fbpx

прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 251

Изх. № М-26-А-99
Дата: 05.11.2019 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
Наредба № Н-18, чл. 52а;
ДР на Наредба № Н-18, § 1, т. 19;
Наредба № Н-18, Приложение № 29.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани измененията в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), които сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. №М-26-А-99/15.03.2019 г.
Поставени са следните въпроси относно Приложение № 29 към чл.52а:
Въпрос №1:
Дружеството има 2 оператора А и В в СУПТО (като модул от web базиран S…..S). Оператор B има фискално устройство и може да прави продажби в брой и по банков път. Оператор А може единствено да прави продажби по банков път, тъй като няма връзка с ФУ. Необходимо ли е да се генерира УНП за продажба от оператор А, при условие, че част от УНП е индивидуален номер на ФУ, а той няма такова и извършва продажби само по банков път? Необходимо ли е да се генерира УНП, при условие, че продажбата се извършва по банков път от оператор В?
Отговор:
Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
При работа със софтуер за управление на продажбите (СУПТО) по смисъла на ДР на ЗДДС и ДР на Наредба № Н-18/2006 г., задължително изискване е софтуерът да бъде свързан с фискално устройство и да се генерира уникален номер (УНП) на всички продажби, независимо от начина, по който ще бъдат заплатени. (). Това означава, че следва да се генерира УНП и в случаите, когато плащането се осъществява по банков път.
Въпрос №2:
Възможно ли е ФБ с УНП от СУПТО да бъде прикрепян към фактура, разпечатана на принтер в формат А4? Задължително ли е фактурите да бъдат разпечатвани само от ФУ, защото в повечето случаи стават прекалено дълги?
Отговор:
Наредба № Н-18/2006г. не въвежда задължение фактурите да бъдат разпечатвани от фискално устройство (ФУ). Редът и начинът за издаването на фактурите е в правомощията на задълженото лице при спазване на нормативните разпоредби, предвидени в данъчните закони.
Въпрос № 3:
В т. 18.9 задължителни ли са всички таблици с номенклатури и съответно техните реквизити, при условие че СУПТО (като модул от web базиран S……..S) не разполага с такива или разполага частично (не с всички реквизити)?
Отговор:
В Приложение №29 са разписани изискванията към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти. В т. 18 е указано, че софтуерът следва да осигурява чрез потребителски интерфейс визуализация и експорт на данни от базата данни в табличен вид, файлов формат XLS/XLSX или CSV, при прилагане на следните филтри: За търговец (при S……S); За период (от дата до дата) и/или За търговски обект (всички или конкретно посочен), и/или За ФУ, на което са регистрирани продажбите (всички ФУ или конкретно ФУ), и/или За работно място (всички или конкретно посочено), и/или за оператор (всички или конкретно посочен).
Предвидена е и минимална структура на данните, изброена в т. 18.9. Следва да се има предвид, че се допуска предоставянето на алтернативни номенклатурни таблици, които като обхват на съдържащата се в тях информация съответстват на посочените в т. 18.9.

ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

общата система на данъка върху добавената стойност /Регламента/, който влиза в сила от 01.07.2011 г. Регламентът е задължителен и се прилага пряко във всички държави-членки, поради което българското д

В Дирекция ОДОП –постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-261/ 20.10.2015г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП за отговор по въпросите, касаещи данъчното законодателство.Изложената е следната фактическа обстановка:Дружеството е регистрирано по ЗДДС и има основна икономическа дейност – товарен автомобилен транспорт. Закупено е МПС – влекач. Дружеството притежава и лиценз за извършване на тази

Становище на НАП с Изх. №53-04-177/23.05.2017 г.

Изх. №53-04-177/23.05.2017 г.ЗЮЛНЦ–чл. 3ЗКПО – чл. 1, т. 2 чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗСч – чл. 35 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, прието с вх. №53-04-177/……2017 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Сдружението е регистрирано като

Упражняване на правото по чл.143, ал.3 от ЗДДС;

ОТНОСНО:Упражняване на правото по чл.143, ал.3 от ЗДДС;Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има за предмет на дейност търговия с авточасти и автосервизна дейност, като посочвате, че желаете да осъществявате продажби на автомобили втора употреба – внос от чужбина. В тази връзка поставяте следния въпрос:Наложително ли е да подавате уведомление за

прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх.№ 20-00-290 от 2013 г.чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДСчл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДСВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-290/10.10.2013 г. относно прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). В запитването

данъчно третиране съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги по колокация

Изх. № 26-Е-143Дата: 04.12.2018 год. ЗДДС: чл. 21, ал. 1; ЗДДС, чл. 21, ал. 2; ЗДДС, чл. 21, ал. 4, т.1; ЗДДС: чл. 128. ОТНОСНО: данъчно третиране съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги по колокация Във Ваши писма, постъпили в ЦУ на НАП с вх. №…………2017 г.

Приложението на ЗДДС при покупка на лек автомобил и необходимостта от извършване на корекция на ползван данъчен кредит при смяна предназначението на автомобила.

2_1217/03.12.2015 г. ЗДДС чл.79, ал.6, т.1ЗДДС чл.80, ал.1, т1Чл.70, ал.1, т.4Чл.70 , ал.3, т.7ОТНОСНО:приложението на ЗДДС при покупка на лек автомобил и необходимостта от извършване на корекция на ползван данъчен кредит при смяна предназначението на автомобила. В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ЦУ на НАП гр. София, заведено в

прилагане на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой и Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, Ви уведомяваме за следно

Относно : прилагане на разпоредбите на ЗОПБ и Наредба Н – 18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройстваВъв връзка с постъпило запитване в Дирекция „ОУИ”- …… от Вас с вх.№ ……..2011г., относно прилагане на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в бройи Наредба Н-18 за регистриране и отчитане

ЗДДС, чл.26, aл. 2,ЗДДС, чл.50

Изх.№ 20-00-49809.02.2018 г. чл.50 от ЗДДСчл.26, ал.2 от ЗДДСВ запитването e посочено, че основната дейност на дружеството е доставка на застрахователни услуги, при условията и по реда на Кодекса за застраховането(КЗ)/чл.47 от ЗДДС/. Дружеството е регистрирано по ЗДДС.Въпросите, които се поставят в запитването са при следната фактическа обстановка:По т.1 от запитването:През 2011 г. дружеството е

Scroll to Top