прилагане на разпоредби от Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.).

Изх. № М-26-С-754
Дата: 24.03.2020 год.
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52а, ал. 1;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52а, ал. 2;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52а1;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52в, ал. 5.

ОТНОСНО: прилагане на разпоредби от Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.).

Предоставям Ви отговор на въпрос, свързан с прилагане разпоредбите в Наредба №Н-18/2006 г., който сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. №М-26-С-754/28.11.2019 г.
Изложената фактическа обстановка и зададеният въпрос са следните:
Създали сме облачен софтуер, който желаем да лицензираме, когато го завършим напълно. Как става регистрацията на подобен софтуер ?
За софтуер, инсталиран пряко на компютър, знаем правилата за лицензиране от ваш служител. Но той не можа да каже как се лицензира софтуер, разположен на наш сървър в интернет.
Отговор:
Изискванията към производителите и разпространителите на софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО) са посочени в Глава седма „б“ от Наредба №Н-18/2006 г. , чл. 52б – 52ж. В зависимост от това, дали СУПТО се инсталират в среда на клиента или се предоставят като облачна услуга (SaaS), са налице известни разлики в изискванията към техните производители/разпространители, конкретно посочени в упоменатата Глава седма „б“.
Обръщам внимание на следните два аспекта, имащи отношение към зададения от Вас въпрос:
* Наредба №Н-18/2006 г. не въвежда лицензионен режим за СУПТО. Съгласно чл. 52в, ал. 5 Национална агенция по приходите включва в публичен електронен списък на софтуерите, разрешени за ползване в търговските обекти, всеки СУПТО, за който е подадена декларация по ал. 1 и информация по ал. 2 от същия член след отстраняване на всички установени пропуски или непълноти.
* СУПТО, независимо от начина на предоставяне на потребителите – като облачна услуга или с инсталиране в среда на клиента, трябва да отговарят на изискванията от Приложение №29, при отчитане на разпоредбите в чл. 52а, ал. 1 и ал. 2, и чл. 52а1.
Необходимо е да имате предвид, че съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) лицата следва да посочват идентификацията и адреса си за кореспонденция в кореспонденцията си с Националната агенция за приходите. Съгласно чл. 84, ал. 1 идентификацията включва името/наименованието, адреса по чл. 8 от ДОПК и ЕИК/ЕГН. Идентификацията на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица се извършва чрез единен идентификационен код (ЕИК) БУЛСТАТ, а на лицата, регистрирани по реда на Закона за търговския регистър – чрез единен идентификационен код (ЕИК), определен от Агенцията по вписванията. Едноличните търговци се идентифицират чрез единен граждански номер (ЕГН), съответно личен номер на чужденец (ЛНЧ), и чрез единен идентификационен код (ЕИК), определен по реда на Закона за търговския регистър.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар