Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)/Наредба № Н-18/2006 г. / .

ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)/Наредба № Н-18/2006 г. / .

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило запитване с вх. № 04-00-1/22.08.2019 г. от Областна дирекция на …. гр. , адрес гр. …, ул. „…..“ № 7, ИН ……, с което искате отговор относно приложението на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. и е изложена следната фактическа обстановка:
В поверената Ви дирекция на 31.03.2019 г. са сменени и модифицирани фискалните устройства, обслужващи находящите се там търговски обекти стол, барче и каса на сектор „ФО“ в които се извършват продажби при заплащане в брой и се издават фискални бонове.
В тази връзка е поставен следния въпрос:
Следва ли посочените фискални устройства да имат софтуер за управление на продажбите в изброените търговски обекти ?
Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин, изразявам следното становище:
Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги / чл. 3 ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. /.
Съгласно разпоредбата на чл.7 от Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г., лицата по чл. 3 са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) фискално устройство от датата на започване на дейността на обекта, като не се допуска извършване на продажба на стоки и услуги от лицата по чл. 3 без функциониращо фискално устройство, освен в случаите, посочени в Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. Съгласно ЗДДС, „търговски обект“ е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
От отправеното запитване става ясно, че не ползвате софтуер в търговските обекти, които посочвате. Регистрираните по ДДС лица, които не ползват софтуер, а отчитат продажбите си само на касов апарат /ФУ/, са длъжни да го сменят или модифицират до края на март 2019 г. с такива от одобрен тип в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18. Предвид предходното не е необходимо фискалните устройства да използват софтуер за управление на продажбите в търговските обекти.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар