fbpx

Приложението на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006г. във връзка с документирането и отчитането на доставки, платени в брой, с наличен паричен превод и върнати стоки при онлайн търговия със стоки

№141/28.02.2017г.

ЗДДС; чл.113, ал. 1
ЗДДС; с чл. 119, ал. 1
ЗДДС; чл.25, ал.3,т.4
Наредба №Н-18/2006; чл.3, ал.1
Наредба №Н-18/2006; чл.33, ал.1 и ал.2

ОТНОСНО: Приложението на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006г. във връзка с документирането и отчитането на доставки, платени в брой, с наличен паричен превод и върнати стоки при онлайн търговия със стоки

В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № ……., в което е описана следната фактическа обстановка:
Дружеството е с предмет на дейност търговия със стоки, включително и по електронен път. Във връзка с документирането и отчитането на доставките, платени с наличен паричен превод, както и случаите на върната стока, платена в брой, за което и необходимо да се извърши сторно операция възникват следните въпроси:
1. При доставка на стока, осъществена чрез куриерска компания и платена с наличен паричен превод, как следва да бъде документирано връщането на стоката в отделните случаи:
* Когато стоката е върната от клиента с куриерска компания и паричните средства са върнати по банков път?
* Когато стоката е върната в търговски обект на дружеството и стойността на върнатата стока е платена в брой с изведени пари от касата на търговския обект на дружеството?
2. В случай, че стоката например е закупена и платена в брой в търговски обект в гр. В и е върната в търговски обект в гр. С и стойността на стоката е платена в брой с изведени пари от касата на търговския обект в гр.С, как следва да се документира връщането на сумата?
3. Как да бъдат счетоводно отразени /чрез Протокол, отчет от продажби и пр./ и в дневник продажби по чл.124, ал.1, т.2 от ЗДДС реализираните приходи от онлайн продажби на стоки, доставени от куриерска компания и платени с наличен паричен превод?
При така изложената фактическа обстановка, предвид действащата нормативна уредба изразявам следното принципно становище:

По първи въпрос:
На основание чл.113, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице – доставчик, е задължено да издаде фактура при извършването на доставка на стока или при получаване на авансово плащане за нея преди извършването й. Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането (чл. 113, ал.4 от ЗДДС).
По силата на чл.113, ал.3, т.1 от ЗДДС фактура може да не се издава за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице (освен, ако лицето пожелае да бъде издадена фактура).
За доставките, за които издаването на фактура не е задължително, доставчикът е длъжен в съответствие с чл. 119, ал. 1 от ЗДДС да съставя отчет за извършените продажби. Отчетът се съставя в края на всеки данъчен период и съдържа обобщена информация за продажбите без фактури, извършени за периода.
Отчетът следва да съдържа регламентираните от чл.112, ал. 3, т. 1 – 3 от ППЗДДС данни:
1. общата сума на данъчните основи и общата сума на данъка на облагаемите доставки – поотделно в зависимост от данъчната ставка (20 %, съответно 9 %, съответно 0 %);
2. общата сума на данъчните основи на освободените доставки;
3. общата сума на данъчните основи на доставките, различни от тези по т. 2, за които не се начислява данък (с право на данъчен кредит, съответно без право на данъчен кредит).
На основание на чл.3, ал.1 от Наредба №Н-18/2006г, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи /ЗПУПС/, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Определение за „наличен паричен превод“ е разписано в ЗПУПС. Съгласно разпоредбата на § 1, т. 11 от ДР на ЗПУПС „наличен паричен превод“ е платежна услуга, при която средствата се предоставят от платеца, без да са открити платежни сметки на името на платеца или на получателя, с единствена цел прехвърляне на съответната сума на получателя или на друг доставчик на платежни услуги, действащ от името на получателя, и/или когато тези средства се получават от името на получателя и са на негово разположение /§ 1, т. 11 от ДР на ЗПУПС/. Доставчици на платежни услуги са банките по смисъла на Закона за кредитните институции, дружествата за електронни пари по смисъла на ЗПУПС и други, посочени в чл.3, ал.1 от ЗПУПС.
Предвид гореизложеното за получените плащания по доставки на стоки с „наличен паричен превод“, извършени чрез доставчик на платежни услуги, за доставчика не възниква задължение за издаване на фискална касова бележка от ФУ.
На основание чл.50, т.2 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от с.з., в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице.
Съгласно чл.113 от ЗЗП, когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичането на едномесечния срок потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.
При връщане на стоките, приложение следва да намери разпоредбата на чл.115 от ЗДДС, съгласно която при изменение на данъчната основа и при разваляне на доставката, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде кредитно известие.
Ако за доставката не е издадена фактура, намалението на данъчната основа следва да намери отражение в отчета за продажбите по чл.119 от ЗДДС, като стойността на намалението се включи в отчета с отрицателен знак.
На основание чл.33, ал.1 и 2 от Наредба №Н-18/2006г., извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми, а за фискалните устройства, които не притежават операциите по ал. 1, в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута.
Когато стойността на върнатата стока е платена в брой в търговски обект, следва да се спазят цитираните разпоредбите на чл.33, ал.1 и ал.2 от Наредба №Н-18/2006г. и във ФУ да се регистрира операция „служебно изведени“ суми, а ако ФУ не притежава такива операции промяната на касовата наличност да се отбележи в книгата за дневните финансови отчети.
На основание чл.3, ал.3 от Закона за счетоводството предприятията осъществяват текущото счетоводно отчитане на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти при спазване изискванията за съставяне на документи по този закон.
В този смисъл за върнатата от получателя по доставката стока на предприятието следва да се състави счетоводен документ / приемо- предавателен протокол или друг документ/, който да удостовери връщането на стоката.
По трети въпрос:
Доставките на стоки, извършени по електронен път, не се отличават съществено от доставките, извършени в търговски обект или по друг начин, с изключение на датата на възникване на данъчното събитие. Датата на данъчното събитие при доставка по електронен път се определя по реда на чл.25, ал.3, т.4 от ЗДДС и това е датата на която доставчикът получи плащането. Без значение е по какъв начин е извършено разплащането по доставката – по банков път, в брой, с наличен паричен превод или по друг начин.
Ако по договор е предвидено разсрочено плащане по доставката, данъчното събитие възниква на датата на получаване на първото плащане.
Относно приложението на чл. 25, ал. 3, т. 4 от ЗДДС е издадено становище изх. № 26-Р-44/14.01.2009 г. на Изпълнителния директор на НАП, което можете да намерите в система „Въпроси и отговори“ на интернет страницата на НАП.
На датата на възникване на данъчното събитие за доставчика възниква задължение за начисляване на ДДС по реда на чл.86 от ЗДДС
Издадените фактури за продажби на стоки по електронен път се отразяват в дневника за продажби на доставчика по общия ред.
За доставките, за които не се издава фактура, доставчикът е длъжен в съответствие с чл. 119, ал. 1 от ЗДДС да съставя отчет за извършените продажби. Отчетът се съставя в края на всеки данъчен период и съдържа обобщена информация за продажбите без фактури, извършени за периода.
Отчетите за продажби, за които не са издадени фактури, се отразяват в колони 1 – 5 и 9 – 25 на дневника за продажби на доставчика (чл. 112, ал. 4 от ППЗДДС).
По втори въпрос запитването е изпратено по компетентност в ЦУ на НАП.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данък при източника при начисляване на лихви по заеми, предоставени от чуждестранно юридическо лице

ОТНОСНО: Данък при източника при начисляване на лихви по заеми, предоставени от чуждестранно юридическо лице В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № от 10.03.2020 г. Българско юридическо лице е създадено от две италиански дружества. Тези дружества са предоставяли заеми на българското дружество. Всяка година са начислявани лихви по тях, като италианските дружества

Вид на доставката на услуга поддържане на документирана система за проследяване на безопасността на използваните медицински изделия” по ЗДДС

ОТНОСНО: Вид на доставката на услуга „поддържане на документирана система за проследяване на безопасността на използваните медицински изделия” по ЗДДСВ Дирекция ”ОУИ” – постъпи писмено запитване с вх. № …./ 07.04.2011 г., относно вид на доставката на услуга по реда на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка:На основание чл.82, ал.1 от Закона за медицинските изделия,

ЗДДС, чл.21, aл. 2, т. 1

2_2504/20.10.2009 г.ДДС – чл. 21, ал.2, т.1 от ЗДДСВидно от запитването предмет на дейност на фирмата е строителни и строително ремонтни услуги, електро и промишлен монтаж. Посочвате, че Ви предстои сключване на договор за извършване на строителни дейности – изпълнение на електроинсталация на обект в Румъния, с възложител румънска фирма – регистрирано за целите на

прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-04-16324.03.2015 г.ЗДДС § 1, т. 11 от ДРВ дирекция ……. е постъпило писмено запитване ,относно прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирало клон на територията на РБългария (ЛДС – клон България с ЕИК). ЛДС – клон България ползва услугата „колокиране“ (т.е. място

НАРЕДБА Н-18, чл.31

Изх. № 26-Е-17Дата: 01.04.2009 год. Наредба Н-18, чл. 31Във връзка с подаденото от Вас писменото запитване, заведенона Националната агенция за приходите с наш вх. № 26-Е-17 от 05.02.2009 г., отнасящо прилагане на Наредба №Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. изразявам следното становище:Съгласно изложената фактическа обстановка основната дейност на дружеството Ви е продажба на

Облагане на доход от трудово правоотношение на физическо лице с над 50 на сто намалена работоспособност

ЗДДФЛ – чл.18; чл.42, ал.1; чл. 42, ал. 3, т.1; чл. 45, ал. 1 и ал. 2; чл. 49;ОТНОСНО: Облагане на доход от трудово правоотношение на физическо лице снад 50 на сто намалена работоспособност В отговор на направено от Вас запитване, постъпило с вх. № … от 06.02.2014 год. при дирекция ОДОП – …,Ви уведомяваме

Прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство

КТ, чл. 325, ал. 1, т. 1; КТ, чл. 331; КСО, чл. 6, ал. 2; КСО, чл. 6, ал. 3;       КСО, чл. 10;ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 21, ал. 2;НЕВДПОВ, чл. 1, ал. 8, т. 7;НЕВДПОВ, чл. 3, ал. 1.Относно: Прилагане разпоредбите на осигурителното законодателствоСпоред изложената фактическа обстановка съгласно подписан Колективен трудов договор

Становище на НАП с Изх. № 23-22-2415 от 24.01.2017 г.

Изх. № 23-22-241524.01.2017 г. чл. 21, ал. 2 ЗДДСчл. 21, ал. 4, т. 1 ЗДДС В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-2415/30.11.2016 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „AAA“ АД е сключило договор

Scroll to Top