прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.).

Изх. № М-24-36-25
Дата: 18.02.2020 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 87;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52м, ал. 1;
Наредба №Н-18/2006 г., Приложение № 33.

ОТНОСНО: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.).

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е препратено по компетентност Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с вх. №М-24-36-25/05.03.2019 г. В писмото е изложена следната фактическа обстановка:
„…….“ ООД (Дружеството) извършва дейност по разработка и предлагане посредством онлайн магазин на софтуерни системи. Всички плащания към дружеството се извършват по банков път или чрез пощенски парични преводи по смисъла на ЗПУ.
Разпоредбата на чл. 52м, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г. вменява задължение за подаване на определена информация до НАП от всяко лице по чл. 3, извършващо продажби на стоки и услуги посредством електронен магазин. Разпоредбата на чл. 3 от същия акт определя кръга на лицата, длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на ЗПУПС или чрез пощенски парични преводи по смисъла на ЗПУ.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли да подаде информация по смисъла на чл. 52м от Наредба №Н-18/2006г., в случай на извършвани продажби чрез електронен магазин, ако свързаните с тях плащания се извършват изключително по банков път – чрез внасяне на пари в наличност в платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод или чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на ЗПУПС или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на ЗПУ?
Предвид изложеното и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по направеното запитване:
Тъй като в изложеното от Вас е посочено, че продажбите се извършват чрез онлайн магазин, следва да се определи дали същият попада в обхвата на дефиницията за електронен магазин, която е дадена в § 1, т. 87 от ДР на ЗДДС, а именно: „Електронен магазин“ е софтуер, достъпът до който се осъществява през интернет при използване на уеб-браузер или мобилно приложение, и чрез който се извършва продажба на стоки/услуги посредством сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), като се предоставя възможност за избор от клиента на стоки/услуги чрез потребителска кошница или по друг начин, както и за предоставяне на информация за контакт с купувача, адреса на доставка и метода за плащане. Съгласно чл. 45 от ЗЗП, договор от разстояние е всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.
В случай че използваният онлайн магазин притежава гореописаната функционалност, същият ще се разглежда като „електронен магазин“.
От друга страна разпоредбата на чл. 52м, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. задължава лице по чл. 3, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин да подава информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 33.
В този смисъл ако всички плащания към дружеството се извършват чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на ЗПУПС или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на ЗПУ, т.е. не се приемат плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, то дружеството не попада в обхвата на задължените по чл. 3 лица, съответно за него не е налице задължение по чл. 52м за подаване на информацията, посочена в Приложение №33 на Наредба №Н-18/2006 г.
Следва да се отбележи, че по желание на лицето, същото може да бъде включено в публичния електронен списък на електронните магазини, който НАП ще поддържа и ще бъде достъпен на интернет страницата на агенцията, след подаване на информацията, посочена в Приложение №33 на Наредба №Н-18/2006 г.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар