Приложение на разпоредбите на чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с § 5г, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ)

.
3_1709/04.11.2020 г.

ДОПК, чл. 77, ал. 1

Относно: Приложение на разпоредбите на чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с § 5г, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ)

Според изложеното в запитването, Община X е кредитор на търговското дружество „Е“ ООД, което не е пререгистрирано в търговския регистър. Същата е установила, че посоченото дружество притежава недвижим имот. В тази връзка е образувала изпълнително дело срещу дружеството длъжник и е поискала от ЧСИ да ? издаде удостоверение по § 5г, ал. 5 от ПЗР на ЗТРЮЛНЦ. Посочено е още, че като кредитор същата има право да поиска пререгистрация и ликвидация на „Е“ ООД.
Във връзка с горните обстоятелства общината е отправила запитване до Агенция по вписванията, от където е получен отговор, че за да бъде пререгистрирано дружеството, следва да се подадете заявление по образец съгласно приложение Б6 от Наредба №1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на ЮЛНЦ на хартиен носител в ТС на Агенция по вписванията. Към заявлението следва да се приложи удостоверение по чл. 77, ал. 1 от ДОПК.
Предвид изложеното се поставя въпроса, ТД на НАП ще издаде ли на общината удостоверение по чл. 77 от ДОПК в качеството на кредитор на дружеството?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ДОПК (обн. ДВ, бр. 105/2005 г., посл. изм. ДВ. бр. 69 от 4 август 2020 г.) е изразено следното становище:
Съгласно разпоредбата на § 5г, ал. 5 от ПЗР от ЗТРРЮЛНЦ, когато за търговец, който е заличен по смисъла на ал. 4 от същия параграф, бъде открито имущество, лицата по § 5а, ал. 2 от същия закон могат да подадат заявление за ликвидация и след срока за пререгистрация (31 януари 2017 г.) по реда на чл. 273, ал. 2 от ТЗ, но не по-късно от 31 декември 2022 г. Заявлението за ликвидация по смисъла на § 5г, ал. 5 от ПЗР от ЗТРРЮЛНЦ е идентично със заявлението за ликвидация по § 5а, ал. 1 от същия закон. Разпоредбата на § 5г, ал. 5 от ПЗР от ЗТРРЮЛНЦ урежда специална хипотеза на подаване на заявление за ликвидация спрямо общата хипотеза на § 5а, ал. 1 от ПЗР на закона, при която и след изтичане на законовоопределения преклузивен срок може да бъде подадено заявление за ликвидация на търговец, за когото бъде открито имущество. Сред кръга от лицата по § 5а, ал. 2 от ПЗР от ЗТРРЮЛНЦ, които могат да подадат такова заявление за ликвидация, е и кредиторът на непререгистриран търговец, както и държавен орган и орган на местното самоуправление. Следователно може да се направи извод, че и в хипотезата на § 5г, ал. 5 от ПЗР от ЗТРРЮЛНЦ, лицата по § 5а, ал. 2 от същия закон притежават качеството на заявител по смисъла на чл. 77, ал. 1 от ДОПК.
По отношение на заявлението, следва да се има предвид, че няма пречка то да бъде подадено в свободен текст като бъде посочена хипотезата на § 5а, ал. 1, във връзка с § 5г, ал. 5 от ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ.
Удостоверението се издава по реда на чл. 77, ал. 1 от ДОПК на заявителя, съответно на неговия представител. Качество на заявител, както беше обсъдено по-горе, в конкретния случай има кредиторът, т.е. Община X.

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *