Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Наредба № Н – 18 за регистриране и отчитане на продажби на търговските обекти чрез фискални устройства.

Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Наредба № Н – 18 за регистриране и отчитане на продажби на търговските обекти чрез фискални устройства.

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-109 от 28.04.2020 г., относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Наредба № Н – 18 за регистриране и отчитане на продажби на търговските обекти чрез фискални устройства, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ФЛ възнамерява да извършва дейност в България с българска фирма, която ще е регистрирана на основание чл. 100, ал. 1 от ЗДДС. Дейността ще се извършва чрез онлайн електронен магазин Ebay.co.uk, в който ще има акаунт фирмата или онлайн магазин в платформата на Ebay. В този акаунт ще се продават стоки, които ще се купуват в Англия и ще се продават в Англия до клиенти, които са физически лица, намиращи се на територията на Англия. Доставчикът на стоките ще е регистрирано по ДДС лице в Англия и ще начислява и внася ДДС в Англия. Клиентите на българското дружество ще правят плащания в платформата на Ebay с кредитни/дебитни карти и фирмата ще получава плащанията по банкова сметка. За ползването на платформата Ebay ще получава процент от продажбите и договорени административни такси. Ebay ще издава фактура за тези такси без начислено ДДС.
Поставени са следните въпроси:
1. Как следва да се обложат продажбите на физически лица в Англия, съгласно ЗДДС?
2. Къде намират отражение в дневниците за продажби по ЗДДС?
3. Плащанията чрез кредитни/дебитни карти от физически лица подлежат ли на регулация по Наредба № Н – 18 и следва ли да се издава допълнително документ, след като плащанията ще се извършват в Англия? Нужно ли е този магазин да се регистрира като електронен магазин по Наредба № Н – 18?
4. Ще има ли право на данъчен кредит дружеството по издадените фактури от Ebay за комисионната?
5. Дружеството ще има ли право да си възстанови платеното ДДС в Англия?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Тъй като при проверка в информационния масив на НАП се установи, че сте съдружник в три търговски дружества с предмет на дейност счетоводни услуги, следва да имате предвид, че клиентите, които обслужвате нямат възможност при производства, възложени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс да се позовават на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК, а също така и Вие в качеството им на счетоводител.
Първи въпрос: Относно продажбите на стока от Великобритания на физически лица, установени на територията на Великобритания, следва да се има предвид разпоредбата на чл. 17, ал. 1 от ЗДДС, съгласно, която мястото на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2.
В този случай за дружеството като доставчик, мястото на изпълнение ще бъде извън територията на страната, т.е. във Великобритания и за доставките на стоки с място на изпълнение извън територията на страната не следва да се начислява данък, на основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС.
По отношение на въпроса за облагането на продажбите във Великобритания, НАП не е компетентна да изрази становище, поради което следва да се запознаете със законодателството на Великобритания.
Втори въпрос: Издадените от дружеството фактури следва да намерят отражение в дневника за продажби в кол. 23 – ДО на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС, вкл. ДО на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и в справката декларация за съответния данъчен период.
Трети въпрос: Редът и начинът за отчитането на продажбите е регламентиран с Наредба Н-18/13.12.2006г. на министъра на финансите за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./.
Търговски обект по смисъла на Наредбата и §1, т.41 от ЗДДС е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби..
Както ЗДДС, така и Наредба Н-18/2006г. имат териториален обхват и се прилагат за доставки с място на изпълнение на територията на страната.
За тези доставки не възниква задължение за издаване на фискален бон, предвид териториалния обхват на Наредба Н-18/2006г.
Тъй като ще извършвате доставки с място на изпълнение на територията на друга държава следва да се запознаете и със съответното данъчно законодателство.
Четвърти въпрос: Условията и редът за упражняването на правото на приспадане на данъчен кредит са посочени в глава седма от ЗДДС.
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне изискуемия от него данък като платец по глава осма. Необходимо условие е стоките или услугите да се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки.
Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани с текстовете на чл. 70, ал. 1 от ЗДДС.
За дружеството ще възникне право на приспадане на данъчен кредит за закупените стоки и услуги на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, единствено ако не са налице ограниченията на чл. 70 от ЗДДС, при спазване на условията в чл. 71 от закона и правото на приспадане на данъчен кредит е упражнено в срока по чл. 72 от ЗДДС.
Пети въпрос: Въпросът, свързан с възстановяване на ДДС платено в Англия не е от компетентността на НАП, тъй като не е свързан с прилагане на данъчното законодателство на Република България, поради което следва да се запознаете със законодателството на Великобритания.

5/5

Вашият коментар