Становище на НАП с Изх. № 26-Н-12 от Дата: 23.03.2018

Изх. № 26-Н-12
Дата: 23.03.2018
ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 4

ОТНОСНО: Издаване на сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. №26-Н-12/20.02.2018 г. Ваше писмено запитване, в което е описана следната фактическа обстановка:
Във връзка с дейността на група от дружества в областта на филмопроизводството и производството на други аудио-визуални произведения се набира екип за подготовка, заснемане и завършване на произведението във вида му на краен продукт. Сключват се граждански договори с физически лица – участници в заснемането, като съпътстващата ги документация е нужно да бъде оформена в много кратки срокове. Посочили сте, че срещате трудности при подписването на сметката за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, тъй като към този момент работата вече е приключила и лицето трябва специално да Ви посети, за да подпише формуляра. Едва след подписването му дължимият хонорар се изплаща по банков път. Уточнили сте, че когато възнаграждението се плаща в брой сметката за изплатени суми се подписва ведно с гражданския договор и съпътстващата го документация.
По отношение на служебната бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ твърдите, че същата се предоставя в оригинал, при поискване от лицето и се подписва по предвидения в закона ред. В допълнение към запитването Ви са приложени образци на документите, които ползвате (граждански договор, приемо-предавателен протокол, декларация за осигуряване и банкова сметка), както и примерно копие на сметка за изплатени суми, генерирана от програмен продукт.
Във връзка с изложената фактическа обстановка и приложените документи поставяте следните въпроси:
1. Възможно ли е да не бъде подписвана сметката за изплатени суми от лицето – изпълнител, при условие че има подписан граждански договор, приемо – предавателен протокол, декларация от лицето – изпълнител, в която собственоръчно декларира банковата си сметка и вида на осигуряването си?
2. Възможно ли е сметката за изплатени суми да бъде предоставяна по електронен път на лицето на посочен от него електронен адрес при изрично желание от негова страна?
Предвид описаната фактическа обстановка, поставените въпроси и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
По въпрос 1:
На основание чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи по чл. 29 (от друга стопанска дейност) или чл. 31 (от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущетво), издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и 44 сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода. Съгласно чл. 45, ал. 8 от ЗДДФЛ служебната бележка по чл. 45, ал. 4 се издава при поискване от лицето, придобило дохода, а когато лицето не е поискало издаването й – в срок до 15 април на следващата година. Предвид разпоредбата на чл. 45, ал. 9 от ЗДДФЛ, образците на сметката за изплатени суми и на служебната бележка се предоставят на лицето, придобило дохода, или на упълномощено от него лице.
В съответствие с нормите на чл. 64, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ, образците на сметката за изплатени суми и на служебната бележка се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват в „Държавен вестник”. Като част от утвърдените реквизити на посочените документи е предвидено същите да съдържат подписи на платеца на дохода и на лицето, придобило дохода или на упълномощено от него лице. От друга страна в разпоредбата на чл. 45 от ЗДДФЛ не е фиксиран конкретен срок за издаването и предоставянето на другия образец – сметката за изплатени суми. В този формуляр се съдържа законовият механизъм за определяне и удържане на данъка от платеца на дохода (предприятие или самоосигуряващо се лице) по реда на чл. 43 и 44 от ЗДДФЛ, а основното му предназначение, както и това на служебната бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, е да удостоверява размера на изплатения доход и удържания данък. Предвид цитираните данъчни норми и изложените аргументи могат да се направят следните изводи:
– задължението за издаване и предоставяне на образците по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ не е обвързано с начина на плащане на възнаграждението (в брой или по банков път), както и с попълването и подписването на други допълнителни документи. Иначе казано подписването на приложените към запитването Ви документи (граждански договор и т.н) не отменя задължението на платеца (предприятие или самоосигуряващо се лице) да издава и предоставя сметка за изплатени суми и служебна бележка по реда на чл. 45, ал. 4, 8 и 9 от ЗДДФЛ;
– доколкото законодателят не е регламентирал специален срок, сметката за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ може да се издава и предоставя в сроковете предвидени за служебната бележка, тъй като двата документа имат едно и също предназначение. Все пак препоръчително е сметката за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ да се издава при изплащането на дохода, тъй като тогава следва да се удържи и дължимият данък по чл. 43 и 44 от ЗДДФЛ;
– няма пречка сметката за изплатени суми да се издава от платеца на дохода преди поискването й от физическото лице, доколкото именно платецът е задължен да определя, удържа и внася данъка в съответствие с правилата на чл. 43 и 44 от ЗДДФЛ. От друга страна формулярът може да се предоставя на по-късен етап, в сроковете и по реда, предвидени в данъчния закон за служебната бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, т.е. при поискване от лицето, придобило дохода, а когато то не е поискало издаването й – в срок до 15 април на следващата година.
По въпрос 2:
Данъчният закон не съдържа ограничения относно начина на издаване и предоставяне на документите по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ. В този смисъл няма пречка образецът на сметката за изплатени суми да бъде предоставян на лицето по електронен път. В тази връзка и предвид изискването формулярът да е подписан от платеца на дохода следва да имате предвид, че легална дефиниция на понятието електронен подпис се съдържа в чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Посочената разпоредба препраща към чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар, т.е. „електронен подпис“ означава данни в електронна форма, които се добавят към други данни в електронна форма или са логически свързани с тях, и които титулярят на електронния подпис използва, за да се подписва. Съгласно чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ правната сила на електронния подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис, когато това е уговорено между страните.
Доколкото в запитването Ви е посочено, че предоставянето по електронен път на сметката за изплатени суми ще се извършва единствено при изрично заявено желание от страна на физическото лице, може да се приеме, че е налице възможност формулярът да се издава като електронен документ, подписан с електронен подпис. От друга страна правото на физическото лице, придобило доходите, да изисква издаването на сметка за изплатени суми на хартиен носител се запазва и следва да бъде съобразено от страна на платеца на доходите при изразена от лицето воля за това.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »