Прилагането на §1, т.30 от ДР на Закона за счетоводството /ЗСч/ и чл.92, ал.4 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ 206

Изх.№ИТ-00-17/08.02.2019 г.

Чл.92 от ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагането на §1, т.30 от ДР на Закона за счетоводството /ЗСч/ и чл.92, ал.4 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигури-телна практика” с вх.№ е описана следната фактическа обстановка:
Управляваното от Вас търговското дружество е регистрирано лице по ЗДДС в България. През отчетния период не е реализирало приходи. Дружеството поддържа банкова сметка, отчита разходи за банкови такси и има сключен договор за счетоводно обслужване. Дружеството е отчело разход за счетоводно обслужване, банкови такси, местни данъци и такси.
Във връзка с изложеното е поставен въпроса може ли дружеството да бъде определено като лице, което не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададения от Вас въпрос, изразяваме следното принципно становище:
В НАП е задаван сходен въпрос относно извършването на аналогични разходи от данъчно задължени лица. Изразено е следното становище от дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите, която на основание чл. 22, т. 8 от Устройствения правилник на Министерство на финансите е компетентна да изготвя становища по прилагане на счетоводното законодателство:
Текстът на разпоредбата на §1, т.30 от Допълнителните разпоредби на ЗСч гласи, че предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл.1, ал.1 от Търговския закон;
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.
В случай, че управляваното от Вас предприятие отговаря на посочените условия, то се счита за предприятие, което не е осъществявало дейност през отчетния период и не следва да публикува годишни финансови отчети в търговския регистър. Съгласно чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период декларират това обстоятелство с декларация, която се публикува в срок до 31 март на следващата година.
Обръщаме внимание, че съгласно настоящата редакция на чл.92, ал.4 от ЗКПО/посл. доп. – ДВ, бр.98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г./ годишна данъчна декларация се подава и когато за данъчния период, през който не е осъществявана дейност по смисъла на Закона за счетоводството, възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, както и когато данъчно задължено лице желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията.

Оценете статията

Вашият коментар