fbpx

Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)/Наредба № Н-18/2006 г. / .

ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)/Наредба № Н-18/2006 г. / .

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило запитване с вх. № 04-00-1/22.08.2019 г. от Областна дирекция на …. гр. , адрес гр. …, ул. „…..“ № 7, ИН ……, с което искате отговор относно приложението на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. и е изложена следната фактическа обстановка:
В поверената Ви дирекция на 31.03.2019 г. са сменени и модифицирани фискалните устройства, обслужващи находящите се там търговски обекти стол, барче и каса на сектор „ФО“ в които се извършват продажби при заплащане в брой и се издават фискални бонове.
В тази връзка е поставен следния въпрос:
Следва ли посочените фискални устройства да имат софтуер за управление на продажбите в изброените търговски обекти ?
Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин, изразявам следното становище:
Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги / чл. 3 ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. /.
Съгласно разпоредбата на чл.7 от Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г., лицата по чл. 3 са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) фискално устройство от датата на започване на дейността на обекта, като не се допуска извършване на продажба на стоки и услуги от лицата по чл. 3 без функциониращо фискално устройство, освен в случаите, посочени в Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. Съгласно ЗДДС, „търговски обект“ е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
От отправеното запитване става ясно, че не ползвате софтуер в търговските обекти, които посочвате. Регистрираните по ДДС лица, които не ползват софтуер, а отчитат продажбите си само на касов апарат /ФУ/, са длъжни да го сменят или модифицират до края на март 2019 г. с такива от одобрен тип в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18. Предвид предходното не е необходимо фискалните устройства да използват софтуер за управление на продажбите в търговските обекти.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране на дейността на застрахователен агент съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_3441/14.11.2012г.ЗДДС, чл.47ЗДДС, чл.73ЗДДС, чл.96Относно: данъчно третиране на дейността на застрахователен агент съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Според изложеното в него ЕООД е с основен предмет на дейност – „Застрахователно посредничество”. Има сключен договор за застрахователно агентство със ЗД „АБС”АД, за дейността по който получава комисионна, като доставката на посредническата услуга счита

Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.

Относно:Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.Въввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция « ОУИ е изложена следната фактическа обстановка:ЕТ разполага с магазин за хранителни стоки. В същото помещение лицето монтира кафе-машина , от която предлага и кафе на клиентите

данъчно третиране на дейността на акредитираните организации за посредничество при международно осиновяване

Изх. № 04-14-5Дата: 27.07.2018 год. ЗДДС, чл. 40 ОТНОСНО: данъчно третиране на дейността на акредитираните организации за посредничество при международно осиновяване В Централно управление на Национална агенция за приходите, с вх. №…… е заведено Ваше писмо, в което изразявате несъгласие със становище на изпълнителния директор на НАП обективирано в писмо изх. №…….. относно данъчното третиране

задължителни осигурителни вноски за лице, работещо при условията на чл.114 от КТ

ДИРЕКЦИЯ„OБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО”1_173/21.12.2010 г.КСО, чл.4, ал.2ЗЗО, чл.40,ал.1 Относно: задължителни осигурителни вноски за лице, работещо при условията начл.114 от КТ Във връзка с Ваше запитване, постъпило вдирекция „ОУИ” – гр. ………,заведено с вх. № …………2010 г., изразяваме следното становище: В запитването е изложена следната фактическа обстановка :Едноличен търговецима два търговски обекта.В единия обектработи едноличния

ЗДДС, чл.66, aл. 2

2_739/12.05.2011 г.чл. 66, ал. 2 от ЗДДС Дружеството Ви притежава почивна база и през летния сезон продавате нощувки на неорганизирани турсти, без да предлагате хранене на същите. В тази връзка сте зададали следните въпроси:1. При фактуриране на нощувките какъв размер на данъчната ставка трябва да прилагате?2. В документа за нощувките трябва ли на отделен ред

облагане на акциз, получен от регистриран земеделски производител през 2010г.

2_152-2/31.01.2011г.ЗДДФЛчл.2ОТНОСНО: облагане на акциз, получен от регистриран земеделски производител през 2010г.В допълнение към отговор изх.№……………… на писмено запитване до Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – ……….., заведено с вх.№ ……………, изразяваме следното становище по въпроса доход ли е акциза, възстановен от Агенция „Митници” за изразходвано гориво през 2009г., предвид факта, че регистрираният земеделски производител

прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

53-04-76/07.11.2013 г.Чл. 34, ал. 1 от ЗКПОЧл. 37, т. 1 от ЗКПОВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-04-76/24.10.2013 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:Дружеството има 4 несъбрани вземания, възникнали през 2008 г., които

Становище на НАП с Изх. № 53-00-10 от 24.04.2018 г.

Изх. № 53-00-1024.04.2018 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-10/22.01.2018 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане.В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството се занимава с търговска дейност по т.нар. „дропшипинг“ модел, при

Scroll to Top