прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.).

Изх. № 24-39-123
Дата: 21.10.2020 год.
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 31

ОТНОСНО: прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.).

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-39-123/10.07.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
„……………“ ЕООД („Дружеството“) осъществява доставки на хотелиерски, ресторантьорски услуги в собствен търговски обект – ……………… Във връзка с естеството на доставките и начина на тяхното заплащане е голям обемът на авансови плащания за бъдещите хотелски услуги, които най-често се осъществяват с кредитни и дебитни карти. За всяко авансово плащане се издава фактура, с която се начислява и дължимият за доставката 9% ДДС, като в последствие е възможно част от сумата за предплатени и нереализирани нощувки, да бъде използвана за покриване на допълнителни услуги на клиента, за които се начислява 20% ДДС. Това от своя страна изисква издаването на кредитно известие към фактурата. В работата на дружеството понякога се допуска погрешно да бъдат начислени суми за неизползвани от клиента услуги, което се установява от самия него след издаване на фактурата и след извършена транзакция от неговата кредитна или дебитна карта. Всичко това е във връзка с утвърдената от дружеството анулационна политика, съгласно която при отказване използването на услугите в установените срокове, се допуска възможност за възстановяване на първоначално изтеглените парични средства обратно към клиента. Според същата политика, в случай че отказът на клиента е направен след обявения от дружеството срок, платената/получена по-рано авансово сума се задържа от дружеството като неустойка с обезщетителен характер, поради което, предвид разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, се издава кредитно известие към издадената по-рано фактура за полученото авансово плащане от клиента, на основание чл. 115, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС, а за задържаната сума се издава известие за неустойка.

Във връзка с изложената фактическа обстановка са зададени от Вас следните въпроси:
1. Трябва ли задължително да се издава сторно бележка от ФУ или ИАСУТД, или е възможно да се издава сторно бележка от кочан и след 30.09. 2019 г., при очертаващата се невъзможност новозакупените и въведени в експлоатация ФУ да издават съответните документи, обективиращи изискуемите сторно операции?
2. Задължено ли е дружеството да предостави на клиента копие от сторно бележката, съдържаща изискуемите реквизити, съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 2 от Наредба № Н-18/2006 г., както и необходимо ли е той да полага подпис върху същата, или е достатъчно вписване само на имената му?
3. При издаване на сторно бележка необходимо ли е стойността, за която е издадена тя, да бъде регистрирана на ФУ чрез операцията „служебно изведени суми“, предвид факта, че издадената сторно бележка служи само за документиране на извършената операция по връщане/възстановяване на сумата на клиента по неговата дебитна/кредитна карта?
4. В хипотезата, в която е била издадена фактура за получено авансово плащане чрез използваната от клиента на хотела дебитна/кредитна карта, след което същият се отказва от използването на заплатените услуги и платената сума се задържа от дружеството под формата на неустойка с обезщетителен характер, за което ще бъде издадено кредитно известие, ще бъде ли необходимо да се издава сторно документ от ФУ, при положение че сумата няма да бъде възстановена?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по зададените от Вас въпроси:

По първи въпрос.
Извършването и документирането на сторно операция е обект на регулация на Наредба № Н-18/2006 г., доколкото по същността си това е операция, състояща се в документално отразяване на намаляването на вече регистриран във фискалното устройство оборот. Редът и начинът за извършване на корекция при връщане на стока след приключена сметка на клиента (сторно операция) са регламентирани в чл. 31 от Наредба № Н-18/2006 г.
По същество „сторно“ операция е корекция при връщане, рекламация на стока или при погрешно маркирана сума.
Съгласно чл. 31, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. сторно операция при рекламация или връщане на стока, при операторска грешка или при намаление на данъчната основа, след приключена сметка на клиента, се документира чрез издаване на документ от фискално устройство (ФУ) или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД).
Сумите по сторно операциите се натрупват с положителен знак в отделен регистър във фискалната памет, без да се коригира общият дневен оборот. Броят на сторно операциите и подлежащите на връщане суми се натрупват в отделни регистри според причината за сторно операцията, общо и по данъчни групи.
Предвид разпоредбите на § 75, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Наредба № Н-18/2006 г., лицата по чл. 3, които са регистрирани и които не са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажбите, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата по отношение на използвания софтуер в срок до 28 февруари 2021 г., а по отношение на фискалните устройства в срок до 31 декември 2020 г. Следователно считано от 1 януари 2021 г., т.е. след изтичане на срока за привеждане в съответствие на лицата по отношение на фискалните устройства, те не могат да извършват сторно операции със сторно касови бележки от кочан, като лицата имат задължение да сторнират сумите чрез издаване на сторно документ от ФУ или ИАСУТД.
По втори въпрос.
Сторно документът се издава в един екземпляр, който се предоставя на клиента. На основание чл. 31, ал. 2 от Наредба № Н-18/2006 г. сторно документът съдържа най-малко посочените в чл. 26, ал. 1, т. 1 – 11 от наредбата реквизити, както и номер, дата и час на издаване на фискалния/системния бон, по повод на който се издава сторно документът, причината за сторно операцията и надпис „СТОРНО“. Тези реквизити са задължителни, тъй като сторно операцията води до намаляване на оборота, записан във фискалната памет на устройството.
По отношение на въпроса дали в сторно документа са задължителни имената на клиента и подписът му, следва да се има предвид разпоредбата на чл. 31, ал. 9 от Наредба № Н-18/2006 г., съгласно която сторно операция за продажба, документирана с фактура по чл. 34 или чл. 58, ал. 2, може да се извършва чрез издаване на кредитно известие от ФУ или ИАСУТД, ако се възстановява сума в брой в момента на издаване на известието. В този случай сторно документът съдържа освен задължителните реквизити по ЗДДС и по ал. 2 на чл. 31 от наредбата.

По трети и четвърти въпрос.
При възстановяването на суми при връщане, рекламация или намаление на данъчната основа, което се извършва не в брой, а чрез връщане на суми по платежна сметка или чрез обратно нареждане по кредитна/дебитна карта, следва да се посочи, че документирането на такава операция не попада в обхвата на чл. 31 от Наредба № Н-18/2006 г., съответно тези случаи не са обект на регулация на наредбата. За целта предприетите действия следва да намерят отражение в отчетността на лицето въз основа на съответната документация, като извлечение от банкови или други платежни сметки, отчетността на ПОС терминала и др. Аналогичен е случаят, при който има задържане на сума под формата на неустойка с обезщетителен характер, която е била платена авансово чрез кредитната/дебитна карта на клиента, съответно такава операция не попада в обхвата на чл. 31 от Наредба № Н-18/2006 г.
Операцията „служебно изведени суми“ се регистрира на ФУ или ИАСУТД единствено ако е налице реално извеждане на суми в брой от касата в обекта на дружеството.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар