fbpx

прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 252

Изх. № М-26-К-84
Дата: 22.01.2020 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 1;
ДР на Наредба №Н-18/2006 г., § 1, т. 19.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани с измененията в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), които сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. №М-26-К-84/18.02.2019 г.
Фактическа обстановка: Фирмата използва счетоводен софтуер. Същият следи количества, цени, движения на стоки, фактуриране на СМР. Понякога се купуват и завеждат строителни материали с цел продажба. Плащанията се осъществяват единствено по банка.
Въпрос №1:
Трябва ли счетоводната програма да отговаря на изискванията за СУПТО и да бъде декларирана в НАП ?

Отговор:
Следва да се има предвид, че от значение е функционалността на използвания софтуер, а не работното наименование, с което потребителите го определят като „счетоводен“, „складов“, „фактурен“ или друг.
Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Предвид изложеното в запитването, ако приемате единствено и само плащания, за които не е налице задължение за издаване на фискален бон, то цитираният софтуер няма да попада в определението за СУПТО съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, в които в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, позоваването на разпоредбата в чл. 17, ал. 3 от ДОПК е неприложимо.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Становище на НАП във връзка с прилагането на чл. 55 и чл. 56 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. №94-М-66Дата: 05.03.2009 год. ЗДДФЛ, чл. 55; ЗДДФЛ, чл. 56; ЗДДФЛ, чл. 58.Относно: Становище на НАП във връзка с прилагането на чл. 55 и чл. 56 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)По повод Ваше писмо, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 94-М-66 от 11.02.2009 г., изразявам

Отчитане на продажби на талони от националната лотария в търговските обекти съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални ус

3_1044/30.04.2015 г.ЗДДС, чл.118, ал.1ЗДДС, чл. 118, ал. 4Наредба № Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 1Наредба № Н-18/2006 г., чл. 4, т. 3Наредба № Н-18/2006 г., чл. 27Наредба № Н-18/2006 г., чл. 29, ал. 5Наредба № Н-18/2006 г., чл. 39аОтносно: Отчитане на продажби на талони от националната лотария в търговските обекти съгласно Наредба № Н-18от 13.12.2006

тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.

2_992-1/18.08.2014г.ЗДДС, чл.163а, ал.2 В Дирекция ОДОП – ………. е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. №……., в което е поставен въпрос, свързан с приложението на Глава деветнадесета „а” от Закона за данъка върху добавената стойност при продажбата на резене.Във връзка с поставения въпрос и предвид действащите разпоредби на Закона за

ЗДДС, чл.118, aл. 4,ЗДДС, чл.118, aл. 8,ЗДДС, чл.118, aл. 9,НАРЕДБА Н-18, чл.59а,ЗДДС, чл.118, aл. 10,ЗДДС, чл.118, aл. 11

5_ 55-04-18/09.01.2014 г.Чл. 118, ал.4,ал.8, ал. 9, ал. 10и ал. 11 от ЗДДСЧл.59 ана Наредба № Н -18/2006 г.Фактическа обстановка:Дружество, с основна дейност търговия, закупува и продава течни горива на контрагенти, с които има двустранни или тристранни отношения.Съгласно чл. 103 от Закон за задълженията и договорите (ЗЗД), дружеството извършва прихващане по фактури на взаимни вземания

Писмо с Изх. №20-00-163; 09.04. 2021 г.; ЗКПО – чл.46 ; чл. 16, ал. 1

Изх. №20-00-16309.04. 2021 г. ЗКПО – чл.46 ; чл. 16, ал. 1 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх.№20-00-163/17.03.2021 г., във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е учредено на 01.03.2021 г., с основен капитал

заличаване на декларации Окд 5 за прекъсване на дейност на самоосигуряващо се лице, поради неизяснена фактическа обстановка, изразяваме следнотостановище:

Изх. № 23-22-2429 ………………2011г. Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено с вх. № 23-22-2429/12.09.2011г.по описа на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …,относно заличаване на декларации Окд 5за прекъсване на дейност на самоосигуряващо се лице, поради неизяснена фактическа обстановка, изразяваме следното становище:На основание чл.1, ал.1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица,

Становище на НАП с Изх. № 20-00-385 от 18.01. 2017 г.

Изх. № 20-00-38518.01. 2017 г. чл. 26, ал. 2, чл. 26, ал.3, т. 1, чл. 45, ал. 7 от ЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:„П“ ЕООД не е регистрирано по ЗДДС, тъй като основната му дейност е организиране на хазартни игри с игрални автомати, попадаща в обхвата на освободените доставки по чл. 48 от

ЗДДС, чл.131, aл. 1,ППЗДДС, чл.83, aл. 3

Изх. № 23-22-207210.01.2017 г. чл. 131, ал. 1 от ЗДДСчл. 83, ал. 3 от ППЗДДСВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-2072/11.10.2016 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Образували сте изпълнително дело, в хода на

Scroll to Top