете внимание на формулировката в т. 12 от Приложение №29: „При анулиране (пълно или частично) на открита, но неприключена продажба софтуерът задължително съхранява в базата данни пълна информация за анулираната продажба – анулирани стоки/услуги, количество, стойност, оператор и др.“
Въпрос №5:
Практика е плащанията да са в края на месеца или след натрупване на някаква сума. Ако по въпрос №4 всяка поръчка трябва да има УНП, то тогава как да се осъществи груповата продажба, когато за касова бележка може да има само един УНП?
Отговор:
В случай, че плащанията по няколко продажби за период от време (напр. месец) се извършват по начин, изискващ издаване на фискален бон, то за всяка продажба следва да се издаде отделен фискален бон.
Въпрос №6:
Потребител може да има няколко офиса, като в някои от тях няма касов апарат и плащанията са само по банка. Трябва ли да се съставя УНП в такъв случай и как да е структуриран?
Отговор:
В случай, че в няколко офиса на даден търговец се използва един и същи софтуер, деклариран като СУПТО, отговарящ на изискванията на Наредба №Н-18/2006 г., за всички продажби следва да се генерира УНП, независимо че някои от тях ще бъдат платени по начин, неизискващ издаване на фискален бон (например, банков превод). При генерирането на УНП се изисква обръщение към фискално устройство.
Въпрос №7:
При авансово плащане на поръчка трябва ли за всяко плащане да има отделен УНП?
Отговор:
При авансово плащане е необходимо СУПТО да генерира УНП по начина, по който това става при въвеждане на информация за продажба. На фискалния бон, удостоверяващ авансовото плащане, се отпечатва този УНП. При следващи частични плащания по същата продажба, както и при окончателното плащане, не се генерират нови УНП, а фискалните бонове съдържат първоначално генерирания уникален номер (УНП).
Въпрос № 8:
Архивиране на база данни за сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК.
При отказ от ползване на потребител от сайта, как е правилно да се процедира?
а) Софтуера да не изтрива базите данни за потребителя, а да ограничи функционалността с изключение преглед на създадените записи в базата данни, което не се знае дали не е в нарушение с правото на потребителя „да бъде забравен“.
б) Да се изтрият базите данни и закриване на акаунта единствено, ако бъдат изтеглени CSV файлове с данни за продажби, фактури, права и длъжности на служителите.
Отговор:
Когато СУПТО се предоставя от производител/разпространител на софтуер (СУПТО) като облачна услуга, предмет на договаряне между производителя/разпространителя и клиента-търговец е начинът, по който информацията в БД ще бъде съхранявана, вкл. с възможност за достъп, така щото да бъде изпълнено изискването за съхранение съгласно чл. 38, ал. 1 от ДОПК.

Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство за периодите по чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)

Изх. № 37-00-102 Дата: 24.06. 2015 год. КСО, чл. 9, ал. 3, т. 1; КСО. Чл. 9, ал. 3, т. 2; НЕВДПОВ, чл. 4а; ДОПК, чл. 72, ал. 1; ДОПК, чл. 74; ДОПК, чл. 75.Относно: прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство за периодите по чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)

Отчитане на приходите от автоматизираната билетна система на община Варна, изградена по проект „Интегриран градски транспорт на ………..“, по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Изх. № М-24-36-32Дата: 27.05.2019 год.ЗДДС, чл. 2, т. 1;ЗДДС, чл. 6;ЗДДС, чл. 9;ЗДДС, чл. 12, ал. 1;ЗДДС, чл. 25, ал. 2;ЗДДС, чл. 25, ал. 7;ЗДДС, чл. 38-50;ЗКПО, част пета;Наредба № Н-18/2006 г., чл. 39, ал. 1;Наредба № Н-18/2006 г., чл. 41, ал. 4. ОТНОСНО: Отчитане на приходите от автоматизираната билетна система на община Варна, изградена

Становище на НАП с Изх. №23-22-165 от 23.02.2018 г.

Изх. №23-22-16523.02.2018 г. Чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДСЧл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗДДСЧл. 117, ал. 1 от ЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:Предмет на дейност на дружеството е отпускане на заеми. Съществена част от целия процес по кредитирането, а именно обслужването на клиентите, обработка на заемите, плащането и

НАРЕДБА Н-8, чл.2, aл. 2, т. 2,НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 1, т. 2,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,КСО, чл.4, aл. 3, т. 6,КСО, чл.6, aл. 8,ЗДДФЛ, чл.50, aл. 1, т. 1,ДОПК, чл.110,НООСЛБГРЧ, чл.11

2_1453/03.10.2011 г.КСО – чл.4, ал.3, т.2, т.6; чл. 6, ал. 8ДОПК – чл.110ЗДДФЛ – чл.50, ал.1, т.1Наредба Н -8/29.12.2005г. -чл.2, ал.2, т.2; чл.3, ал.1 т.2НООСЛБГРЧМЛ – чл.11 ОТНОСТНО: Социално осигуряване на самоосигуряващо се лице, получили доходи за работа без трудово правоотношение за минали годиниОт изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че за периода

Становище на НАП с Изх. №53-04-944 от 07.02.2018 г.

Изх. №53-04-94407.02.2018 г. Чл.8 от ЗДДСЧл. 9 от ЗДДСЧл. 26, ал. 2 от ЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:Представляваното от Вас дружество не е регистрирано за целите на ЗДДС и осъществява дейност като частна детска градина. По силата на сключени договори провежда и извършва възпитателно-образователен процес за деца на възраст от 10 месеца

авансово облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО.

Изх. № 24-34-615……………..Дата: .…………… .2008 г.Относно: авансово облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО.По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-615/ 11.07.2007 г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:По 1-ви въпрос:Видно от изложеното в запитването, дружеството е приключило 2006 г. с данъчна загуба. За първото тримесечие на 2007 г. са

Осигуряване на самоосигуряващо се лице – регистриран земеделски стопанин, упражняващо трудова дейност през определени месеци на календарната година

КСО – чл. 4, ал. 3, т. 4, чл. 6, ал. 8 и 9, чл. 10, ал. 1 и §1, ал. 1, т. 5 от ДР;НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, ал. 1, 2 и 3 ОТНОСНО: Осигуряване на самоосигуряващо се лице – регистриран земеделски стопанин, упражняващо трудова дейност през определени месеци на календарната година Във връзка

ЗДДФЛ, чл.24, aл. 2, т. 8

Изх. №23-30-3219.04.2017 г.чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-30-32/05.04.2017 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Служител на Посолството на Х, придобил право на

Scroll to Top