прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 251

Изх. № М-26-А-99
Дата: 05.11.2019 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
Наредба № Н-18, чл. 52а;
ДР на Наредба № Н-18, § 1, т. 19;
Наредба № Н-18, Приложение № 29.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани измененията в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), които сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. №М-26-А-99/15.03.2019 г.
Поставени са следните въпроси относно Приложение № 29 към чл.52а:
Въпрос №1:
Дружеството има 2 оператора А и В в СУПТО (като модул от web базиран S…..S). Оператор B има фискално устройство и може да прави продажби в брой и по банков път. Оператор А може единствено да прави продажби по банков път, тъй като няма връзка с ФУ. Необходимо ли е да се генерира УНП за продажба от оператор А, при условие, че част от УНП е индивидуален номер на ФУ, а той няма такова и извършва продажби само по банков път? Необходимо ли е да се генерира УНП, при условие, че продажбата се извършва по банков път от оператор В?
Отговор:
Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
При работа със софтуер за управление на продажбите (СУПТО) по смисъла на ДР на ЗДДС и ДР на Наредба № Н-18/2006 г., задължително изискване е софтуерът да бъде свързан с фискално устройство и да се генерира уникален номер (УНП) на всички продажби, независимо от начина, по който ще бъдат заплатени. (). Това означава, че следва да се генерира УНП и в случаите, когато плащането се осъществява по банков път.
Въпрос №2:
Възможно ли е ФБ с УНП от СУПТО да бъде прикрепян към фактура, разпечатана на принтер в формат А4? Задължително ли е фактурите да бъдат разпечатвани само от ФУ, защото в повечето случаи стават прекалено дълги?
Отговор:
Наредба № Н-18/2006г. не въвежда задължение фактурите да бъдат разпечатвани от фискално устройство (ФУ). Редът и начинът за издаването на фактурите е в правомощията на задълженото лице при спазване на нормативните разпоредби, предвидени в данъчните закони.
Въпрос № 3:
В т. 18.9 задължителни ли са всички таблици с номенклатури и съответно техните реквизити, при условие че СУПТО (като модул от web базиран S……..S) не разполага с такива или разполага частично (не с всички реквизити)?
Отговор:
В Приложение №29 са разписани изискванията към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти. В т. 18 е указано, че софтуерът следва да осигурява чрез потребителски интерфейс визуализация и експорт на данни от базата данни в табличен вид, файлов формат XLS/XLSX или CSV, при прилагане на следните филтри: За търговец (при S……S); За период (от дата до дата) и/или За търговски обект (всички или конкретно посочен), и/или За ФУ, на което са регистрирани продажбите (всички ФУ или конкретно ФУ), и/или За работно място (всички или конкретно посочено), и/или за оператор (всички или конкретно посочен).
Предвидена е и минимална структура на данните, изброена в т. 18.9. Следва да се има предвид, че се допуска предоставянето на алтернативни номенклатурни таблици, които като обхват на съдържащата се в тях информация съответстват на посочените в т. 18.9.

ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

Изх. № 20-00-100Дата: 29.06.2020 год. ЗДДС, чл. 66, ал. 2; ДР на ЗДДС, § 1, т. 98; ДР на ЗДДС, § 1, т. 99; ДР

Приложението на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС

2_287/10.05.2018г.ЗДДС; чл.21, ал.2ЗДДС; чл.82, ал.2, т.3ОТНОСНО:приложението начл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с