Прилагане на разпоредбите на § 27 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП)

Изх. № М-94-С-405 Дата: 03.04.2020 год. ЗДДФЛ, чл. 28; ЗДДФЛ, чл. 50; ЗДДФЛ, чл. 51 ал. 1.

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на § 27 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП)

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № М-94-С-405 от 31.03.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Вашето запитване е породено от разпоредбите на § 27 от ПЗР на ЗМДВИП, с който са направени промени, касаещи срокове за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. и внасяне на данъка върху годишната данъчна основа. Според Вас от текста на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗМДВИП промените засягат не само лицата по чл. 51 на ЗДДФЛ, но и тези по чл. 50 на ЗДДФЛ, поради това че не е посочена конкретна алинея от чл. 50 от закона, към която да се прилагат извънредните мерки, съответно те засягат целия чл. 50 от ЗДДФЛ, включително и ал. 1, която формализира данъчните декларации на местни физически лица, които не са търговци и не се осигуряват като такива.
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:

На основание § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗМДВИП през 2020 г. срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. и за внасяне на дължимия по декларацията данък върху годишната данъчна основа от лицата по чл. 51, ал. 1 от същия закон се удължава до 30 юни.
Предвид тази законова разпоредба реализираната промяна в срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. – до 30 юни 2020 г. е само по отношение на подаването на декларацията от определена категория лица по чл. 51, ал. 1 от същия закон, които заедно с годишната си данъчна декларация представят и годишен отчет за дейността, а именно това са лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а от закона. Освен това само за същата категория лица по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ е предвидено удължаване до 30 юни 2020 г. и на срока за внасяне на дължимия по декларацията данък върху годишната данъчна основа, като доходите, които се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, са именно доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и доходите от друга стопанска дейност по чл. 29а от закона, което е посочено в разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ЗДДФЛ.
С оглед на това в съобщението на НАП е указано, че за физическите лица, които не са еднолични търговции и не са избрали да се облагат като такива, срокът за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен – 30 април 2020 г., т .е. това са физическите лица, доходите на които се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа и/или с окончателен данък за определени доходи от източници в чужбина, които подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Също така в съобщение от 27.03.2020 г., публикувано на интернет страницата на НАП, се посочва, че „лицата, извършващи дейност като едноличен търговец, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, също декларират приходите и разходите си за 2019 г. до 30 юни, като авансовите вноски за 2020 г. се правят по начина, описан за задължените по ЗКПО лица, само че за тях срокът е 30 април 2020 г. Когато тези лица са придобили и други доходи като физически лица (например доход от наем или хонорар), срокът за декларирането на тези доходи е до 30 април.

Декларирането на доходите, които се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа и окончателен данък за доходи от чужбина от физическите лица, трябва да стане до края на април, същият е и срокът за внасяне на тези данъци, напомнят от НАП.“

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар