прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 255

Изх. № М-26-Х-17
Дата: 22.10.2019 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
ДР на Наредба№Н-18, § 1, т. 19;
Наредба №Н-18, Приложение №29.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпрос, свързан с прилагане на Наредба№Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), който сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. №М-26-Х-17/13.03.2019 г.
Изложена е фактическа обстановка, при описанието на която е зададен и въпрос:
„Основната дейност на фирмата ни е търговия с авто газово оборудване. Дъщерно дружество сме на немската компания ……… GmbH. Имаме търговски офис в София, от който осъществяваме дейността си. Използваме ERP софтуер, който ни е предоставен от фирмата майка и се нарича – …….. Линк: https://www…….. Имаме и малко касови плащания, за които създаваме фактура на Български език чрез интернет платформата https……..bg/, пускаме касов бон от ФУ и го закрепяме към фактурата. Фискалното устройство, което ползваме е ЕКАФП ……. и не е свързано със софтуера ни.
Предвид тези изложени факти искам да попитам дали софтуера, който ползваме е СУПТО и дали трябва да бъде свързан с фискалното устройство ?
Ако се окаже, че е СУПТО и трябва да бъде свързан с фискалното устройство, а реално няма такава възможност – то за нас би било много по-лесно да преустановим касовите плащания и да премахнем фискалното устройство. Фирмата ни е от двама човека и нямаме възможност да закупим и още по-малко време да използваме още един софтуер.“

Отговор:
Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане.
Предвид изложеното в запитването, след като софтуерът обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане, както и съхранява в база данни въведената информация, то същият представлява СУПТО по смисъла на ДР на ЗДДС и ДР на Наредба № Н-18/2006 г. и следва да отговаря на всички изисквания, посочени в Приложение №29 на Наредба №Н-18/2006 г.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на чл. 61м, ал. 1, т. 1 ЗМДТ

Изх. №07-00-6Дата:17.04.2012 год.ЗМДТ, чл. 61м, ал. 1, т. 1относно: Прилагане на чл. 61м, ал. 1, т. 1 ЗМДТ В отговорна поставения въпрос относно прилагане на

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на стоки от територията на Р България до територията на страна от ЕС с получател по доставката – данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на стоки от територията на Р България до територията на страна от

прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: прилагане на ЗДДС В Дирекция «ОУИ»- е постъпи Ваше запитване, подадено по електронен път в ЦУ на НАП и препратено за отговор по компетентност

КСО, чл.6, aл. 3,ЗБДОО, чл.12, aл. 1,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 3

5_08/14.04.2008ЗБДОО, чл.12, ал.1КСО, чл.6, ал.3 ЗЗО, чл.40, ал.1, т.3 Фактическа обстановка: лица са работили без трудово правоотношение за периода 06-2007-02.2008година;Въпроси: 1. Какви осигурителни вноски се

осигуряване на работниците и служителите (лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от КСО) за времето, през което са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните орга

3_3038/30.05.2007 г.КСО, чл. 9, ал. 3, т. 2ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1Относно: осигуряване на работниците и служителите (лицата по чл. 4, ал. 1,

Прилагане на ЗДДС и ЗДДФЛ.

Относно: Прилагане на ЗДДС и ЗДДФЛ.В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Притежавате имот, като физически лица, който е придобит по време на брака. Същият