прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 249

Изх. № М-26-Е-178
Дата: 02.04.2020 год.
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52м, ал. 3;
Наредба №Н-18/2006 г., Приложение № 33.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, поставени във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-Е-178/12.03.2019 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г.

Въпрос №1:
Относно точка „4.2.4.1“ от информацията, подавана от лицата по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006 г. – смята ли се за промяна на обстоятелствата промяна във версията, тъй като повечето от електронните магазини са разработени на база на софтуери с отворен код (Open Cart, Woo Commerce, Presta Shop, Virtuemart и т.н.), които почти ежемесечно получават ъпдейти, касаещи сигурността на софтуера, които от своя страна променят числото на версията?

Отговор:
Лицата, извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин, подават информация съгласно Приложение №33 от Наредба №Н-18/2006 г. В него в т. 4.2.4 се изисква посочване на „Наименование и версия на софтуера/ите на електронния магазин“.
Наредба №Н-18 не въвежда правила, по които да се формират версиите на софтуерите, използвани от търговците. Това важи в еднаква степен и за лицата, извършващи продажби чрез електронни магазини. На основание разпоредбата в чл. 52м, ал. 3, която гласи, че при промяна на данните по ал. 1, т.е. подадените данни съгласно Приложение №33, актуална информация се подава в 7-дневен срок от настъпване на промяната, следва при промяна на версията на използвания от Вас софтуер, да подадете коригиращата информация. Електронната услуга улеснява максимално подаването, както запазва и „предлага“ като попълнена цялата предходно въведена информация.

Въпрос №2:
Във връзка с предходния въпрос, възможно ли е поставяне на версия от типа 3.х.х, където 3 указва основната версия на софтуера, а х.х. са всички възможни номера, отговарящи на съответните ъпдейти?
Необходимо е да се вписва оригиналната версия на софтуера, тъй като Вие, в качеството си на потребител на софтуера, не можете да се ангажирате с отговорност кой елемент от числовото обозначение на дадена версия с коя част от функционалността му кореспондира и с какви промени е свързана.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

дължимостта на осигурителни вноски на управител на юридическо лице с нестопанска цел, на който е възложено управление без да е гласувано възнаграждение

3_1190/16.04.2010 г.КСОчл.4, ал.1, т.8ЗЗОчл.40, ал.1, т.1ЗДДФЛ чл.2ЗДДФЛ чл.12, ал.1ЗДДФЛ чл.11, ал.1Относно: дължимостта на осигурителни вноски на управител на юридическо лице с нестопанска цел, на който

Изх.№ М-94-А-316

Изх.№ М-94-А-316Дата: 19.07.2019 год. ЗДДС, чл. 118 ал. 18;Наредба №Н-18, чл. 52а, ал. 2;Наредба №Н-18, чл. 52б, ал. 1;Наредба №Н-18, Приложение № 29. ОТНОСНО: Въпроси

осигуряване на съдружници в ООД, когато работят и по трудов договор в същото дружество, изразяваме следното становище:

1_97/07.05.2007г.КСО Чл.4,ал.3,т.2 ; чл.6,ал.10НООСЛБГРЧ чл. 1,ал.1;чл.2,ал.2Относно: осигуряване на съдружници в ООД, когато работят и по трудов договор в същото дружество, изразяваме следното становище:На основание чл.

Ползване на данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност, предвидено в чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

3_1733/21.06.2013 г. ЗДДФЛ, чл. 18, ал. 1 и ал. 2;ЗДДФЛ, чл. 23, т.1;ЗДДФЛ, чл. 50;ЗДДФЛ, чл. 23, т.1; ЗДДФЛ, §10а, ал.3Относно: Ползване на данъчно облекчение