прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18/2006 г.) във връзка с регистриране и отчитане на пътна такса и електронни винетки

Изх. № 26-И-302
Дата: 19.07.2019 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 41;
Наредба № Н-18, чл. 5, т. 1;
Наредба № Н-18, чл. 29;
Закон за счетоводството, чл. 7, ал. 7.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18/2006 г.) във връзка с регистриране и отчитане на пътна такса и електронни винетки

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), с вх. №26-И-302/10.12.2018 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена фактическа обстановка, която по-долу е описана накратко:
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е сключила с трето лице договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътната мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална власа до 3.5 тона (електронна винетка)“.
„………….“ АД е в процес на подготовка за регистрация като национален доставчик на услуги (НДУ), включително и за таксуване на база време в допълнение към таксуването на база изминато разстояние. Дружеството трябва да осигури канали за продажба, включващи негови подизпълнители, като се задължава да осигури продажбата на електронни винетки, както през собствен web-портал, така и през търговски обекти и/или web-портали на своите подизпълнители.
От страна на „……….“ АД, както и на партньорите му, с които дружеството планира да развива дейност по продажба на електронни винетки през web-портал, се поставят следните въпроси:
1. Дали е необходимо да се издава касов бон за закупените електронни винетки през web-портал и заплатени през виртуален ПОС?
2. Дали е необходимо да се издава касов бон за закупените електронни винетки през търговски обект на „………“ АД или на партньор на „………“ АД?
По първия въпрос дружеството прави следното разяснение на процеса:
1. „……..“ АД възнамерява да интегрира в своята уеб платформа платежната система на Борика чрез Общинска банка и виртуален ПОС-терминал в Интернет за приемане на плащания с банкови карти. Всички плащания по закупуването и регистрирането на електронни винетки през web-портала, съгласно изискванията, заложени от Държавата ще се извършват по банкова сметка на „………..“ АД, като дружеството изцяло оперира от името на държавата и за сметка на държавата, в лицето на АПИ.
2. Уеб платформа на „………“ АД ще бъде интегрирана с уеб платформа на АПИ и всяка продажба на електронни винетки чрез web-портала ще се отразява, отчита и контролира от АПИ.
3. Пълният размер на средствата, които ще постъпват от продажба на електронни винетки по сметка на „……….“ АД, както и на всеки от подизпълнителите му, в последствие ще постъпват в пълен размер по сметка на АПИ, без да се правят каквито и да било удръжки от „……….“ АД или от партньорите му.
4. При закупуване на електронна винетка през web-портал потребителите не са длъжни да се регистрират и да предоставят свои лични данни, в това число и адрес, на който да бъде предоставян касов бон, т.е. издавайки касов бон, „……….“ АД или негов партньор, няма как да изпълни задължението си да предаде касовия бон на потребителя, тъй като на потребителя не се доставя физически стока или документ до посочен от него адрес, а при продажбата се генерира електронния документ, описан по-горе, който се изпраща до потребителя посредством електронна поща в „pdf“ формат или потребителят достъпва и/или разпечатва през потребителския си профил в web-портала. Нормативно изискуемите данни, необходими за извършване на продажба и регистриране на винетна такса – електронна винетка, са единствено и само регистрационен номер на пътното превозно средство, националност на регистрационния номер и начална дата за валидност на електронната винетка.
5. „……….“ АД няма качеството на държавен орган, но извършваната от НДУ дейност е дейност по събиране на държавни такси, каквато несъмнено е електронната винетка. В този смисъл дружеството счита, че по отношение на такава държавна такса не се начислява ДДС, както и че лицата, събиращи държавни такси, не трябва да издават касов бон. Също така счита, че няма измислено и интегрирано техническо решение за издаване на фискални бонове за продажба от web-портал, което да е с такава масовост и да обслужва продажби между 10 000 и 20 000 броя в денонощие, каквато ситуация е възможно да възникне.
По втория въпрос разбирането на дружеството е, че за закупените електронни винетки през търговски обекти на „……….“ АД и на неговите търговски партньори не следва да бъде издаван касов бон, като част от аргументите се съдържат в изложението по отношение на първия въпрос, като в допълнение са посочени и следните аргументи:
1. Съгласно чл. 7, ал. 7 от Закона за счетоводството при стопански операции, отнасящи се до задължения към бюджетни предприятия, възникнали на основание и по реда на нормативен акт, първичният счетоводен документ по ал. 1 е съответният платежен документ за извършено плащане. Дружеството счита, че в описания по-горе случай се касае именно за подобен тип стопански операции.
2. Електронната винетка представлява електронен документ по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, който удостоверява заплащането на винетна такса за ползване на републиканската пътна мрежа в Република България за определен период от време.
3. Пълният размер на средствата, които ще постъпват от продажба на електронни винетки по сметка на „……….“ АД, както и на всеки от подизпълнителите му, в последствие ще постъпват в пълен размер по сметка на АПИ, без да се правят каквито и да било удръжки от дружеството или от партньорите му.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите въз основа на описаната фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
Общото правило, заложено в нормата на чл. 118, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), задължава всяко лице (регистрирано и нерегистрирано по реда на закона) да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Задължението е налице и при плащане, извършено с дебитна или кредитна карта, без значение дали същото е извършено чрез физически или виртуален ПОС. Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки е регламентиран в Наредба № Н-18/2006 г.
За целите на Наредба № Н-18/2006 г. понятието „търговски обект“ е това по § 1, т. 41 от допълнителната разпоредба на ЗДДС, а именно „всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби“.
Видно от дадената дефиниция, на първо място законът е предвидил за „търговски обект“, че е всяко място. За да се приложат разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. обаче търговският обект трябва да е на територията на Република България.
При извършване на електронна търговия, в случая предоставяне на услуги чрез мобилно приложение, е приложима разпоредбата на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронната търговия (ЗЕТ), съгласно която осъществяването на дейност по предоставяне на услуги на информационното общество (електронна търговия) се урежда от закона на държавата, където се намира мястото на дейност на доставчика на услуги, ако е на територията на държава членка на Европейския съюз.
Място на дейност е мястото, където доставчикът на услуги извършва стопанска дейност за неопределен срок. Наличието и употребата на технически средства и технологии, необходими за предоставяне на услугата, не са достатъчни сами по себе си за определяне мястото на дейност на доставчика на услуги. Съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗЕТ доставчикът на услуги на информационното общество е длъжен да предоставя безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на получателите на услугите и на компетентните органи до следната информация:
1. името или наименованието си;
2. постоянния си адрес или седалището и адреса си на управление;
3. адреса, на който упражнява дейността си, ако е различен от адреса по т. 2.
С оглед изложеното, мястото на търговския обект (на територията на България или в държава от ЕС) ще съвпада с мястото на дейност на доставчика на услуги на информационното общество (електронна търговия), където доставчикът на услуги извършва стопанска дейност за неопределен срок. Предвид това, че услугата се извършва на територията на Република България, разпоредбите на Наредба № Н–18/2006 г. намират приложение както по отношение на продажбите чрез web-портал, така и по отношение на продажбите чрез физически търговски обекти.
Дейностите, респективно лицата, освободени от задължението за документиране на продажбите си чрез касови бележки от фискално устройство, са изчерпателно изброени в чл. 4 и чл. 5 от посочения подзаконов нормативен акт.
Съгласно чл. 5, т. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. не са задължени да издават фискални касови бележки държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, за които последните не са данъчно задължени лица по смисъла на ЗДДС.
В случая „……….“ АД и договорните му партньори не попадат в изключенията, предвидени в Наредба № Н-18/2006 г., тъй като същите не извършват дейност или доставки в качеството им на орган на държавната или местна власт, а извършват тези продажби от името и за сметка на АПИ. Поради това при извършване на продажби на електронни винетки, същите следва да ги регистрират и отчитат с издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, когато плащането се извършва в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства.
Тъй като продажбите на електронни винетки се извършват от договорни партньори на АПИ, приложение следва да намери чл. 29 от Наредба № Н-18/2006 г. Предвид това е налице задължение за регистриране и отчитане на продажбите чрез ФУ на лицето по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006 г. (договорния партньор), като ФУ се програмира така, че продажбите на доверителя да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар