fbpx

Становище на НАП с Изх. № 26-Е-104 от Дата: 25.11.2019 год.

Изх. № 26-Е-104
Дата: 25.11.2019 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
ДР на Наредба № Н-18, § 1, т. 19.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани прилагането на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), които сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. №26-Е-104/20.02.2019 г.
Изложена е следната фактическа обстановка: „…..” ООД е пощенски оператор по смисъла на Закона за пощенските услуги, извършващ универсални пощенски услуги, пощенски парични преводи, куриерски услуги и приемане на съобщения, подадени във физическа или електронна форма от подателя, предаването им чрез електронни съобщителни средства и доставяне на тези съобщения на получателя като пощенски пратки.
„…….” ООД осъществява куриерската си дейност чрез разположени на територията на страната над 700 търговски обекта. Дейността на всички търговски обекти се осъществява чрез използвана от дружеството ERP-система за управление на продажбите, отчитаща всички постъпления в брой. Системата е разработена от наш Партньор единствено за дейността на ……. Дружеството ни продава куриерски услуги и документирането им става чрез ERP-система – собственост на …… Отделните търговски обекти се управляват от различни юридически лица (наши търговски представители), които използват ERP системата на „……….” ООД. В ERP системата Партньорите (търговските представители) отчитат продажби, обработвайки пратки от името и за сметка на ………..
Въпрос №1
Какъв е срокът, в който дружеството трябва да регистрира използваната ERP система като софтуер за управление на продажбите в търговски обект – до 31.03.2019 г. или до 31.12.2019 г., предвид обстоятелството, че разполага с повече от 500 търговски обекта?
Отговор:
Срокът за привеждане в съответствие с изискванията на Наредба №Н-18/2006 г. е 31.01.2020 г. Изключение правят лицата, които отговарят на условията, подробно разписани в чл. 52а1 на наредбата – за тях срокът е 31.03.20120 г. Обръщам внимание, че срокът за привеждане на дейността в съответствие с изискванията на наредбата за лицата, използващи интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, е 31.01.2020 г.
Въпрос №2
Посочената информация в системата за услуги, предлагани от „……….” ООД, а именно подател, получател, вид услуга по пратката (наложен платеж, пощенски запис, обратна разписка, куриерска или пощенска услуги и др.), количество, единична цена, облагаема стойност, ДДС, обща сума с ДДС, начин на плащане, датата на сделката, дата на плащане, изпълнява ли изискванията на §1, т. 19 от ДР на Наредбата да предостави информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включваща проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне или извършване на плащане?
Използваната от дружеството Ви система попада в обхвата на определението за софтуер за управление на продажбите съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Посочената от Вас информация, която се въвежда, обработва и съхранява в системата, е достатъчна за проследяване изпълнението на предоставяните от дружеството Ви услуги съгласно §1, т. 19 от ДР на наредба №Н-18/2006 г.
Въпрос №3
Необходимо ли е „……….” ООД да се регистрира като разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект по глава седма „б” от Наредбата, предвид факта, че предоставя ERP системата за използване на различните юридически лица, които управляват търговските обекти, осъществяват дейността на „……….” ООД и в нея отчитат само приходи за дружеството, а самото изработване на софтуера се извършва от друга фирма , която изработва за нашите нужди.
Отговор:
Считаме, че „……….“ ООД следва да подаде декларация и информация за софтуера като негов производител, доколкото софтуерът е произведен специално за Вашето дружество и притежавайки авторските права върху софтуера дружеството може да прави промени в него, както и да го разпространява, респ. предоставя за ползване на своите партньори – самостоятелни юридически лица.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Обратно проявление на формирана данъчна временна разлика от провизии/обезценка на вземания по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 26-А-84Дата:18.08.2017 год.ЗКПО, чл. 37, ал. 1ОТНОСНО: Обратно проявление на формирана данъчна временна разлика от провизии/обезценка на вземания по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №26-Д-84/28.07.2017 г., е изложена следната фактическа обстановка: „Б……….“ АД е производител на

Право на частичен данъчен кредит по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Право на частичен данъчен кредит по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В Дирекция ОДОП ….. постъпи запитване с вх. № 96-00-250 от 17.10.2018г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на правото на данъчен кредит по фактури за разходи за стоки и услуги, свързани с ремонтна дейност.Съгласно изложената

запитване на ТД на НАП – гр. Русе, фактическо реализиране на запор върху вещи в трезори /сейфове/

Изх. №24-31-56Дата: 31.08.2009 год. ДОПК, чл. 202; ТЗ, чл. 605;ТЗ, чл. 606.ОТНОСНО: запитване на ТД на НАП – гр. Русе, фактическо реализиране на запор върху вещи в трезори /сейфове/Във връзка с постъпило запитване с вх. № 24-31-56 / 09.06.2009 г. от Дирекция ОУИ – гр. Варна, отнасящо се до фактическо реализиране на запор върху вещи

Анулиране на продажби, отчетени съгласно Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на

3_2016/25.08.2015 г.Наредба № Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 1;Наредба № Н-18/2006 г., чл. 31, ал. 2;Наредба № Н-18/2006 г., чл. 35, ал. 1;КСО, чл. 4, ал. 1, т. 1;КСО, чл.6, ал. 2 и ал. 3;НЕВДОВ, чл. 1, ал. 2Относно: Анулиране на продажби, отчетени съгласно Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане

КСО, чл.5, aл. 4,НАРЕДБА № 5/2002 Г., чл.7, aл. 2,КСО, чл.9, aл. 3, т. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 5,ЗДДФЛ, чл.24, aл. 1,НЕВД, чл.1а, aл. 1,НЕВД, чл.1а, aл. 2,КСО, чл.9, aл. 4,КСО, чл.9, aл. 5

5_53-00-445/25.08.2011 г.чл. 7, ал.2 от Наредба № 5 от 29 декември 2002 г.чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСОчл. 9, ал. 4 и 5 от КСОчл. 1а, ал.1 и ал.2 от НЕВДВКПОВ чл. 40, ал. 5 от ЗЗОчл. 5, ал. 4 от КСОчл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ Служител в АД е освободен от01.09.2010

ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 23,ЗДДФЛ, чл.50,ЗДДФЛ, т. 26, буква и, параграф 1

2_645/26.03.2010г.ЗДДФЛ чл.13, ал.1, т.23ЗДДФЛ чл.50ЗДДФЛ §1, т.26, буква „и” от ДРВъв Ваше писмено запитване изх.№…………, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” гр. ………. с вх.№…………. е описана следната фактическа обстановка: Лице със свободна професия като застрахователен агент е съдружник в ООД с основна дейност морски консултантски услуги, но не участва в дейността на дружеството и

ЗДДС, чл.31

2_ 682/27.05.2013г.ЗДДС, чл.31 Изпълнителна агенция “…………………” е централна администрация на изпълнителната власт в съответствие с чл.38, ал.1, т.5 от Закона за администрацията. Същата не е ДЗЛ съгласно чл.3, ал.5 от ЗДДС.Изпълнителна агенция “……………….” е възложител на обществена поръчка по ЗОП с предмет “Покупка на специализиран плавателен съд ………….”. Специализираният плавателен съд ще извършва хидрографски проучвания

освобождаване от данък върху добавената стойност за официални нужди, предвидено в Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудни

1_ИТ-00-7/06.03.2009 ЗДДС, чл. 173 , ал. 1 Относно: освобождаване от данък върху добавената стойност за официални нужди, предвидено в Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” –……, и предвид това, че не сте приложили документи,изразявамеследното

Scroll to Top