прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Изх. № 21-00-9
Дата: 13.03.2020 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
ДР на Наредба №Н-18/2006 г., §1, т. 19;
Наредба №Н-18/2006 г., Приложение № 29.

ОТНОСНО: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 21-00-9/11.07.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
В …………. (Университета) е внедрена интегрирана компютърна система за управление обучението на студентите. Модул от тази система работи в Касова служба и управлява всички плащания в брой на студентите. За всяко плащане се издава фискален бон от фискално устройство, като в момента модулът не издава фактури. Фактури се издават при необходимост от счетоводна система …..-6 (не е СУПТО по смисъла на наредбата), функционираща във Финансово-счетоводен отдел (ФСО). Студентските плащания по банков път се обработват във ФСО, след което плащането се отразява в интегрираната система.
Към модула в Касова служба е добавена функционалност за управление и издаване на фискален бон за всички други неакадемични плащания в брой в университета.
Извършваните плащания по банков път (наеми, депозити за търг и др.) се обработват във ФСО и счетоводна система …..-6. При необходимост за тези плащания се издават фактури от модул на счетоводната система.
В момента Университетът доработва модула за управление на плащанията на интегрираната система за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата. Така от модула ще се управляват всички плащания в брой в Университета. От него ще се издават и фактури за извършените плащания в брой. Модулът ще бъде регистриран в НАП.
В тази връзка въпросът Ви по същество е:
Възможно ли е плащанията по банков път, включително и издаването на фактури да се обработват с модула …..-6 във ФСО, а за плащанията в брой и с ПОС терминал да се издават фискални бонове и фактури от регистриран в НАП модул за управление на плащанията на интегрираната система за управление на студентите, работещ в касовата служба?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по зададения въпрос изразявам следното становище:
От изложеното в запитването става ясно, че за целите на управление обучението на студентите, университетът използва интегрирана компютърна система, в която се обработват плащанията в брой. Използваният модул от интегрираната система, който работи в Касова служба ще бъде регистриран в НАП, т.е. приема се че той притежава характеристиките на СУПТО. Същевременно обаче студентските плащания извършени по банков път се обработват във ФСО, където се използва счетоводна система …..-6. Тези плащания се отразяват в последствие в интегрираната система. При необходимост фактури се издават от счетоводна система …-6. Предвид това, че университетът използва два софтуера за обработване на получените плащания, единия от които е СУПТО, следва да се разгледа дали втория софтуер има характеристики на СУПТО, дали се използват едновременно в търговски обект, дали притежава дублираща функционалност и други относими към въпроса обстоятелства.
Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
На основание § 1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г. „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане. Важно условие е използваният софтуер да обработва информацията автоматизирано в търговския обект за извършване на продажби, за които е налице задължение за издаване на касов бон, като издаването на фактура също е част от осъществяването на продажбата, независимо че фискалният бон е издаден преди издаването на фактурата.
С оглед на това, доколкото счетоводната програма притежава функционалност за издаване на фактури, независимо от това, че в нея ще се обработват плащания постъпили по банков път, същата притежава характеристиките на СУПТО. Предвид това следва да се има предвид, че в случаите, в които софтуерът за управление на продажби в търговски обект представлява модул от софтуер, останалите модули не могат да имат дублираща функционалност за управление на продажбите или функционалност, целяща заобикаляне на изискванията на Приложение № 29 от наредбата.
Съгласно разпоредбата на чл. 52з, ал. 3 от наредбата лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС могат да използват в търговски обект, в който се извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, само софтуер/и за управление на продажбите, отговарящ/и на посочените в приложение № 29 изисквания. Софтуерът/ите задължително управлява/т всички фискални устройства в този обект.
Доколкото от изложеното в запитването не става ясно дали софтуерите (СУПТО и не-СУПТО) се ползват в един търговски обект или се ползват в различни търговски обекти следва да се разгледа дефиницията за търговски обект, съгласно § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на ЗДДС. „Търговски обект“ е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
В случай че двата софтуера работят в два различни търговски обекта, няма пречка Университетът да продължи да ползва и двата софтуера. В случай обаче, че двата софтуера се ползват в един търговски обект и тъй като Университетът приема плащания, изискващи издаване на фискален бон, за целите на прилагането на Наредба №Н-18/2006 г. е допустимо използване на софтуер, който отговаря на изискванията на приложение №29 към чл. 52а, ал. 1 от наредбата.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар