Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)/Наредба № Н-18/2006 г. / и Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)/Наредба № Н-18/2006 г. / и Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив е постъпило запитване с вх. № 20-31-48/29.06.2020 г. от ……………………………………………………………, с което се иска отговор относно приложението на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
От първи юли тази година лицето възнамерява да предлага наблюдение на небесни обекти посредством телескоп в град П. Това ще се извършва от 8-9 часа следобед до 12 часа. Телескопът е подвижен, превозва се с кола, позиционира се и е готов за употреба, а след посочения час се прибира обратно в колата и дейността се прекратява. Цената, която се заплаща за наблюдението е два лева.
В тази връзка е поставен следният въпрос:
Следва ли да се използва касов апарат и ако следва, какъв е редът да се снабдите ?
Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин, изразявам следното становище:
Доходите на физическите лица са нормативно уредени със Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Редът за отчитане и документиране на получените доходи от физическите лица е посочен в чл. 9 от закона „Документиране и отчитане на доходите“.
Предвид чл. 9 от ЗДДФЛ данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон) по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане.
Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност съгласно ал. 1, чл. 9 от ЗДДФЛ, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството.
След проверка в системата на НАП се установи, че сте регистриран като едноличен търговец по Търговския закон /ТЗ/.
Съгласно нормите на ЗДДФЛ, лицата регистрирани като еднолични търговци по ТЗ извършват облагане на доходите си от стопанска дейност по реда на чл. 26 и формират годишна данъчна основа по чл. 28 от закона.
Получените доходи от Вас за предоставяне на достъп до телескоп за наблюдение на небесни тела не могат да бъдат квалифицирани като доходи от дейност, която следва друг режим на облагане. Поради, което получаваната от Вас такса за наблюдение следва да се отчита като доход от дейността на ЕТ.
Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги / чл. 3 ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. /.
Съгласно разпоредбата на чл. 7 от Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г., лицата по чл. 3 са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) фискални устройства от датата на започване на дейността на обекта, като не се допуска извършване на продажба на стоки и услуги от лицата по чл. 3 без функциониращо фискално устройство, освен в случаите, посочени в Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. Съгласно ЗДДС, „търговски обект“ е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
В заключение, като лице упражняващо дейност като едноличен търговец в търговски обект по смисъла на ЗДДС, Вие сте задължен да регистрирате извършваните от вас продажби чрез ФУ/ИАСУТД.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар