прилаганe на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална

Изх. № М-24-36-53
Дата: 21.08.2020 год.
Регламент (ЕО) № 883/2004, чл. 11, параграф 3, точка “а“;
Регламент (ЕО) № 987/2009, чл. 21(1).

ОТНОСНО: прилаганe на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална

Във Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и прието с вх. №М-24-36-53/11.08.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
През месец декември 2020 г. Ви предстои да изплатите хонорар на чуждестранно лице полагащо труд без трудово правоотношение. Работата се състои в онлайн обучение без необходимост от пребиваване на лицето на територията на България. Лицето работи и по трудово правоотношение в университет във Великобритания.
Поставя се следният въпрос: Какви задължителни осигурителни вноски по българското законодателство се дължат за лицето при изплащане на хонорара?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, с оглед компетентността на НАП, изразявам следното становище:
По отношение на лицата, граждани на държави членки на Европейския съюз (ЕС), които осъществяват трудова дейност, упражнявайки правото си на свободно движение в рамките на ЕС, се прилагат Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004) и Регламент (ЕО) №987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №987/2009).
При така изложената фактическа обстановка лицето, за което се отнася запитването, попадат в персоналния обхват на Регламент (ЕО) №883/2004.
„Определяне на приложимото законодателство” е един от основните принципи, установени с координационните регламенти. Според този принцип лицата, за които се прилагат регламентите, са подчинени на законодателството на само една държава членка. Вследствие от определяне на приложимото законодателство се определя държавата членка, в която се дължат задължителните осигурителни вноски.
Разпоредбите, регламентиращи правилата за определяне на приложимото законодателство, се съдържат в Дял II на Регламент № (ЕО) №883/2004. Тези правила имат приоритет над разпоредбите на националното законодателство на държавите членки по отношение на това, къде трябва да бъде осигурено едно лице.
Основното правило при определяне на приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност е, че лицата са подчинени на законодателството на държавата членка, на чиято територия полагат труда си (основание чл. 11, параграф 3, точка “а“ от Регламент (ЕО) №883/2004).
В конкретния случай посоченото в запитването лице ще полага труд само на територията на Великобритания, по трудово правоотношение за работодателя си там и по без трудово правоотношение за българския си работодател. В този случай се прилага разпоредбата на чл. 11, параграф 3, точка “а“ от Регламент (ЕО) №883/2004 и приложимото осигурително законодателство за лицето е на държавата членка, на чиято територия полага труда си – Великобритания. В тази хипотеза задължителните осигурителни вноски следва да бъдат плащани в тази държава, съгласно местното законодателство.
Следва да имате предвид, че осигурителите са длъжни да превеждат задължителните осигурителни вноски в съответствие с националното законодателство на компетентната държава членка, което е приложимо за лицето, независимо дали са регистрирани в тази държава членка (основание чл. 21(1) от Регламент (ЕО) №987/2009). Важно е да се подчертае, че националното законодателство на компетентната държава членка се прилага в неговата цялост с всички произтичащи задължения, които освен превеждане на осигурителни вноски могат да включват задължителни регистрации, подаване на данни за лицата и други задължения в зависимост от спецификата на въпросното законодателство.
На основание чл. 21(2) от Регламент №987/2009 работодателят (осигурителят), чието място на дейност не е в компетентната държава членка, може да се договори с лицето, за което е определено като приложимо законодателството на съответната друга държава членка, това лице да изпълнява от свое име задълженията по плащането на вноски и подаването на данни във връзка с неговото осигуряване. Осигурителят уведомява за тази договореност компетентната институция на държавата членка, чието законодателство се прилага спрямо съответното лице. Въпреки това тази договореност не освобождава осигурителя от отговорност, в случай че лицето, с което се е договорил, не изпълнява въпросните задължения.
Като осигурител, който следва да внася задължителните осигурителни вноски за наетото от Вас лице, Вие следва да се информирате относно Вашите задължения в този конкретен случай.

5/5

Вашият коментар