fbpx

Становище на НАП с Изх. № 20-00-314 от 21.08.2019 г.

Изх. № 20-00-314
21.08.2019 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-314/01.08.2019 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Образувал сте изпълнително дело за принудително изпълнение на задълженията на „…..“ АД към „…..“ АД. Задълженията са били обезпечени с ипотека върху недвижими имоти – урегулиран поземлен имот (УПИ) по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), намиращ се в гр. София, ведно с построената в него административно-складова и производствена сграда. Към учредяването на ипотеката имотите са били собственост на „…..“ АД с ЕИК ….., регистрирано по ЗДДС към настоящия момент.
След учредяването на ипотеката, на 25.10.2011 г., собственикът е апортирал ипотекираните имоти в капитала на „…..“ ЕООД, с ЕИК ….., дерегистрирано по реда на ЗДДС на 26.11.2015 г. Апортът е вписан по партидите на двете дружества в търговски регистър, но не е отразен в имотния регистър на Агенцията по вписванията.
Предстои продажба на апортираните имоти.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли продажбата на имотите да бъде обложена по реда на ЗДДС?
По така установената фактическата обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
Общата уредба на апортните вноски се съдържа в разпоредбите на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон (ТЗ). Видно от текста на чл. 73, ал. 4 правото върху апортната вноска се придобива от момента на възникване на дружеството. Съгласно чл. 73, ал. 5 от ТЗ извършеното разпореждане с право на собственост подлежи на вписване, като съответният орган на дружеството след възникването му представя в службата по вписванията за вписване нотариално заверено извлечение от дружествения договор. Вписването се извършва по реда, установен от Правилника за вписванията (ПВ). Съгласно мотивите, изложени в тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. по тълк. д. № 7/2012 г., ОСГТК на ВКС това вписване, за разлика от вписването на дружество в търговския регистър, няма конститутивен ефект. В случай на липса на доказателства за правата на вносителя вписването следва да бъде отказано, но този отказ не може да засегне правата на дружеството, ако вносителят действително е бил собственик – в този случай вещното право е преминало от момента на вписване в търговския регистър, а вписването в книгите по ПВ е условие единствено за противопоставимост. Аналогични мотиви са изложени и в решение № 219 от 05.12.2016 г. по гр. д. № 2215/2016 г., Г. К., І Г. О. на вкс.
Видно от изложеното няма основание да се приеме, че поради липсата на вписване по реда на ПВ извършването на разпореждането с имотите е недействително и продажбата им да бъде третирана като облагаема доставка за целите на ЗДДС,
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

задължителни изисквания към съдържанието на фактурите

3_ 982/26.03.2010 г.Относно: задължителни изисквания към съдържанието на фактурите Според изложеното в запитването дружеството е водеща организация и бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001/07/2.1-01-„Квалификационни услуги и обучения на заети лица”. За нуждите на програмата дружеството е използвало материали, доставени

Право на преотстъпване на алтернативен данък по чл. 251, ал. 1 от ЗКПО.

Относно: Право на преотстъпване на алтернативен данък по чл. 251, ал. 1 от ЗКПО.В Дирекция ”ОУИ” – ……. постъпи писмено запитване с вх. № ……/25.02.2011 г., относно правото на преотстъпване на данък по реда на чл. 251, ал. 1 от ЗКПО.В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Професионална гимназия по облекло и дизайн „…….” отдава

Подаване на уведомление по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда (КТ) при промяна в кодовете на длъжностите от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

2_35/ 25.01.2018 г. Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. – чл. 3, ал. 1 ОТНОСНО: Подаване на уведомление по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда (КТ) при промяна в кодовете на длъжностите от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: На основание Заповед № РД01-1015/21.12.2017г.

прекъсване на трудова дейност от самоосигуряващо се лице за периодите на епидемия

Изх. № М-94-И-637Дата: 22.05.2020 год. КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2; КСО, чл. 4, ал. 11; КСО, чл. 6, ал. 2; КСО, чл. 10, ал. 1; ЗЗО, чл. 33; ЗЗО, чл. 40, ал. 5. ОТНОСНО: прекъсване на трудова дейност от самоосигуряващо се лице за периодите на епидемия Във Ваше писмо до Централно управление на

данъчното третиране по реда на ЗДДС на получени средства за създаване на консултативен център от юридическо лицe с нестопанска цел

3_4011/21.08.2008г.ЗДДС, чл.26, ал. 3, т.2 ОТНОСНО: данъчното третиране по реда на ЗДДС на получени средства за създаване на консултативен център от юридическо лицe с нестопанска цел Според изложеното в запитването Фондация– гр. В е сключила договор в качеството на официален партньор с главния бенефициент – Д гр. В за създаване на консултативен център по проект

ЗДДС, чл.113, aл. 1,ЗСч, чл.7, aл. 1

Изх.№21-04-619.07.0.2011г. чл. 113, ал. 1 от ЗДДСчл. 7, ал. 1 отЗакона за счетоводствотоВ запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството стопанисва електропреносна мрежа към която се присъединяват отделни енергийни обекти.Според изложеното в запитването услугата присъединяване се извършва от „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ”АД/ЕВН ЕР/и съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници/ЗЕВИ/ при сключване на предваритален договор за

право на възстановяване на платен ДДС при регистрация на основание чл.100, ал.1 от ЗДДС

Изх. № 24-31-198Дата: 07.02.2008 г.Относно: право на възстановяване на платен ДДС при регистрация на основание чл.100, ал.1 от ЗДДСВъв връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-31 -198/22.05.2007г. е изложена следната фактическа обстановка:Видно от изложената идентична фактическа обстановка в отправените ни Запитвания, представляваното от Вас сдружение с

доставката на самолета, в зависимост от това дали доставчика е данъчно задължено лице за целите на ДДС в държава-членка на ЕС или не, или е лице от трета страна.

5_16 / 29.01.2008ЗДДС, чл.31, т.7 Относно поставените въпроси в запитването Ви, във връзка с прилагане на нулева ставка по реда на чл.31, т.7 от ЗДДС изразяваме следното становище: Институтът на търговския представител получава правна уредба с разпоредбите на чл. 32-48 от Търговския закон.Легална дефиниция на понятието търговски представител се съдържа в чл. 32, ал. 1

Scroll to Top