прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 252

Изх. № М-26-К-84
Дата: 22.01.2020 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 1;
ДР на Наредба №Н-18/2006 г., § 1, т. 19.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани с измененията в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), които сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. №М-26-К-84/18.02.2019 г.
Фактическа обстановка: Фирмата използва счетоводен софтуер. Същият следи количества, цени, движения на стоки, фактуриране на СМР. Понякога се купуват и завеждат строителни материали с цел продажба. Плащанията се осъществяват единствено по банка.
Въпрос №1:
Трябва ли счетоводната програма да отговаря на изискванията за СУПТО и да бъде декларирана в НАП ?

Отговор:
Следва да се има предвид, че от значение е функционалността на използвания софтуер, а не работното наименование, с което потребителите го определят като „счетоводен“, „складов“, „фактурен“ или друг.
Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Предвид изложеното в запитването, ако приемате единствено и само плащания, за които не е налице задължение за издаване на фискален бон, то цитираният софтуер няма да попада в определението за СУПТО съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, в които в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, позоваването на разпоредбата в чл. 17, ал. 3 от ДОПК е неприложимо.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

правото на г-н И да се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и общо заболяване и майчинство, считано от 01.04.2014 г., предвид обстоятелството, че е прекъснал дейност като с

5_23-22-1358/29.08.2014 г.НООСЛБГРМЛ, чл. 1, ал .4;КСО, чл. 6, ал. 10;В запитването сте изложила следнатафактическа обстановка:От 01.04.2002 г. до 15.04.2009 г. И с ЕГН 0000000000085 се

Разяснение относно правилата за автоматичния обмен на отчети по държави ; Във Вашето запитване поставяте въпроси, свързани с правилата за автоматичния обмен на отчети по държави съгласно чл. 143 239

чл. 143т – 143щ от ДОПК изх. № 26-Р-756/27.11.2019 г. ОТНОСНО: Разяснение относно правилата за автоматичния обмен на отчети по държави Във Вашето запитване поставяте

вноски за социално и здравно осигуряване за периода от отстраняване от длъжност на основание чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт до възстановяването по силата на чл. 231 от същия закон и подав

Изх.№ 24-32-40Дата: 28.12.2011 год. КСО, чл. 9, ал. 3, т. 1; КСО, чл. 9, ал. 5; НЕВДПОВ, чл 1а, ал. 1.Относно: вноски за социално и

Прилагане на ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПОВ Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …. 07.02.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка:Читалище отдава под наем

Прилагане на нулева ставка на данъка за доставка на стока с място на изпълнение на територията на страната, по която получател е член на персонала на дипломатическо представителство на основание чл.17

ОТНОСНО: Прилагане на нулева ставка на данъка за доставка на стока с място на изпълнение на територията на страната, по която получател е член на

ЗДДС, чл.90, aл. 1

№ 1051/08.08.2013г. чл.90, ал.1 отЗДДС Посочвате, че тъй като сте студент редовна форма на обучение в Техническия университет на Щата Колорадо САЩ, университетът е поел