прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 256

Изх. № 26-Е-64
Дата: 05.11.2019 год.
ДР на ЗДДС, §1, т. 84;
ДР на ЗДДС, §1, т.87;
ДР на Наредба №Н-18, §1, т. 19.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани измененията в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), които сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. № 26-Е-64/06.02.2019 г.
Изложена е следната фактическа обстановка: Основната дейност на фирма „……….“ ЕООД, ЕИК ……, е свързана с еднократното годишно организиране на международно изложение за технологични иновации „…….Europe“. Целогодишно дружеството получава такси за достъп до изложението, като клиенти са местни и чужди физически и юридически лица. Продажбите се осъществяват чрез интернет сайт на събитието „………org“, а плащанията по банков път чрез директен превод по сметка, чрез „Pay Pal“ или виртуален пос-терминал с кредитни и дебитни карти, за последните се издава фискален бон /ФБ/. Необходимите стъпки за извършване на плащане са: регистрация на клиентски профил чрез цитирания сайт, генериране на проформа-фактура и избор на начин на плащане. Единствено при провеждането на самото събитие се дава възможност на мястото, на което се провежда то, достъпът да се плати в брой.
Въпрос №1:
Сайтът „……org“ електронен магазин ли е по смисъла на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин ?
Отговор:
Съгласно §1, т. 87 от ДР на ЗДДС, „електронен магазин“ е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане. На база предоставеното от Вас описание въпросният сайт попада в хипотезата на „електронен магазин“ съгласно посоченото определение.
Въпрос №2:
Сайтът „……org“ софтуер за управление на продажбите в търговския обект (СУПТО) ли е по смисъла на Наредба №Н-18/2006 г.?
Отговор:
Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане.
Предвид изложеното в запитването, ако софтуерът на уеб-сайта притежава посочените по-горе характеристики на СУПТО, то същият следва да отговаря на всички изисквания, посочени в Приложение №29 на Наредба № Н-18/2006 г.
Лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. За лицата, използващи друг СУПТО за управление на продажбите си, се допуска всички заявки за продажби, направени през електронния магазин, автоматизирано да се импортират в СУПТО при спазване на определени изисквания, подробно описани в документ „Разяснения относно импорт в СУПТО на данни за продажби от външни източници“, т. III, публикуван на сайта на НАП, рубрика „Полезно“, тема „Ново! Касови апарати, електронни търговци, СУПТО“. Срокът за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата в този случай е 31.01.2019 г.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на ЗКПО и ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО и ЗДДС В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …… от 23.11.2017 г.В запитването е посочено, че

прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-04-654/16.10.2014 г.В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-04-654/…2014 г. и вх.№ 20-00-358/….2014 г. на

идентификационен номер, който следва да бъде трайно вписан във фактура, съгласно чл. 78 от ППЗДДС за физическо лице-нотариус, притежаващо ЕИК по БУЛСТАТ, различен от ЕГН.

Изх. № 24-32-224……………..Дата: .…………… .2008 г.Относно: идентификационен номер, който следва да бъде трайно вписан във фактура, съгласно чл. 78 от ППЗДДС за физическо лице-нотариус, притежаващо

възникване на данъчното събитие за извършваните от Вас доставки е тази на чл. 25, ал. 3. т. 4 от ЗДДС, съгласно която датата на възникване на данъчното събитие при продажба на стоки чрез поръчка по п

2_67/20.01.2015г.ЗДДС чл.119ЗДДС чл. 25, ал. 3. т. 4 ППЗДДС чл.112 Отправили степисмено запитванедоНАП,в което сте изложили следната фактическа обстановка:Вашето дружество стартира онлайн магазин за продажба