прилагане на разпоредбите на чл.118, ал.1 от ЗДДС и чл.3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г. и регистрация по чл.97а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на чл.118, ал.1 от ЗДДС и чл.3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г. и регистрация по чл.97а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-144 от 05.06.2020 г., относно данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и прилагане на разпоредбите на чл.3, ал.1 от Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас лице, открива IBAN GB сметки /левова и валутна/ в платежна система REVOLUT. Уточнили сте, че Revolut Ltd е дружество за електронни пари, лицензирано в Обединено кралство Великобритания. Дружествата Revolut Ltd и Revolut Payments UAB са доставчици на платежни услуги по смисъла на чл. 1, §1, буква „б“ от директива (ЕС) 2015/2366. Откритите в Revolut Ltd и Revolut Payments UAB сметки от местни юридически лица следва да се декларират пред БНБ с Декларация-форма СПБ-2 в срок от 15 работни дни от датата на откриване на сметката. Съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредба № 27, регистрираната в БНБ сметка подлежи на последващо тримесечно отчитане с отчетна форма СПБ-5 в срок до 20-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие.
Във връзка с изложеното по-горе са поставени следните въпроси:
1.Какви са законовите последици, с които следва да се съобрази дружеството, за да бъде изрядно? Следва ли да се подава информация в БНБ за движението по сметките за всяко тримесечие? Налице ли е задължение да се издава касова бележка при получено плащане за извършена услуга на физически лица, при положение че разплащанията са изцяло по банков път? Как да се съобрази дружеството с Наредба № Н-18/20006г.?
2.Подлежи ли българското юридическо лице на задължителна регистрация по ДДС на основание чл.97 от закона, в случай, че изцяло дейността е услуги, които се извършват онлайн на физически лица от страни членки на Европейския съюз (ЕС) и извън него?
Предвид недостатъчно изяснена фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, изразявам следното принципно становище:
По първи въпрос:
В тази част на запитването, Ви уведомявам, че същото е препратено по компетентност за отговор до Дирекция ДОМ при ЦУ на НАП гр. София.
По втори въпрос:
Задължението за регистрацията по чл.97 от Закона за данък върху добавената стойност възниква при доставки на стоки с монтаж и инсталация. На тази регистрация подлежи всяко лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка, независимо от облагаемия оборот по чл.96 от същия нормативен акт.
Предвид обстоятелството, че в горецитираното запитване коментирате доставки на услуги, които възнамерява да извършва представляваното от Вас българско юридическо лице, следва да обърнете внимание на разпоредбата на чл.97а от материалния закон, а именно на задължението за регистрация при доставка на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя.
На основание чл.97а, ал.1 от закона, на регистрация подлежи всяко данъчно задължено лице по чл.3, ал.1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл.82, ал.2 от същия закон.
Също така, на регистрация по чл.97а, ал.2 от закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл.3, ал.1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл.21, ал.2 от същия с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
Тъй като в изложената от Вас фактическа обстановка не сте посочили какъв е видът на услугите, които ще извършвате към Вашите клиенти, предоставеното по-горе становище е принципно.

5/5

Вашият коментар