прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 253

Изх. № М-26-К-83
Дата: 01.10.2019 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
ДР на Наредба №Н-18, § 1, т. 19.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани измененията в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), които сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. №М-26-К-83/18.02.2019 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
„…….“ ЕООД действа като застрахователен брокер, предоставя пътна помощ и продава продукция. Плащанията се извършват в брой или по банков път. За издаване на фактури дружеството използва приложението „EXCEL“ на “MICROSOFT“. След разпечатването на фактурата, използваната бланка се „изчиства“ от информация за количество, вид и продажна цена на стоките и/или услугите, като електронната таблица не обработва и не съхранява в база данни въвежданата информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и не отразява тяхното предоставяне/заплащане. Дружеството не разполага със закупен софтуер за управление на продажбите (СУПТО).
Поставени са следните въпроси:
Въпрос №1:
Използването на електронни таблици Еxcel на Мicrosoft за издаване на фактури ще се счита ли за СУПТО?
Отговор:
Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане.
Предвид изложеното в запитването, ако софтуерът не обработва и не съхранява в база данни информацията от издаваните фактури за продаваните на клиентите стоки или услуги (вид, количество и продажна цена) и не отразява тяхното предоставяне/заплащане, то същият не представлява СУПТО по смисъла на ДР на ЗДДС и ДР на Наредба № Н-18/2006 г.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.
Въпрос №2:
За издаване на фактури по банков път следва ли да се използва СУПТО?
Отговор:
В случай, че в търговски обект функционира СУПТО, всички продажби, извършвани в този обект, трябва да се регистрират в софтуера, независимо от начина на плащане.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.131

2_143/28.01.2011 г. ЗДДС чл.131Видно от запитването в момента се води изпълнително дело за продажба на тристаен апартамент, като производството се води от Частен съдебен изпълнител.

Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на експертна услуга, свързана с недвижим имот, предоставена от данъчно задължено лице, установено и регистри

Изх. № 12-00-139#1Дата, 21.06.2011 г. ЗДДС, чл. 3, ал. 5, т. 1, буква ”м”; ЗДДС, чл. 3, ал. 6; ЗДДС, чл. 21, ал. 2; ЗДДС,

документиране ш вътреобщностна доставка

Изх. № 24-33-129Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………относно: документиране ш вътреобщностна доставкаУважаема госпожа,Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-129/05.03.2007 г..Ви уведомява следното:Съгласно посоченото

Прилагане на ЗДДС и ЗДДФЛ.

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС и ЗДДФЛ.В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № ………… от 22.02.2018 г. относно прилагане на ЗДДС и ЗДДФЛ.

приложение на намалената ставка от 9 на сто за данък върху добавената стойност съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г. при доставки на детски храни от детска кухня 219

Изх. № 93-00-224#1Дата: 18.01.2021 год. /във връзка с вх. № М-24-35-24 от 21.07.2020 год./ ЗДДС, чл. 66, ал.2 ОТНОСНО: приложение на намалената ставка от 9