прилагане на Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Изх. № ЕП-04-19-193
Дата: 05.05.2020 год.
ЗДДС, чл. 3, ал. 1;
ЗДДС, чл. 3, ал. 2;
ЗДДС, чл. 3, ал. 5;
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 5, ал. 1;
ДР на Наредба №Н-18/2006 г., § 1, т.19;
Наредба №н-18/2006 г., Приложение №29.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше запитване, заведено в общия деловоден регистър с вх.№ЕП-04-19-193/02.03.2020 г., в което е отправено искане за изразяване на становище относно прилагането на Наредба №Н-18/13.12.2006 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Министерството ……….. е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) от 23.02.2011 г. на основание на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.
Обстоятелството за регистрация е документирано с Акт за регистрация по ЗДДС ………. от ………2011 г. Дата на регистрация е вписана и в Търговския регистър.
Министерството ……….. в изпълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой е обособило отделен обект Каса с монтиран ПОС терминал и апарат с фискална памет. За всеки приход, платен чрез дебитна карта, се издава фактура от счетоводния софтуер и се предоставя фискален бон от апарат с фискална памет, свързан с НАП, и разписка от ПОС терминала.
Основната стопанска дейност, осъществявана от министерството, свързана с приходи от концесии на основание сключени концесионни договори, се обслужва изцяло по банков път. За получените приходи към датата на данъчното събитие или получаване на превода от сметка се издават фактури от счетоводния софтуер. Екземпляр на същите се предоставя и на концесионера.
Чрез ПОС терминал се плащат наеми на ведомствени апартаменти и такси по тарифата на таксите, които се събират в системата на Министерство ……………., в сила от 20.05.2011 г., приета с ПМС …… от …..2011 г.
В тази връзка е поставен следният въпрос:
Предвид чл. 5 от Наредба № Н-18/2006 г. задължено ли е Министерство ………… да използва СУПТО и на какво основание.
Предвид информацията във Вашето писмо и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Данъчно задължено лице по ЗДДС съгласно чл. 3, ал. 1 от закона е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. С ал. 2 от същата правна норма е определено понятието „независима икономическа дейност“ и това е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество, с цел получаване на редовен доход от него. Според ал. 5 от същата норма не са данъчно задължени лица държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки, с изключение на дейностите или доставките, посочени в букви от „а“ до „о“, сред които са и дейностите по отдаване под наем на сгради, части от тях, както и възлагането на концесия за строителство, концесия за услуги, концесия за ползване и предоставянето на концесия за добив.
С оглед на гореизложеното, за извършваните от ……….. доставки на услуги по отдаване под наем на апартаменти, които са негова собственост, същото е данъчно задължено лице и извършваната от него дейност представлява независима икономическа дейност.
По силата на чл. 5, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. не са задължени да издават фискални касови бележки от ФУ или касови бележки от ИАСУТД държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, за които последните не са данъчно задължени лица по смисъла на ЗДДС. В този смисъл осъществяваните от ………. доставки по отдаване под наем на апартаменти не попадат в обхвата на освобождаването от използването на фискално усройство. В случая при извършване на плащане в брой, чек, ваучер, банкова дебитна или кредитна карта за ……… е налице задължение за регистриране и отчитане на извършваните продажби чрез издаване на фискални касови бележки по реда, определен в Наредба Н-18/2006 г.
Видно от изложената фактическа обстановка, ………. в обособения по ЗОПБ обект Каса използва софтуер, от който за всеки приход, платен чрез дебитна карта, се издава фактура и приема плащания, за които е налице задължение за издаване на фискална бележка, поради което следва да се определи дали използваният от …….. софтуер има характеристиките на СУПТО.
Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС „Софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон. Определение на понятието „управление на продажбите“ е дадено в §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., а именно: управление на продажбите чрез използване на СУПТО е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано следва да обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и да отразява тяхното предоставяне/заплащане.
На база гореизложеното, тъй като …….. в обект Каса приема плащания за продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, ако софтуерът, който използва, притежава посочените характеристики, той трябва да отговаря на всички изисквания съгласно Приложение №29 от Наредба № Н-18/2006 г., включително да управлява всички фискални устройства в този обект.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар