fbpx

Становище на НАП с Изх. № 24-35-4 от Дата: 30.05.2018 год.

Изх. № 24-35-4
Дата: 30.05.2018 год.
ЗДДФЛ, чл. 23, ал. 2;
ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 9

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 23, ал. 2 във връзка с чл. 50, ал. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. №24-35-4/13.02.2018 г. Ваше писмено запитване, препратено от дирекция ОДОП ….., за изразяване на становище по компетентност. В запитването Ви е описана следната фактическа ситуация:
На основание чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ, наследник на лице, починало през 2017 г., подава годишна данъчна декларация за доходите на починалото лице. Декларираните доходи са от трудови правоотношения и се претендира ползване на облекчение за лица с намалена работоспособност по чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ. Във връзка с разпоредбата на чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ, според която данъчните облекчения се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, поставяте следните въпроси:

1. Кое е данъчно задълженото лице – починалият, наследникът или и двамата?
2. В конкретния случай наследникът има лично задължение към датата на подаване на декларацията – глоба по фиш от КАТ. Може ли в този случай да се ползва данъчното облекчение по чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ?
3. В случай че към датата на подаване на декларацията по чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ наследникът има задължение само в качеството си на такъв, може ли да ползва данъчни облекчения по тази декларация?
4. Когато към датата на подаване на декларацията по чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ наследникът няма задължения, но в данъчно-осигурителната сметка на починалия са налични задължения, които не следва да се прехвърлят към наследниците, може ли да се ползват данъчни облекчения по тази декларация?
5. Ако наследниците са двама, единият от които има задължения към датата на подаване на декларацията, а другият – няма, може ли да се ползва облекчението по отношение на наследника, който няма задължения?

Предвид изложеното в запитването Ви и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Според общото правило на чл. 3 от ЗДДФЛ данъчно задължени лица по този закон са:
* местните и чуждестранните физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон;
* местните и чуждестранните лица, задължени да удържат и внасят данъци по този закон.
Носител на задължението за данък по реда на ЗДДФЛ е починалото лице, придобило съответните доходи. Съгласно чл. 60, ал. 1 от Закона за наследството (ЗН) наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават. Отговорността им за задълженията по ЗДДФЛ на наследодателя се определя в съответствие с общите правила на ЗН и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Наследникът отговаря за задълженията на своя наследодател. Поради това, в случай че наследодателят има непогасени публични задължения, наследникът отговаря за тях като отговорно по чл. 14 ал. 3 от ДОПК лице за публичните задължения, част от наследствената маса.
С разпоредбата на чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ се дава възможност задължението на наследодателя за съответната година да се определи чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от неговите наследници. Когато такава декларация не е подадена, на основание чл. 53, ал. 5 от ЗДДФЛ, задължението може да бъде установено с акт по чл. 106 от ДОПК. Освен това задължението на наследодателя може да бъде установено и с ревизионен акт по общия ред на ДОПК.
При всички случаи общата годишна данъчна основа за придобитите от наследодателя доходи се определя по реда на чл. 17 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ за лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ данъчното облекчение се ползва с подаване на годишна данъчна декларация, към която се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
В общия случай, по силата на чл. 50, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ, ангажиментът за подаване на годишната данъчна декларация е на данъчно задълженото физическо лице, придобило съответните доходи. Когато лицето желае да ползва някое от предвидените в този закон данъчни облекчения, при подаването на формуляра е необходимо да се съобрази и с изискването на чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ за липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
Когато физическото лице – носител на задължението за данък по ЗДДФЛ е починало, то не би могло да подаде годишна данъчна декларация и в качеството си на данъчно задължено лице да ползва облекченията, предвидени в този закон. Независимо от това облекченията могат да бъдат прилагани, ако са налице всички условия за това, включително и регламентираното в чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ за липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Предвид, че задължението за данък е на наследодателя, към същия следва да бъде отнесено условието за липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, част от наследствената маса.
Облекченията обаче могат да бъдат ползвани само ако е изразена воля за намаляването им от данъчната основа за доходите на наследодателя, независимо дали с подаване на годишна данъчна декларация, на основание чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ или в хода на производство по установяване на задълженията по ЗДДФЛ.
Независимо по какъв ред ще се ползва облекчението е необходимо волята на наследника, като отговарящо за задълженията на наследените от наследодателя задължения и ползващо се от наследените права, да бъде недвусмислено заявена пред органите по приходите чрез подаването на декларация или в производството по установяване на задълженията на наследодателя. Към момента на заявяване на претенцията следва да е налице и условието за липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения на наследодателя.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 26-М-94Дата: 06.06.2019 год. ЗКПО, чл. 12, ал. 3; ЗКПО, чл. 195, ал. 1; ЗКПО, чл. 199, ал. 3; ДР на ЗКПО, §1, т. 3. ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №26-М-94/25.02.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:М……..П…. ГМБХ

прилагане на чл. 47, ал. 3 ЗМДТ

Изх. №26-00-21Дата: 15.04.2009 год. ЗМДТ, чл. 47, ал. 3Относно: прилагане на чл. 47, ал. 3 ЗМДТВ отговор на поставения въпрос относно дължимостта на данък при придобиване на имущества при делба на право на строеж, Ви уведомяване:ЗМДТ съдържа изрична разпоредба, която регламентира дължимостта на данък припридобиване на имущества в случаите на делба на имущества – чл.

Обратно проявление на формирана данъчна временна разлика от провизии/обезценка на вземания по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 26-А-84Дата:18.08.2017 год.ЗКПО, чл. 37, ал. 1ОТНОСНО: Обратно проявление на формирана данъчна временна разлика от провизии/обезценка на вземания по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №26-Д-84/28.07.2017 г., е изложена следната фактическа обстановка: „Б……….“ АД е производител на

Облагане с данък върху превозните средства по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/

Относно: Облагане с данък върху превозните средства по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-11 от 24.07.2020 г., относно облагане с данък върху превозните средства по реда на ЗМДТ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: С декларация по чл. 54 от

2_189/21.03.2018г.; ЗКПО чл.2, ал.1, т.1

2_189/21.03.2018г. ЗКПО чл.2, ал.1, т.1 В писмено запитване ваш изх.№=======., заведено в регистъра на Дирекция Обжалване и данъчно осигурителна практика с вх. № ========. описвате подробно приходите и разходите НЧ ======. Прилагате копие от подадена ГДД за 2017г. и копия от други документи, отнасящи се за дейността на читалището. Поставяте въпроса върху коя част от

приложение на намалената ставка от 9 на сто за данък върху добавената стойност (ДДС) съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при извършване на доставка на храна за вкъщи

Изх. № 24-39-168Дата:26.03.2021 г. ЗДДС, чл. 66, ал. 2, т. 3; ЗДДС, чл. 128; ДР на ЗДДС, § 1, т. 61; ДР на ЗДДС, § 1, т. 62; Регламент № 178/2002, чл. 2; Регламент № 282/2011, чл. 6; Регламент № 282/2011, чл. 6, § 1; Регламент № 282/2011, чл. 6, § 2. ОТНОСНО: приложение на

Възможност за управляващия собственик на ЕООД да прекъсне осигуряването си при временно спиране дейността на дружеството

КСО – чл. 4, ал. 3, т. 2, чл. 6, ал. 8 и чл. 10;НООСЛБГРЧ – чл. 1, ал. 1 и 2ОТНОСНО:Възможност за управляващия собственик на ЕООД да прекъсне осигуряването си при временно спиране дейността на дружествотоВ отговор на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” …….., Ви уведомяваме за следното:Фактическа обстановка:Местно юридическо лице (ЕООД), с

Прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № …. от 13.04.2018 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП, относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Сдружение с нестопанска цел в обществено полезна дейност е регистрирано по Закона за физическото възпитание и спорта /спортен клуб/.

Scroll to Top