прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит

Изх. № М-26-К-77
Дата: 06.12.2019 год.
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 25, ал. 4;
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 26, ал. 7;
Наредба № Н-18/2006 г., Приложение № 29.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпрос, свързан с измененията в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), който сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. № М-26-К-77/13.02.2019 г.
Въпрос:
Използва се СУПТО. Възможно е клиент да закупи стока с отложено плащане по банков път, но в даден момент – след известно време да реши да плати изцяло или частично сумата по фактурата в брой. Това възможно ли е да се случи и как трябва да бъде отразено във Фискалния бон? Допустимо ли е при частично плащане във фискалния бон да бъде записано, че това е частично плащане по фактура с цитиране на конкретния номер на фактурата, без да се конкретизират артикулите от продажбата?
Отговор:
Производителите на софтуер за управление на продажбите в търговски обект са длъжни да надградят (адаптират) разработваните от тях софтуери с цел да бъдат съобразени всички изисквания съгласно Приложение №29 от Наредба №Н-18/2006 г.
Наредба №Н-18/2006 г. не изисква в момента, в който в софтуера се въвежда информация за продажба и се генерира уникалният й номер (УНП), да е известен начинът, по който продажбата ще бъде заплатена. Няма ограничения и по отношение на броя и вида на плащанията по дадена продажба – те могат да бъдат повече от едно и от различен вид – в брой, чрез банков превод, с дебитна или кредитна карта и др.
Всички промени, които могат да настъпят в хода на изпълнението на една продажба, вкл. и извършените плащания по нея, следва да бъдат отнасяни към УНП, генериран при първото въвеждане на информация за продажбата в софтуера.
Съгласно чл. 25, ал. 4 от Наредбата, издаването на фискална касова бележка в случаите се обвързва с плащането.
При плащане по въведена в софтуера продажба, за което съгласно изискванията на Наредбата следва да бъде издаден ФБ, софтуерът задължително подава към фискалното устройство уникалния номер на продажбата за включването му във ФБ.
Съгласно чл. 26, ал. 7 от Наредба № Н-18/ 2006 г. при продажба, за която е издадена фактура или дебитно известие, в която/което са посочени количеството и видът на стоките или услугите, във фискалния бон се допуска да се отпечата сумарният оборот по съответните данъчни групи и код на данъчната група, като задължително се посочи номерът и датата на фактурата или дебитното известие, по която/което се извършва плащането.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Становище на НАП с Изх. №53-04-640 от 21.06.2019 г.

Изх. №53-04-64021.06.2019 г.ЗКПО – чл.189б В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпилоВаше писмено запитване, прието с вх.№53-04-640/06.06.2019 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона

определяне на приложимата ставка на данъка по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за предоставени услуги в категоризиран туристически обект и въпроси, свързани с прилагането на Закона за

Изх. № М-24-36-14Дата:05.04.2017 год. ЗДДС, чл. 66, ал. 2;ДР на ЗДДС, § 1, т. 45; ДР на ЗТ, § 1, т. 69;ЗДДФЛ, чл. 26; ЗДДФЛ,

ЗКПО, чл.48

5_64/25.07.2008 ЗКПО, чл. 48Уважаеми господин ……………..,Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП, Дирекция „ОУИ” гр. София, изразявам следното становище:В писменото си

Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба Н-18) във връзка с доставка на физическа книга – игра на лица от ЕС и трети страни

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане

приложението на чл.21, ал.2 от ЗДДС

2_720/29.09.2017г.ЗДДС; чл.21, ал.2ЗДДС; чл.21, ал.1ЗДДС; чл.82, ал.2, т.3ЗДДС, чл.117, ал.4 ОТНОСНО: приложението на чл.21, ал.2 от ЗДДС В Дирекция е постъпило Ваше писмено запитване, препратено