fbpx

прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 253

Изх. № М-26-К-83
Дата: 01.10.2019 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
ДР на Наредба №Н-18, § 1, т. 19.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани измененията в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), които сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. №М-26-К-83/18.02.2019 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
„…….“ ЕООД действа като застрахователен брокер, предоставя пътна помощ и продава продукция. Плащанията се извършват в брой или по банков път. За издаване на фактури дружеството използва приложението „EXCEL“ на “MICROSOFT“. След разпечатването на фактурата, използваната бланка се „изчиства“ от информация за количество, вид и продажна цена на стоките и/или услугите, като електронната таблица не обработва и не съхранява в база данни въвежданата информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и не отразява тяхното предоставяне/заплащане. Дружеството не разполага със закупен софтуер за управление на продажбите (СУПТО).
Поставени са следните въпроси:
Въпрос №1:
Използването на електронни таблици Еxcel на Мicrosoft за издаване на фактури ще се счита ли за СУПТО?
Отговор:
Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане.
Предвид изложеното в запитването, ако софтуерът не обработва и не съхранява в база данни информацията от издаваните фактури за продаваните на клиентите стоки или услуги (вид, количество и продажна цена) и не отразява тяхното предоставяне/заплащане, то същият не представлява СУПТО по смисъла на ДР на ЗДДС и ДР на Наредба № Н-18/2006 г.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.
Въпрос №2:
За издаване на фактури по банков път следва ли да се използва СУПТО?
Отговор:
В случай, че в търговски обект функционира СУПТО, всички продажби, извършвани в този обект, трябва да се регистрират в софтуера, независимо от начина на плащане.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитване във връзка с удържане на данък при източника върху доходи от лихви по банкови сметки на чуждестранни физически и юридически лица.

Изх. №17-00-12Дата: 16.06.2011 год. ЗКПО, чл. 195; ЗКПО, чл. 201; ЗДДФЛ, чл. 37; ЗДДФЛ, чл. 55; ДОПК, чл. 135. Относно: Запитване във връзка с удържане на данък при източника върху доходи от лихви по банкови сметки на чуждестранни физически и юридически лица. Вна Националната агенция за приходите е постъпило Ваше запитване, заведено с вх. №

Деклариране на превозно средство по реда на чл. 54 от ЗМДТ от клон на търговско дружество.

Относно: Деклариране на превозно средство по реда на чл. 54 от ЗМДТ от клон на търговско дружество.В Дирекция „ОДОП” – ………… постъпи писмено запитване с вх. № ……/30.05.2014 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП, относно деклариране на превозно средство по реда на чл. 54 от ЗМДТ от клон на търговско дружество.В запитването е

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършени ремонтни услуги на дружество от Европейския съюз и замяна на негодни части при осъществяване на ремонтните услуги

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършени ремонтни услуги на дружество от Европейския съюз и замяна на негодни части при осъществяване на ремонтните услуги В Дирекция ОДОП …. постъпи запитване с вх. № 96-00-208 от 31.08.2018г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на извършени ремонтни услуги

Приложение на данъчните закони във връзка с издаването на фактури и административните нарушения по повод на това

1_11-02-1/14.02.2007относно: приложение на данъчните закони във връзка с издаването на фактури и административните нарушения по повод на товаВъв връзка с отправените от Вас въпроси, даваме следните отговори: По първи въпрос:Предприятията осъществяват счетоводството на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти, като спазват изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство. Счетоводството се осъществява

Определяне мястото на изпълнение на доставка

5_423 / 04.07.2008ЗДДС, чл. 21Относно: Определяне мястото на изпълнение на доставкаВъв връзка с подаденото от Вас писмо с вх. № 53-02-423/16.06.2008г. по описа на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. ….., Ви уведомяваме следното:В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството е съответно получател и доставчик на услуга от и към трета страна по

Данъчно облагане на местни и чуждестранни физически лица за доходи от продажба на акции, издадени от местни юридически лица, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. №53-04-610/25.08.2020 г. ЗДДФЛ – чл. 13, ал. 1 т. 3;ЗДДФЛ – чл. 33, ал. 3, ал. 4, ал. 6;ЗДДФЛ – чл. 37, ал. 1, т. 12 и ал. 4ЗДДФЛ – чл. 50, ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал. 1; ОТНОСНО: Данъчно облагане на местни и чуждестранни физически лица за доходи от продажба

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-02-208/19.05.2012 г.ЗДДС, ДОПК,чл.21, ал.2 чл.17, ал.3чл.21, ал.4, т.1чл.86, ал.3В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ….е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-02-208/ 2012 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическа обстановка, изложена в запитването, е следната: „…” ЕООД е българско търговско дружество, което

Вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчнозадължените лица, с оглед измененията и допълнения

Изх. №53-04-3108.02. 2017 г. чл.7, ал. 4-10 от ЗДДСчл.3 от ЗКПОВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството е регистрирано по ЗДДС лице в България и е открило клон на чуждестранно лице във Франция, където клонът ще извършва следните сделки: продажба на стоки, печат на рекламни материали, монтаж на рекламни елементи. Клонът е страна по договор

Scroll to Top