прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 260

Изх. № М-26-В-111
Дата: 21.04.2020 год.
ДР на ЗДДС, §1, т. 84;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 29, ал. 1;
Наредба №Н-18/2006 г., Приложение № 29.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г., които сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. №М-26-В-111/06.03.2019 г.
Представена е следната фактическа обстановка:
Фирмите, предоставящи комунални услуги (ВИК, Топлофикация и др.), имат специфичен начин на работа, различен от търговските фирми. При събирането на дължимите плащания се ползват услуги на фирми – посредници, специализирани в разплащанията на битови сметки ( „…“, „….“, „……“).
Фактура, издадена на клиент, може де се окаже платена по различни начини, някои от които с плащане в брой, без предварително да е ясно как:
* През фирма-посредник. В случая на „…….“, фактурата може да се окаже платена не в брой, а с банков превод.
* Чрез банков превод.
* На каса в Център за обслужване на клиенти в главния офис.
* На каса в поделение на фирмата в друг град.
Поставен е следният въпрос:
Дали уникален номер на продажбата (УНП) се генерира само при възникване на плащане в брой по дадена фактура, т.е. водещ е начинът на плащане, а не фактурирането. По този начин УНП не следва да се подава към фирмите-посредници, защото те имат задължение при необходимост (в зависимост от вида на тяхната система СУПТО, ИАСУТД) да генерират свой УНП?
Отговор:
Софтуерът, който използва Вашето дружество, със сигурност притежава характеристиките на софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО) съгласно определението за софтуер за управление на продажбите, съдържащо се в §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и определението за управление на продажбите чрез използване на СУПТО, съдържащо се в §1, т. 17 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г. Това означава, че той трябва да отговаря на всички изисквания съгласно Приложение №29 от наредбата, вкл. да генерира уникален номер на продажба (УНП) при формирането на задължение на всеки клиент (абонат) за съответния период, без значение, по какъв начин ще бъде извършено плащането. Допустимо е доставчиците на услуги с непрекъснато или периодично изпълнение, каквито са ВиК дружествата, електроразпределителните и топлофикационните дружества, мобилните оператори и др., по техен избор, да формират УНП при сключване на договор с абонат и впоследствие да отнасят всички формирани задължения на абонатите си за отделните периоди към този УНП. Такъв подход не би бил в нарушение на Наредба №Н-18/2006 г., но, ако е избран, би следвало да намери отражение в справките по т. 18 от Приложение №29 на наредбата, като в тях, в допълнителна колона, се посочват и периодите, за които се отнасят формираните задължения за дадено лице, респ. за един УНП.
Разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства предвижда отделно задължение за лицата по чл. 3 от същата, които събират суми от името и за сметка на друго лице, да регистрират продажбите чрез фискално устройство (ФУ) на доверителя или чрез ФУ на довереника (лице по чл. 3 от наредбата). Съгласно чл. 29, ал. 3 във втория случай, ФУ на довереника се програмира така, че продажбите на доверителите да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител поотделно, като департаментът посочва името на доверителя. Договорът, сключен между доверителя и комисионера за извършване на продажби от чуждо име и за чужда сметка е документът, доказващ при необходимост основанието за прилагане на цитирания ред.
В тази връзка използваният от Вас СУПТО следва да генерира УНП за всяка продажба, независимо от начина на плащане. При плащане по начин, неизискващ издаване на фискален бон (ФБ), например плащане по банков път, приключването на продажбата със съответния УНП се отразява в софтуера с посочване на начина на плащане. В случая, посочен от Вас, и при условие, че комисионерът използва СУПТО, при въвеждане в този софтуер на информация за извършваната продажба от чуждо име и за чужда сметка, той също следва да генерира УНП за тази продажба, който ще бъде разпечатан на ФБ за продажбата, ако плащането по нея изисква издаване на такъв. Наредба №Н-18/2006 г. не изисква, но е допустимо генерираният от Вас УНП да се подава към Вашия довереник с цел обвързването му с УНП, генериран от използвания от него софтуер.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

КСО, чл.4, aл. 3, т. 2

ДИРЕКЦИЯ„OБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО”1_43/21.03.2012 г.КСО, чл.4, ал.3, т.2 Във връзка с Ваше запитване, постъпило в дирекция ОУИ – гр………., с вх.№ ………….., изразяваме следното

Изх. №53-04-323#1

Изх. №53-04-323#107.05.2019 г. чл.12, ал.1 от ЗДДСчл.41, т.1 от ЗДДСчл.96, ал.1 от ЗДДСчл.69, ал.1 от ЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Съгласно заповед на

ЗДДФЛ, чл.29, т. 1,ЗДДФЛ, чл.29, т. 2,ЗДДФЛ, чл.26

02_610/03.06.2013ЗДДФЛ,чл.29,т.1 и т.2ЗДДФЛ, чл.26Отправили сте писмено запитване доТД на НАП –с вх. №/.04.2013 г., чрез пълномощник……………….., препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна

ЗДДС, чл.79

Изх.№ 5_53-00-636/ 02.12.2009г. ЗДДС, чл.79В запитването е посочено, че дружеството придобило дълготраен материален актив на 28.06.2006г., чрез апортна вноска от друго дружество. Дълготрайният актив е