прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.).

Изх. № 26-Б-805
Дата: 18.02.2020 год.
ПЗР на Наредба №Н-18/2006 г., § 75, ал. 1;
ПЗР на Наредба №Н-18/2006 г., § 75, ал. 2.

ОТНОСНО: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.).

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Б-805/27.11.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
„………..“ АД (Дружеството) стопанисва и управлява хотелски комплекс „…………….“, находящ се в к.к. „…………….“, гр. ……………… Дейността на комплекса е със сезонен характер и се осъществява чрез настаняване и обслужване на гости от месец май до месец октомври на съответната година. В този период от време част от търговската дейност на дружеството се отчита посредством касови апарати. През останалото време дейността се осъществява единствено чрез банкови преводи. Тези безкасови плащания са свързани с резервации на гостите за сезона.
В тази връзка въпросът Ви по същество е:
Възможно ли е да бъде въведен „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) с по-късна дата от предвидената в Наредба № Н-18/2006 г., а именно 31.01.2020 г., но не по-късно от 31 юли 2020 г.?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по зададения от Вас въпрос изразявам следното становище:
Считано от 31 януари 2020 г. е в сила промяна, касаеща срока за привеждане на дейността на лицата, използващи софтуер за управление на продажбите, в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18/2006 г.
На основание разпоредбите на § 75, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Обн. ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. и доп. бр. 26 и 75/2019 г., изм. бр. 8 и 9/2020 г.), независимо дали са или не са регистрирани по ЗДДС, лицата, използващи софтуер за управление на продажбите, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства, в срок до 31 юли 2020 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 30 септември 2020 г.
Извън горното, следва да се има предвид, че Наредба №Н-18/2006 г. не борави с понятието „банков превод“, предвид което обръщам внимание, че когато за услугата по резервация, включително предоставена чрез електронен магазин, плащанията се извършват по начин, изискващ издаването на фискален бон, за дружеството възниква задължение да приведе дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства и на софтуера, чрез който се предоставят/заплащат резервациите.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар