Прилагане на Наредба № Н-18/2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18/2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-57/ 19.03.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Фирмата осъществява електронна търговия чрез чужди платформи – amazon, ebay и др. Няма собствена платформа или хостнат магазин. Продава се само през упоменатите чужди платформи. Клиентите заплащат с дебитна, кредитна карта или чрез PayPal. В Амазон плащат на амазон, който превежда парите по банков път, а в Ebay се заплаща директно през системата PayPal.
Поставен е следният въпрос: Трябва ли дружеството да подаде информация съгласно приложение № 33 към чл.52м, ал.1 от Наредба № Н-18/2006г.?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Наредба № Н-18/2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 118, ал. 4, т. 8 от ЗДДС, Министърът на финансите издава наредба, с която се определят изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин.
Съгласно параграф 1, т. 87 от ДР на ЗДДС, „електронен магазин“ е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.
По смисъла на чл. 52м, ал.1 от Наредба № Н-18/2006г., лице, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин подава информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на ДОПК чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 33.
Предвид така посочените текстове на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006г., за дружеството е налице задължение за подаване на информация по реда на чл.52м, ал.1 от Наредбата.

5/5

Вашият коментар