fbpx

Становище на НАП с Изх. № 20-00-311 от 16.08.2019 г.

Изх. № 20-00-311
16.08.2019 г.

ЗДДС Чл. 50, чл. 113, ал. 9

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-311/29.07.2019 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„…..“ ЕООД осъществява дейност, свързана с покупко-продажби на недвижими имоти. Дружеството е регистрирано по реда на ЗДДС на 01.06.2016 г. На 12.12.2017 г. дружеството е придобило недвижими имоти – апартаменти и гаражи в степен на завършеност груб строеж. Продавач по сделката е било юридическо лице, като в издадената фактура е посочило основание за неначисляване на данък чл. 113, ал. 9 от ЗДДС. Поради това купувачът не е приспаднал данъчен кредит. На 15.06.2018 г. е издадено разрешение за ползване на сградата и към момента дружеството възнамерява да продаде придобитите имоти.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Може ли дружеството да приложи разпоредбата на чл. 50, ал. 2 от ЗДДС и да не облага продажбата по реда на закона?
По така установената фактическата обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбите на чл. 50, ал. 1 от ЗДДС освободена е доставката на стоки или услуги:
1. които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос;
2. при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70.
По силата на ал. 2 алинея 1 не се прилага, когато по реда на чл. 79а и 79б е упражнено право на данъчен кредит чрез извършване на корекция.
Видно от изложеното, ал. 2 на чл. 50 не е относима към конкретния случай и по никакъв начин не освобождава икономическите субекти от задължението им да облагат извършваните от тях доставки, позовавайки се на нея. Напротив, в някои отношения по своя характер тази разпоредба е дори по-рестриктивна от разпоредбите на ал. 1, тъй като изключва тяхното прилагане в случаите, посочени в нейната хипотеза, и задължава субектите да третират доставките като облагаеми.
Възможността и същевременно задължението доставките да бъдат третирани като освободени произтичат от разпоредбите на чл. 50, ал. 1 от ЗДДС, при едновременно наличие на условията, визирани в техните хипотези, и липса на условията, визирани в хипотезата на ал. 2. За да бъдат приложени разпоредбите на ал. 1, обаче, и в двата случая, предвидени в т. 1 и т. 2, е необходимо при придобиването на съответната стока доставчикът да е начислил данък. Това произтича както от текстовете на т. 1 и т. 2, така и от разпоредбата на чл. 68, ал. 1 от ЗДДС, съобразно която данъчен кредит е сума на начислен данък. Видно от това начисляването на данък за получената облагаема доставка е една от необходимите предпоставки за прилагането на която и да било от разпоредбите на чл. 50, ал. 1 от закона. Втора предпоставка е получателят да не е приспаднал сумата на начисления му данък от задълженията си по ЗДДС (да не е ползвал данъчен кредит), а третата предпоставка е посочената съответно в т. 1 или т. 2 на чл. 50, ал. 1 от ЗДДС причина за неползването на данъчен кредит. Доколкото в конкретния случай, видно от изложената в запитването фактическа обстановка, данък при придобиването на имотите изобщо не е начисляван, и поради тази причина не е формирана подлежаща на приспадане сума (сумата, дефинирана като данъчен кредит в чл. 68, ал. 1 от ЗДДС), то очевидно не е налице една от основните предпоставки за прилагането на чл. 50, ал. 1 от ЗДДС, а именно начисляването на данък при придобиването на имотите.
Предвид изложеното не можете да третирате доставката като освободена, позовавайки се на чл. 50 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране на средства предоставени от еднолични собственик на капитала, във връзка с прилагането разпоредбите на Закона корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. №20-00-487/20.02.2020 г. ЗКПО – чл. 15 и чл. 16; ЗКПО – чл. 195, ал. 6, т. 3 и ал. 11; ЗКПО – чл. 43 и 43а; ЗКПО – глава девета „б“ – чл. 47е – 47и; ТЗ – чл. 246; ТЗ – чл. 189 и чл. 190. Директива 2012/30/ЕС ОТНОСНО: Данъчно третиране на средства

прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-02-68 02.05.2012 г.чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС чл. 50 от ЗДДСчл. 40, т.1 от ЗДДС чл. 86, ал. 1, т. 1от ЗДДСВ дирекция ,,Обжалване и управление на изпълнението” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-02-68/09.02.2012 г. относно прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство

Изх. № 24-34-88Дата, 03.07.2012 г. КСО, чл. 4, ал. 1, т. 7; КСО, чл. 6, ал. 2; КСО, чл. 6, ал. 3; КСО, чл. 10; КСО, чл. 7, ал. 3; КСО, чл. 6, ал. 10. ОТНОСНО: прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство Във Вашето писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите, с вх. № 24-34-88

Прилагането на Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

1_20-02-2/15.01.2018 г.ЗДДФЛ, чл. 22г, ЗДДФЛ, чл.23, ал.1, т.9ЗДДФЛ, чл.50, ал.4 и 5ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. №/ 2018 г. посочвате, че желаете да подадете годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2017 г., към която да приложите и

определяне на данъчната оценка на незавършено строителство по чл. 12 от Приложение № 2 към ЗМДТ

1_20-28-20/27.10.2008ЗМДТ , чл. 12, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Приложение № 2 към ЗМДТОтносно: определяне на данъчната оценка на незавършено строителство по чл. 12 от Приложение № 2 към ЗМДТ Уважаема госпожо,Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№ 20-28-20/17.10.2008 г. в дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” –, относно прилагането на

Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюз

ЗЗО – чл. 33, ал. 2ОТНОСНО:Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюзПо повод на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – ……. от 11.07.2011 г., Ви уведомяваме за следното:Въпросът, който поставяте, е дали приложеният към запитването документ, издаден от компетентна институция във Великобритания – HM Revenue & Customs, е достатъчно

Осигуряване на съдружник в ООД, който е вписан като управител на дружеството

КСО – чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 7 и ал. 3, т. 2, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 2, ал. 7, ал. 8 и ал. 10, чл. 10;НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, ал. 1 и ал. 2 ОТНОСНО:Осигуряване на съдружник в ООД, който е вписан като управител на дружествотоПо повод Ваше писмо,

прекратяване осигуряването на ликвидатор на земеделска кооперация

2_1529/ 01.10.2010г.КСО – чл.4, ал.1, т.7 чл.10ОТНОСНО: прекратяване осигуряването на ликвидатор на земеделска кооперация От изложеното в запитването става ясно, че В ТД на НАП гр. …….., офис гр. …………….е постъпила молба от ………………….., бивш ликвидатор на ЗК „……………..” – в ликвидация. В молбата сиг-н …………. сочи, че следва да се счита освободен като ликвидатор

Scroll to Top