прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Изх. № 20-00-4
Дата: 07.01.2020 год.
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 31;
Наредба № Н-18/2006 г. – Приложение № 17.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Във връзка с постъпили в Централно управление на Национална агенция за приходите запитвания, свързани с документиране от страна на търговеца на върнат амбалаж, изразявам следното становище:
В търговската практика се наблюдават различни политики при приемане на амбалаж в обектите. В някои случаи се приема връщане на амбалаж след изричното установяване на документална връзка между покупката, с която е предоставен амбалажът и върнатият амбалаж – т.е наличие на фискален бон, а в други случаи такава документална връзка не се търси и е достатъчно търговецът да предлага същия вид стока, за която се отнася амбалажът. Освен това практиката показва, че не във всички случаи за върнат амбалаж на клиентите се изплащат суми в брой. В тази връзка възниква въпросът относно начина на документиране при връщане на амбалаж от страна на търговеца от гледна точка на Наредба № Н-18/2006 г. В зависимост от възприетата търговска практика са възможни следните начини на документиране на върнат амбалаж:
І. Връщане на амбалаж срещу представен фискален бон, при което се изплащат пари в брой от касата на ФУ
Най-често в практиката за установяване на връзка между направена покупка и върнат амбалаж служи фискалният бон. В случай че клиент върне амбалаж и стойността на амбалажа се възстанови в брой от касата на ФУ, тази операция следва да бъде документирана с издаване на сторно документ по реда на чл. 31 на Наредба № Н-18/2006 г. чрез фискалното устройство съгласно Приложение № 17. За извършване на сторно операцията следва да се представи фискалният бон, с който е извършена покупката, с цел отразяване на всички реквизити в сторно документа.
ІІ. Връщане на амбалаж, при което стойността на амбалажа се приема като част от плащането за новата покупка
В случай че клиент върне амбалаж и стойността на върнатия амбалаж се приема от търговеца като част от плащането на дължима сума за новозакупени стоки от магазина, във фискалния бон в този случай трябва да бъде посочен освен конкретният начин на плащане – в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, така и начин на плащане – плащане с амбалаж – за стойността на върнатия амбалаж.
Този ред на отчитане се прилага и в хипотеза, при която срещу стойността на върнатия амбалаж търговецът издава писмен документ, удостоверяващ стойността (и количеството) на върнатия амбалаж, и който дава право на клиента да заплати част от подлежащата на заплащане сума за закупени стоки от магазина в определен срок от издаване на документа.
В зависимост от практиката на обекта, при така регистрирани продажби, платени с „амбалаж“, е препоръчително един от начините на плащане да бъде програмиран като „Амбалаж”. При прилагане на такъв подход в дневния финансов отчет на отделен ред ще се отпечатва общата сума на плащанията с „Амбалаж“. Така при продажба на стоки, платени с върнат амбалаж, в касата на ФУ няма да има съответните суми в брой, но срещу предоставените документи ще е наличен върнатият амбалаж (остойностен при издаването на документа).
В практиката се срещат и случаи, при които клиентът закупува стоки с амбалаж, като същевременно връща амбалаж. В този случай е допустимо връщането на амбалажа да се отрази и като отстъпка. Във фискалния бон трябва да бъде посочена цената на стоката с отразен включен амбалаж, след което стойността на амбалажа да бъде отразена като стойностна отстъпка, по възможност с отбелязване на причината за отстъпката, например „отстъпка върнат амбалаж“. По този начин стойността на предоставения амбалаж ще бъде приспадната от крайната сума за плащане от страна на клиента.
Гореописаните начини на документиране на върнат амбалаж са приложими и при използване на интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар