прилагане Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13) във връзка с чл. 138а от Кодекса на труда (КТ)

Изх. № М-94-М-927
Дата: 10.06.2020 год.
КТ, чл. 138а, ал. 2;
Наредба № Н-13, приложение № 1 към чл. 2, ал. 1.

ОТНОСНО: прилагане Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13) във връзка с чл. 138а от Кодекса на труда (КТ)

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) чрез дирекция ОДОП …. и заведено с вх. № М-94-М-927 от 26.05.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
На основание чл. 138а, ал. 2 от КТ работодателят, считано от 16.03.2020 г., е въвел непълно работно време в предприятието (с дневна продължителност 4 часа) за работниците, които работят на пълно работно време.
Във връзка с посочените обстоятелства и с оглед прилагане на §6 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП) поставяте следния въпрос:
Как следва да се отразят часовете в т. 16 позиция 3 и 4 на декларация обр. №1, приложение №1 към чл. 2, ал. 1 на Наредба №Н-13 за въпросните лица през месец март, при условие че до 15 март те са работили на 8 часа, а след тази дата на 4 часа?
Предвид така изложената фактическа обстановка, поставения въпрос и относимите нормативни разпоредби, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 138а, ал. 2 от КТ (в сила от 13.03.2020 г.) в предприятието или в негово звено работодателят може да установи едностранно, за целия период на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка или за част от този период, непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време. Продължителността на работното време не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време. Във връзка с разпоредбата от кодекса и §6 от ПЗР на ЗМДВИП работодателите, изпълнили определените условия, могат да се възползват от правната възможност, дадена с чл. 1, ал. 3 от Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Постановление № 55 от 30 март 2020 г.). Според разпоредбата работодател, който на основание чл. 138а, ал. 2 от КТ е установил непълно работно време в предприятието или в негово звено, може да получи суми като компенсации съгласно §6 от ПЗР на ЗМДВИП. В тези случаи работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата за съответния месец и заплаща дължимите осигурителни вноски. Предвид чл. 1, ал. 5 от Постановление № 55 от 30 март 2020 г., сумата на компенсацията, която се изплаща за работещи на непълно работно време, е пропорционална на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.
По отношение попълване на декларация обр. №1, приложение №1 към чл. 2, ал. 1 на Наредба №Н-13 за месец март, е необходимо да имате предвид следното:
С оглед посочените нормативни разпоредби и съгласно указанията за попълване на декларация обр. № 1 полетата на т. 16 (Дни в осигуряване – общо) се попълват по следния начин:
* В позиции 1 и 2 се попълва общият брой работни дни в осигуряване;
* В позиция 3 се попълва законоустановеното работно време за длъжността (8 часа);
* В позиция 4 (предвид намалената продължителност на дневното работно време в периода от 16 до 31 март) се попълва в часове среднодневното работно време за месеца. Ако при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час.
Некоректни данни, подадени от осигурителя с декларация обр. № 1, могат да бъдат коригирани по начина и реда определени с Наредба №Н-13.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар