прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 265

Изх. № М-26-И-104
Дата: 22.10.2019 год.
ДР на ЗДДС, §1, т. 84

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани измененията в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), които сте поставили във Ваше писмо с вх. №М-26-И-104/15.03.2019 г.
Във връзка с новите изисквания на Наредба № Н-18/2006 г. са поставени следните въпроси:
Въпрос №1:
Ако в един офис има компютър, на който се издават документи за продажби посредством лицензиран СУПТО от няколко различни фирми и всички те имат фискални устройства, свързани и управлявани от този компютър, това допустимо ли е?
Отговор:
Наредба №Н-18/2006 г. не ограничава използването на един СУПТО за управление на продажбите на няколко лица, при положение че програмната реализация на софтуера осигурява обработка и съхранение на информацията за всяко от лицата в отделена физически или логически база данни, както и свързаност и отчитане на продажбите чрез фискалните устройства на лицата.
Въпрос №2:
Ако фирма има няколко търговски обекта, може ли някои от тях да работят само с кочани фактури (съответно касовите апарати не са свързани със компютър), а в другите обекти да се използва СУПТО?
Отговор:
Законът за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18/2006 г. не въвеждат изискване за задължително използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО) във всички обекти на едно задължено лице. Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС СУПТО е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон. В случай, че за отчитане на продажби в търговски обект се използва единствено и само фискално устройство и в обекта не се ползва софтуер, притежаващ характеристиките на СУПТО, е допустимо издаването на фактури от кочан.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

здравно осигуряване на чуждестранен гражданин с разрешение за продължително пребиваване в РБългария

2_1201/ 14.07.2010 г.ЗЗО – чл.33, ал.1, т.3 ОТНОСНО: здравно осигуряване на чуждестранен гражданин с разрешение за продължително пребиваване в РБългария От изложената в запитването фактическа

ЗДДС, чл.70, aл. 1, т. 4,ЗДДС, чл.70, aл. 1, т. 5

5 20-00-229/14.06.2011г.ДДС, чл. 70, ал.1, т.4 и т.5 В подаденото от Вас писмо, постъпило в Дирекция ОУИ e изложена следната фактическа обстановка:За нуждите на управление

ЗДДС, чл.107

ИТ-00-9/18.01.2010ЗДДС – чл. 107 По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” -……., изразяваме следното принципно становище:В производствата по ДОПК, пред приходната администрация юридическите лица

допустимостта да се упражни право на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за получена облагаема доставка въз основа на съдебно решение относно дължимото възнаграждение по

Изх. № 26-Г-105Дата: 04.11.2015 год.ЗДДС, чл. 66;ЗДДС, чл. 67;ЗДДС, чл. 69, ал. 1;ЗДДС, чл. 71;ЗДДС, чл. 72;ЗДДС, чл. 86, ал. 1, т. 1;ППЗДДС, чл. 53.Относно: