fbpx

Становище на НАП с Изх. № 23-22-179/28.02.2017 г.

Изх. № 23-22-179/28.02.2017 г.

ЗДДС-чл.12, ал.1
чл.45, ал.6 и ал.7
чл.66, ал.2
чл.118, ал.1 и ал.3

ЗДДФЛ-чл.14, ал.4,
чл.9, ал.1 и 2
чл.50, ал.1, т.2
ТЗ-чл.2, т.3,
Нар18-чл.4, т.6

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-179/30.01.2017 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Наредба № Н-18 от 13 Декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
През м.10.2016 г. сте се регистрирали в международният интернет сайт www.airbnb.com за отдаване на стая на туристи, които посещават България в рамките на няколко дни.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Какъв режим на данъчно третиране следва да бъде приложен по отношение на отдаването под наем на стаята на туристи, посещаващи България?
2. Какъв данък дължите за 2016 г., как се декларира и какви документи за необходими ?
3. Необходимо ли е в случая да се издава фискална касова бележка?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Облагаема доставка, по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
В ЗДДС, така и в Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) не е дадена легална дефиниция на понятието „жилище“. Според даденото определение в §1, т.30 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) понятието „жилище“ се дефинира като съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди.
Видно от разпоредбата на чл. 45, ал. 4 от ЗДДС, освободена доставка е отдаването под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец.
Видно от чл. 45, ал. 6 от ЗДДС, алинея четвърта не се прилага при настаняване в хотели, мотели, вилни и туристически селища, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги, хижи, туристически спални, странноприемници, ханове, пансиони, караванни паркове, ваканционни лагери, почивни станции, балнеоложки центрове и санаториални комплекси. Като допълнение, в случаите на доставка по реда на чл. 45, ал.4 от ЗДДС доставчикът може да избере същата да бъде облагаема. Това правило се съдържа в ал. 7 на чл. 45 от ЗДДС.
Както е посочено към фактическата обстановка на запитването, Вие имате регистрация в уебсайта www.airbnb.com и отдавате под наем стая на туристи, които в рамките на няколко дни посещават България. Предвид липсата на достатъчно факти и обстоятелства в запитването е от значение да се уточни, че различните туристически обекти в които се извършва настаняване следва да са категоризирани по реда на чл. 119 и сл. от Закона за туризма /ЗТ/. Категорията на местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала /чл. 133, ал. 1 от ЗТ/.
Самите туристически обекти са изчерпателно изброени в чл. 3, ал. 2 от ЗТ. В т. 1, б. „б“ на разпоредбата е посочено, че като туристически обекти клас Б се третират семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги.
В допълнение към указаното в чл. 133, ал. 1 от ЗТ, е разпоредбата на чл. 4 от Наредба № 1 от 29 април 2015 г. за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория /Наредбата/ от които е видно, че за категоризиране на туристически обект може да кандидатства лице, което отговаря на изискванията по чл. 113, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗТ.
Друго обстоятелство, което също следва да бъде отбелязано е указаното в чл.19, ал.1 във вр. с ал. 2 от Наредбата ( За категоризираните туристически обекти и лицата, които извършват дейност в тях, се вписват в Националния туристически регистър данните по чл. 166, ал. 1, т. 2 от ЗТ като вписванията в регистъра се извършват по реда на чл. 168 от ЗТ.
Предвид всичко гореизложено дотук, когато предоставянето на ползването на категоризирана по реда на ЗТ стая за гости се извършва съобразно изискванията относно вида на предоставяните за съответната категория на туристическия обект услуги, регламентирани с Наредбата, за целите на ЗДДС се счита, че е налице услуга по настаняване в хотели и други подобни заведения ( мотели, вилни и туристически селища, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги, хижи, туристически спални, странноприемници, ханове, пансиони, караванни паркове, ваканционни лагери, почивни станции, балнеоложки центрове или санаториални комплекси. За този вид доставка на услуга, данъчното третиране като освободена доставка е неприложимо.
Доколкото в настоящият случай се касае за настаняване на туристи за няколко дни, е налице облагаема доставка по чл. 12 от ЗДДС с приложима данъчна ставка 9 на сто на основание чл. 66, ал. 2 от ЗДДС.

По втори въпрос:
На основание чл. 14, ал. 4 от ЗДДФЛ, физическите лица (местни и чуждестранни), включително едноличните търговци, за доходи от патентни дейности се облагат с патентен данък при условията и по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). За доходите от други дейности лицата се облагат по реда на ЗДДФЛ.
Видовете патентни дейности са изчерпателно изброени в Приложение № 4 към глава втора, раздел VІ на ЗМДТ, като в т. 1 е посочена дейността „Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи – 1 и 2 звезди”.
В конкретния случай дейността е туристически услуги (хотелиерство) чрез предоставянето на самостоятелна стая (място за настаняване) в обитавано от физическото лице жилище, като в запитването не е упомената категоризацията на обекта. В случай, че самостоятелната стая е с категоризация една или две звезди, извършваната дейност е патентна, съответно получените доходи подлежат на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ.
От друга страна, на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДДФЛ, доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ се декларират в годишната данъчна декларация, като за целта е необходимо лицето да попълни Приложение № 7 (образец 2071). Данните от това приложение не участват при формирането на общата годишна данъчна основа и на годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец. В указанията към посоченото приложение изрично е уточнено, че формирането на облагаемия доход за извършваните патентни дейности е единствено за целите на годишното изравняване на вноските за фонд „Пенсии”, за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд и за здравно осигуряване.
Предвид осъществяваната от лицето патентна дейност следва да се уточни, че за да бъде категоризиран туристическият обект, той следва да отговаря на специални изисквания, регламентирани в Закона за туризма (ЗТ) и Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения (НКСПМНЗХР).
На основание чл. 9, ал. 1 от ЗДДФЛ данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон) по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане. Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление, издават документ за придобитите от тях доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч) (вж. чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ). Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗСч първичният счетоводен документ, адресиран до други предприятия или физически лица, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на издателя и получателя;
4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция.
С оглед гореизложеното физическо лице, което не е задължено да регистрира извършените от него услуги (възмездното предоставяне за ползване на имущество) по реда на Наредба №Н-18/13.12.2006 г., е задължено да издава документ по чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ, който съдържа минимален брой задължителни реквизити, посочени в чл. 6, ал.1 от ЗСч. Наименованието на същия не е изрично посочено в закона, като това може да бъде разписка, квитанция, фактура и др. подобен документ.
По трети въпрос:
Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускане на обекта.
В чл. 118, ал. 3 от ЗДДС е дадено легално определение на понятието „фискална касова бележка”, съгласно което „Фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност”.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са регламентирани с Наредба №Н-18/2006 г.
Лицата, респективно дейностите, освободени от задължението за регистриране на продажбите чрез ФУ, са изброени в чл. 4 и чл. 5 от Наредба № Н-18/2006 година.
Съгласно разпоредбата на чл. 4, т. 6 от Наредба №Н-18/2006 г., не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез фискално устройство лице, което извършва дейност на наемодател – физическо лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ), включително отдаващ под наем складови помещения.
За да попаднете в изключението на чл. 4, от приложното поле на Наредба №Н-18/2006 г., следва да са изпълнени кумулативно две изисквания:
1. лицето да извършва дейност на наемодател, в качеството си на физическо лице и
2. лицето да не е търговец по смисъла на ТЗ.
Разпоредбата на чл. 2, т. 3 от ТЗ определя, че не са търговци лицата, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища.
Следователно, ако сте наемодател-физическо лице и извършвате хотелиерски услуги, чрез предоставянето на самостоятелни стаи за настаняване на туристи в обитавано от Вас жилище, то за Вас няма задължение за регистриране и отчитане на продажбите чрез издаване на фискална касова бележка.
Обръщам внимание, че ако сте наемодател-физическо лице и извършвате хотелиерски услуги, чрез предоставянето на самостоятелни стаи за настаняване на туристи в жилище, което не е обитавано от Вас, то за Вас не е приложима разпоредбата на чл. 4, т. 6 от Наредба №Н-18/2006 г., т.е. за Вас съществува задължение за регистриране и отчитане на продажбите чрез издаване на фискална касова бележка.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК, се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Право на данъчен кредит при извършване на безвъзмездна услуга на служител или работник

ОТНОСНО: Право на данъчен кредит при извършване на безвъзмездна услуга на служител или работникСъгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество извършва услуги – шиене на ишлеме, като ползва услуга от транспортна фирма – абонаментни карти за пътуване за няколко от своите работници от местоживеене до месторабота.Във връзка с гореизложеното сте поставили следният

необходими документи за коригиране на здравно осигурителния статус на български граждани, осигурени в държава-членка на Европейския съюз

2_457/ 29.03.2011 г.ЗЗО – чл.33, ал.2ОТНОСНО: необходими документи за коригиране на здравно осигурителния статус на български граждани, осигурени в държава-членка на Европейския съюз Съгласно изложената фактическа обстановка, през определени месеци на 2010 г. сте пребивавали в държава-членка на Европейския съюз /ЕС/ – Великобритания. Представили сте в ТД на НАП, Офис гр………., Справка за пътувания на

Запитването фактическа обстановка и факта, че към същото не е приложен проекто – договор за извършване на посредническат

2_726/30.10.2018 г. ЗДДС чл. 31, т. 2, букви “а“ и “б“ ЗДДС чл. 36, ал. 1 ОТНОСНО:ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА БУНКЕРОВАНЕ НА КОРАБИ „======ЕООД /посредник/ възнамерява да сключи договор с фирма Х /възложител/ за търговско посредничество за бункероване на кораби в пристанища в Република България и пристанища в Румъния. Възложителят е местно лице, регистрирано по ЗДДС

Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Относно: приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройстваВъввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция « ОУИ е изложена следната фактическа обстановка: Дружество Ви извършва дентална дейност, като същото е наемател на два зъболекарски кабинета в с. …. и с. …., община К, между които има

Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. №24-39-141Дата:09.01.2018 год. ЗДДФЛ, чл. 12; ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 9; ЗДДФЛ, чл. 16; ЗДДФЛ, 35, т. 3; ЗДДФЛ, чл. 44а.ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)ВъвВаше писмо, препратено в ЦУ на НАП и заведено с вх. №24-39-141 от 30.10.2017 г., е описана следната фактическа обстановка:„………..“ АД

Ваше запитване касаещо облагането на стипендии на чуждестранни физически лица – студенти

Изх. № 04-06-64Дата:22.12.2016 год.ЗДДФЛ, чл. 4 ОТНОСНО: Ваше запитване касаещо облагането на стипендии на чуждестранни физически лица – студентиВ своето запитване, заведено в ЦУ на НАП с вх. № 04-06-64 от 23.11.2016 г., сте посочили, че Министерство на образованието и науката е бенефициент по проект „Студентски стипендии – фаза 1“, изпълняван по Оперативна програма „Наука

прилагане на чл.45 от ЗДДС в сила от 1 .0 1 .2007 г.

ДО ……….Относно: прилагане на чл.45 от ЗДДС в сила от 1 .0 1 .2007 г.В отговор на запитването Ви под горния номер, Ви уведомяваме следното:по първи въпросОтдаването под наем на земя е освободена доставка, съгласно чл.45, ал.1 от ЗДДС. Ако се отдават под наем оборудване, машини, съоръжения или постройки, неподвижно закрепени към тази земя, ще

ЗДДФЛ, чл.29а, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.48, aл. 6,ЗКПО, чл.189б

2_809/16.05.2012 г.ЗДДФЛ чл.29а, ал.1ЗДДФЛ чл.48, ал.6ЗКПО чл.189бОтправили сте писмено запитване изх.№…………, заведено в Дирекция ОУИ ……… с вх.№ …………., в което посочвате, че сте регистриран земеделски производител и имате регистрация по ЗДДС. Считате, че имате право да преотстъпвате60% от данъка върху годишната данъчна основа съгласно чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ по реда на чл.189б ат ЗКПО.Поставен

Scroll to Top