fbpx

Становище на НАП с Изх. № 20-00-102/30.03.2017 г.

Изх. № 20-00-102/30.03.2017 г.

ЗДДС – чл.39, т.1

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване с вх. №20-00-102/07.03.2017 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването са поставени въпроси, свързани с правата и задълженията на лицето Г. Л. П, ЕГН 00000000, живуща в гр.П, ул. „С“ № 00
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
Физическото лице Г. Л. П има регистрация по ЗДДС, считано от м. януари 2017 г. В качеството си на консултант по сключен договор № …./27.07.2016 г. с Министерството на здравеопазването /Възложител/ лицето извършва редица услуги по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“, като услугите са подробно изброени в Приложение А „Работно задание“ към договора.
Към настоящият момент предстои да бъде извършено плащане във връзка с изпълнението на заложените в програмата цели.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Следва ли да се считат за освободени доставки по смисъла на чл. 39, т.1 от ЗДДС извършваните от физическото лице услуги, свързани с изпълнението на заложените цели в договора ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
В Глава четвърта от ЗДДС „Освободени доставки и придобивания” законодателят е регламентирал различните видове освободени доставки.
Разпоредбата на чл.39, т.1 от ЗДДС указва, че като освободена доставка се третира извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения и детски ясли по Закона за здравето (ЗЗ) и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). За да е налице освободена доставка, следва да са изпълнени кумулативно и двете условия, регламентирани в чл.39, т.1 от ЗДДС, а именно:
– доставката да е извършена от лечебно заведение;
– предмет на доставката да са здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги.
Видно от чл.8, ал.1, т.2, б.„а“ от ЗЛЗ, като лечебни заведения за извънболнична помощ са посочени амбулатории за специализирана медицинска помощ, които могат да бъдат индивидуална практика за специализирана медицинска помощ.
При направена служебна проверка се установи, че физическото лице Г. Л. П притежава регистрация като ЕТ „Д-Р Г.П. – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“. Тъй като е изпълнено условието, че ЕТ „Д-Р Г. П. – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ да извършва дейност като лечебно заведение по смисъла на ЗЛЗ, следва да се определи дали извършените доставки услуги, подробно изброени в Приложение А към приложения към запитването договор, попадат в обхвата на освобождаването, предвидено с тази разпоредба. В тази връзка е важно да се съобрази, че формулировките, използвани за определяне на случаите на освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност, подлежат на стриктно тълкуване. Това е така, защото тези случаи са изключение от общия принцип, според който всяка доставка на стоки или услуги, извършена възмездно от данъчно задължено лице, се облага с данък върху добавената стойност. Въпреки това, правилото за стриктно тълкуване не означава, че формулировките, използвани за определяне на случаите на освобождаване, трябва да бъдат тълкувани по начин, който би лишил предвидените освобождавания от тяхното действие.
За да бъде третирана конкретна доставка като освободена по реда на чл.39, т.1 от ЗДДС, следва да бъде изпълнено и второто условие, а именно предмет на доставките да са здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги. В ЗДДС, както и в ЗЛЗ и ЗЗ не е дадена легална дефиниция за понятието „здравни (медицински) услуги”. Последователната практика на Съда на ЕС дефинира понятията „здравни (медицински) услуги” и „извършването на здравни (медицински) услуги” като услуги с цел диагностициране, терапия и доколкото е възможно, успешно лечение на заболявания или разстройства на здравето (Решение по дело Dornier, C 45/01, Recueil, т.48, Решение по дело L. u. P. С-106/05, т.27, както и Решение по дело С-86/09, т.37).
Във връзка с горното, предоставянето на медицинските услуги, които се оказват с цел опазване, включително поддържане и възстановяване, на човешкото здраве, подлежат на освобождаване по силата на член 13, A, параграф 1, букви б) и в) от Шеста Директива (Решение по дело Unterpertinger С-212/01, точки 40 и 41 и Решение по дело D’Ambrumenil и Dispute Resolution Services С-307/01, точки 58 и 59).
Следователно, когато извършваните услуги са с терапевтична или лечебна цел, същите могат да се считат за услуги, попадащи в обхвата на „здравни (медицински) услуги“ – освободени доставки съгласно чл.39, т.1 от ЗДДС.
Ако услугите въпреки обстоятелството, че са предоставени от лечебно заведение по смисъла на ЗЛЗ, не са предоставени с цел превенция или лечение, същите не представляват медицински (здравни услуги) и следва да се третират като облагаеми доставки по чл.12 от ЗДДС. От приложеното към запитването работно задание се налага извода, че случаят се отнася до услуги, които не могат да се определят като здравни за целите на ДДС, тъй като дейностите, който следва да извършва лицето са свързани с контролиране, координиране, организиране, анализиране на дейностите на изпълнение на заложените в програмата цели.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и представени документи. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Осигуряване на лице, което упражнява трудова дейност на различни основания – по договор за управление и контрол на ООД и като ЕТ

ОТНОСНО:Осигуряване на лице, което упражнява трудова дейност на различни основания – по договор за управление и контрол на ООД и като ЕТИзпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества подлежат на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Относно:Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДСВъввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция « ОДОПе изложена следната фактическа обстановка:Дружеството е с предмет на дейност- извършване на услуги с тежка строителна механизация- булдозери, багери, грейдери, валяци и фандроми. Услугите

КСО, чл.4, aл. 1,КСО, чл.4, aл. 2,КСО, чл.4, aл. 3,КСО, чл.6,КСО, чл.10

2_1966/02.12.2010г.КСО – чл.4, ал.1, 2 и 3 , чл.6, чл.10 ОТНОСТНО: Социално осигуряване налице, което е съдружник в ДЗЗДОт изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че ДЗЗД е регистрирано от двама съдружници. През 2006г. те представляват и управляват дружеството и се осигуряват в качеството си на съдружници. През 2007г. единия от съдружниците вече

Самофактуриране и документиране на доставки

ОТНОСНО: Самофактуриране и документиране на доставкиВ Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-97/11.06.2018г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП.Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството е с предмет на дейност товарен автомобилен транспорт. Подписан е договор за работа с ……………. със споразумение за самофактуриране. На електронната поща се

КСО, чл.7, aл. 6

2_2675/22.10.2008 г.КСО – чл.7, ал.6Според изложената в запитването Ви фактическа обстановка на 01.07.2008г. сте сключили граждански договор за извършване на определена услуга за период от 12 месеца с месечно възнаграждение 400лв. За извършената през периода 01.07-30.09.2008г. работа на лицето е изплатено възнаграждение на 20.10.2008г. Въпросите, които поставяте са следните:1.Кога следва да се платят дължимите осигурителни

Отделяне без ликвидация в две нови дружества със собственици

      Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Основната дейност е строителство и ремонт на сгради. В момента дружеството притежава сгради /продукция/ и основни средства, придобити по стопански начин, като при придобиването е ползван данъчен кредит за суровините, материалите и услугите.      Съдружниците искат да разделят дружеството, като направят отделяне без ликвидация в две нови дружества със собственици

Изх. № М-26-А-94

Изх. № М-26-А-94Дата: 02.04.2020 год. ЗДДС, чл. 118, ал. 18; ДР на ЗДДС, §1, т. 84; Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52з; ДР на Наредба №Н-18/2006 г., §1, т. 19; Наредба № Н-18/2006 г., Приложение № 29. ОТНОСНО: Въпроси във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на

Освобождаване от данък върху превозните средства на лек автомобил, собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100% с обем на двигателя до 2000 м3 и с мощност до 117,64 kw.

Относно: Освобождаване от данък върху превозните средства на лек автомобил, собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100% с обем на двигателя до 2000 м3 и с мощност до 117,64 kw. По повод на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” свх. № ../17.01.2012 г., относно освобождаване от данък върху превозните средства на лек

Scroll to Top