fbpx

прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 255

Изх. № М-26-Х-17
Дата: 22.10.2019 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
ДР на Наредба№Н-18, § 1, т. 19;
Наредба №Н-18, Приложение №29.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпрос, свързан с прилагане на Наредба№Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), който сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. №М-26-Х-17/13.03.2019 г.
Изложена е фактическа обстановка, при описанието на която е зададен и въпрос:
„Основната дейност на фирмата ни е търговия с авто газово оборудване. Дъщерно дружество сме на немската компания ……… GmbH. Имаме търговски офис в София, от който осъществяваме дейността си. Използваме ERP софтуер, който ни е предоставен от фирмата майка и се нарича – …….. Линк: https://www…….. Имаме и малко касови плащания, за които създаваме фактура на Български език чрез интернет платформата https……..bg/, пускаме касов бон от ФУ и го закрепяме към фактурата. Фискалното устройство, което ползваме е ЕКАФП ……. и не е свързано със софтуера ни.
Предвид тези изложени факти искам да попитам дали софтуера, който ползваме е СУПТО и дали трябва да бъде свързан с фискалното устройство ?
Ако се окаже, че е СУПТО и трябва да бъде свързан с фискалното устройство, а реално няма такава възможност – то за нас би било много по-лесно да преустановим касовите плащания и да премахнем фискалното устройство. Фирмата ни е от двама човека и нямаме възможност да закупим и още по-малко време да използваме още един софтуер.“

Отговор:
Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане.
Предвид изложеното в запитването, след като софтуерът обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане, както и съхранява в база данни въведената информация, то същият представлява СУПТО по смисъла на ДР на ЗДДС и ДР на Наредба № Н-18/2006 г. и следва да отговаря на всички изисквания, посочени в Приложение №29 на Наредба №Н-18/2006 г.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

социално и здравно осигуряване на гражданин на Индия, който работи по трудово правоотношение в Република България с разрешение за продължително пребиваване

94-М-146Дата:16.04.2013 год.ЗЗО, чл. 33;Регламент (ЕС) )№ 1231/2010Относно: социално и здравно осигуряване на гражданин на Индия, който работи по трудово правоотношение в Република България с разрешение за продължително пребиваване Във връзка с Ваше писмо относно социалното и здравно осигуряване на гражданин на Индия, който работи по трудово правоотношение в Република България с разрешение за продължително пребиваване,

период на упражняване на право на приспадане на данъчен кредит съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_1111/08.07.2014г.ЗДДС, чл.72Относно: период на упражняване на право на приспадане на данъчен кредитсъгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Според изложеното в запитването дружеството притежава фактура за доставка на пшеница с дата на издаване 02.07.2013г. По посочената фактура не е упражнено право на приспадане на данъчен кредит, защото зърното е на склад за преработка.

Данъчно третиране на доставка на софтуер по реда на ЗДДС.

Относно: Данъчно третиране на доставка на софтуер по реда на ЗДДС. Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” ……….. към ЦУ на НАП и заведено с вх. № ………………., Ви уведомявамe следното:В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е закупило специализиран софтуер от Китай през Интернет, за който е получил инвойс.Зададени

С какъв документ следва да се отрази доставка на стока, обект на обезщетение и начислява ли се ДДС?

  чл. 26, ал. 2 от ЗДДСчл. 80, ал. 6 от ППЗДДСФактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Дружеството в качеството на  продавач е сключило договор със „СК“ АД за доставка на 741 броя  релси от виза 49 Е1, като е получило авансово цялата стойност по доставката.С отделен договор „Тр“ ООД възлагана на „А” АД

документиране на извършени доставки от регистрирано по ЗДДС физическо лице, регистрирано като едноличен търговец

3_ 850/23.02.2009 г.ЗДДС, чл. 94, ал. 2, чл. 113ППЗДДС, чл. 112, чл. 113Относно: документиране на извършени доставки от регистрирано по ЗДДС физическо лице, регистрирано като едноличен търговецСпоред изложената фактическа обстановка физическо лице е регистрирано като ЕТ и през течение на 2008 г. не извършва дейност чрез търговското си предприятие. През м.януари 2009 г. набира облагаем

възможността за промяна на деклариран вече избор на облагане по реда на чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ.

ЗДДФЛ – чл. 29а,ДОПК – чл. 104 ОТНОСНО: възможността за промяна на деклариран вече избор на облагане по реда на чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ. В отговор на направеното от Вас запитване, постъпило вДирекция ОДОП – … с вх. № 20-21-80 от 25.04.2013 год., Ви уведомяваме за следното:В запитването излагате следната фактическа обстановка: Вие

Писмо с Изх. №53-04-587; 14.06.2019 г.; чл. 13, ал. 1, т. 18 от ЗДДФЛ; чл. 52, ал. 2 от ЗДДФЛ ; чл. 4 от КСО; чл. 6, ал. 2 от КСО; чл. 33, ал. 1 от ЗЗО; Вие участвате в

Изх. №53-04-587 14.06.2019 г. чл. 13, ал. 1, т. 18 от ЗДДФЛчл. 52, ал. 2 от ЗДДФЛ чл. 4 от КСОчл. 6, ал. 2 от КСОчл. 33, ал. 1 от ЗЗО Вие участвате в стажантска програма на Европейската комисия, която е с продължителност 5 месеца – от началото на март 2019 г. до края на

Scroll to Top