прилагане на Наредба №5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба №5)

Изх. № М-94-Л-148
Дата: 18.03.2021 год.
Наредба № 5, чл. 1, ал. 1;
КТ, чл. 62, ал. 3;
КТ, чл. 62, ал. 5;
КТ, чл. 107т, ал. 4;
КТ, чл. 118, ал. 1;
КТ, чл. 119;
КТ, чл. 121а, ал. 1, т. 1.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба №5)
С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № М-94-Л-148/01.03.2021 г. се поставят следните въпроси по прилагане на Наредба №5:
Следва ли в уведомлението, освен датата на сключване да посочим и крайната дата на споразумението в случаите на сключване на допълнително споразумение по чл. 119 във връзка с чл. 121а, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ)?
При промяна в срока на командироване следва ли да подадем уведомление по реда на Наредба №5?
Предвид поставените въпроси, относимата нормативна уредба и функционалната компетентност на НАП, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 62, ал. 3 от КТ в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване, работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП).
С разпоредбите на Наредба №5 е регламентирано задължителното производство по уведомяване на компетентния орган от страна на работодателя за сключването, изменението или прекратяването на трудовите правоотношения.
С направените промени в Наредба №5 (обн. ДВ. бр.17 от 26 февруари 2021 г.) от 1 март 2021 г. е въведено задължение за работодателите да регистрират чрез подаване на уведомление (приложение № 1) към чл. 1, ал. 1 от същата наредба, сключените допълнителни споразмения в случаите по чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ. Съгласно кодекса това са случаите на командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги, когато български работодател командирова работник или служител на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария в следните случаи:
• когато команироването е за своя сметка и под свое ръководство въз основа на договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите;
• когато команироването е в предприятие от същата група предприятия.
Съгласно чл. 119 от КТ трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (НУРКИРСРПУ) предвижда, че при командироване на работници или служители в случаите по чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ и по чл. 107т, ал. 4 от КТ работодателят и работникът или служителят уговарят с допълнително писмено споразумение изменение на съществуващото между тях трудово правоотношение за срока на командироването. В тази връзка за срока на командироването по чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ страните изменят трудовото правоотношение, като следва да постигнат съгласие най-малко по отношение на елементите, определени в чл. 2, ал. 2 от НУРКИРСРПУ. На основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от същата наредба в споразумението между страните задължително се определя времетраенето на изменението на трудовото правоотношение чрез посочване на начална и крайна дата на командироването. В този смисъл е и становище на Министерство на труда и социалната политика изх. № 12-0-193 от 16.03.2021 г.
В същото становище се обръща внимание, че работодателят или работникът (служителят) не могат да променят едностранно съдържанието на трудовото правоотношение, освен в случаите и по реда, установени в закона (чл. 118, ал. 1 от КТ). Поради това промяна на определените условия в допълнителното споразумение, сключено по чл. 2, ал. 1 от НУРКИРСРПУ, в т.ч. и промяна относно срока на командироването, следва да се извърши с писмено съгласие между страните, т.е. чрез сключване на допълнително споразумение.
С оглед изложеното, когато с допълнително споразумение се променя срокът на командироването в случаите по чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ работодателят следва да изпрати уведомление по реда на Наредба №5.
По отношение на първия от поставените въпроси съгласно Наредба №5 в посочените случаи (по чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ) в уведомлението за регистриране на допълнителното споразумение се попълва датата, на която периодът от време или срокът на договора изтича за договори, в които е определен срок.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар