fbpx

Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)/Наредба № Н-18/2006 г. / .

Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. : чл. 7

ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)/Наредба № Н-18/2006 г. / .

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило запитване с вх. № ……………./02.01.2020 г. от …………………………………., с което искате отговор относно приложението на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. и е изложена следната фактическа обстановка:
В поверената Ви дирекция към 31.03.2019 г. е модифицирано фискалното устройство, обслужващо находящите се там търговски обекти, в които се извършват продажби при заплащане в брой и се издават фискални бонове.
В тази връзка е поставен следния въпрос:
Следва ли посочените фискални устройства да имат софтуер за управление на продажбите в изброените търговски обекти ?
Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин, изразявам следното становище:
Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги / чл. 3 ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. /.
Съгласно разпоредбата на чл.7 от Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г., лицата по чл. 3 са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) фискални устройства от датата на започване на дейността на обекта, като не се допуска извършване на продажба на стоки и услуги от лицата по чл. 3 без функциониращо фискално устройство, освен в случаите, посочени в Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. Съгласно ЗДДС, „търговски обект“ е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
От отправеното запитване става ясно, че не ползвате софтуер в търговски обект. Регистрираните по ДДС лица, които не ползват софтуер, а отчитат продажбите си само на касов апарат /ФУ/, са имали задължение да го сменят или модифицират до края на март 2019 г. с такива от одобрен тип в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18. Предвид предходното не е необходимо фискалните устройства да използват софтуер за управление на продажбите в търговските обекти.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагането на чл. 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № 26-У-34Дата: 19.08.2014 год.ЗДДФЛ, чл. 19Относно: Прилагането на чл. 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП от Дирекция ОДОП – гр. …, заведено с вх. № 26-У-34#2/23.07.2014 г., Ви уведомявам за следното: Във връзка с прилагането на чл. 19

ЗДДС, т. 45, параграф 1,ЗДДС, чл.66, aл. 2

Изх.№М-20-00-14814.07.2011г. чл. 66, ал. 2 ЗДДС §1, т.45 от ДР на ЗДДСВ писмото излагате следната фактическа обстановка:Дружеството се занимава с управление на недвижими имоти, чиито собственици са чуждестранни физически лица. Съгласнодоговор за управлениеимате право да сключвате от свое име и за своя сметкадоговори стуроператори и туристически агенти, които да осигуряват туристи в тези имоти, както

корекция на грешно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги, извършени по електронен път, и услуги за радио- и телевизионно излъчване

Изх.. № М-24-28-1966Дата: 09.02.2021 год. ЗДДС, чл. 21, ал. 6;ЗДДС, чл. 97б;ЗДДС, чл. 159ж, ал. 5;ДР на ЗДДС, § 1, т. 14. ОТНОСНО: корекция на грешно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги, извършени по електронен път, и услуги за радио- и телевизионно излъчване Във Ваше писмо, препратено

Данъчно третиране на консултантски услуги, извършвани от чуждестранно юридическо лице по реда на ЗДДС и ЗКПО.

ОТНОСНО: Данъчно третиране на консултантски услуги, извършвани от чуждестранно юридическо лице по реда на ЗДДС и ЗКПО. Дружеството има сключен договор за консултантски услуги с чуждестранно юридическо лице по отношение на управление на дейността, подобряване на организационната структура, консултация в сферата на дейността и т.н. Услугата се извършва от двамата собственици на чуждестранното лице на

ЗДДС, чл.21, aл. 5, т. 2, буква в,ЗДДС, чл.21, aл. 1,ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.86, aл. 3

Изх. № 53-04-421/27.06.2014 г. ЗДДС, чл.21, ал.1 и ал.2чл.21, ал.5, т.2, б. „в”чл.86, ал.3В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” . е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № …/19.05.2014 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Адвокатско дружество …предоставя правни

данъчно третиране по реда на ЗКПО на приходи от лихви по банкови сметки на ФК

Изх. № 24-30-136Дата: ………. г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: данъчно третиране по реда на ЗКПО на приходи от лихви по банкови сметки на ФКВъв връзка с Ваше запитване до Дирекция „ОУИ“ – гр. Бургас, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-30-136, изразявам следното становище:От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че

Право на приспадане на данъчен креди по реда на ЗДДС.

Относно: Право на приспадане на данъчен креди по реда на ЗДДС.В Дирекция ”ОУИ” – …………… постъпи писмено запитване с вх. № ………/06.04.2011 г., препратен за отговор по компетентност от Дирекция „ОУИ” – ………., относно право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС.В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Притежаваният от дружеството касов апарат

КСО, чл.10,КСО, чл.7, aл. 3,ЗЗО, чл.127, aл. 1,КСО, чл.6, aл. 3,КСО, чл.4, aл. 4,КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,КСО, чл.6, aл. 8

5_53-00-346/21.06.2011 г.чл. 10 от КСОчл. 4, ал. 1, т. 7 от КСОчл. 4, ал. 3, т. 2 от КСОчл.4, ал.4 от КСОчл. 6, ал. 3 от КСОчл. 6, ал. 8 от КСО.чл. 7, ал. 3 от КСОчл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗОчл.127, ал.1 от КСОСобственик на еднолично дружество с ограничена отговорност упражнява трудова

Scroll to Top