fbpx

Становище на НАП с Изх. № 53-04-126 от Дата 23.02.2017 г.

Изх. № 53-04-126
Дата 23.02.2017 г.

чл. 45 ал. 3 ЗДДС

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-03-126/2017 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
AAAA възнамерява да придобие урегулиран поземлен имот (УПИ) ведно с построена в него сграда – цех за хладилна техника със застроена площ от 406.25 м2. Имотът ще бъде придобит чрез частен съдебен изпълнител (ЧСИ) от собственик, дерегистриран по ЗДДС. Считано от 2004 г. се извършва преустройство на сградата на два етапа – работно помещение със застроена площ от 329.40 м2 и административно-битова част със застроена площ от 76.85 м2. Първият етап от преустройството е въведен в експлоатация през 2005 г. Вторият етап е в груб строеж с
предстоящи довършителни работи – шпакловка, боядисване, осветление, констатиран с удостоверения № 26-00-3187/27.11.2009 г. и № 20-34-12/08.02.2017 г. на директора на дирекция „Строителство и инвестиции“ към община ……
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Как следва да се третира евентуална последваща продажба на сградата за целите на ЗДДС?
2. Как следва да се определи данъчната основа на доставката?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Предвид естеството на зададените въпроси няма пречка да бъде изразено едно общо становище по тях.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и чл. 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Режимът на доставките, свързани със земя и сгради, е регламентиран в чл. 45 от закона, като в ал. 3 от разпоредбата е посочено, че доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, е освободена доставка.
Съгласно §1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ДР на ЗДДС) „Нови сгради“ са сградите, които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност „груб строеж“, или за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.
Изложената фактическа обстановка обосновава извода, че в резултат на извършеното преустройство не се обособява нов обект, отделен от преустрояваната сграда. Този извод следва от факта, че няма промяна в броя на сградите и в размера на застроената площ след извършеното преустройство. Както преустроеният склад е със застроена площ от 406.25 м2, така и полученият след преустройството цех за хладилна техника ведно с административно-битова част са с обща застроена площ от 406.25 м2.
Видно от приложените към запитването документи вторият етап от преустройството се състои в изграждане на административно-битовата част в пространството между първата и втората напречни оси на съществуващата сграда, реконструкция на останалата част и топлоизолация на цялата сграда, за което се налага демонтиране на калканната западна страна на сградата без покривната форма над нея.
В случаите, когато в резултат на преустройство не може да се обособи нов обект, не следва да се приеме, че е налице „нова сграда“ или част от такава, независимо от момента на издаване на разрешението за ползване, издадено във връзка с преустройството. В този аспект не подлежат на самостоятелно третиране по ЗДДС (като „нова сграда“) извършени основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението.
В този смисъл е и становището на НАП, изразено от изпълнителният директор на НАП в т. 3.2.3, б. ,,б“ от указание № 91-00-261/04.09.2007 г. относно данъчното третиране по ЗДДС на доставките, свързани със земя и сгради и вещни права върху тях, което може да бъде намерено на интернет страницата на НАП – www.nra.bg.
Изключение са случаите, в които се разрушават ограждащите стени и покривът, след което сградата се изгражда отново или преустройството е толкова цялостно и съществено, че натрупването на нови елементи променя основно и без съмнение качеството на сградата, нейната устойчивост и дълготрайност. В тези случаи в резултат на преустройството старата сграда се превръща в нова, която следва да се третира като такава за целите на ЗДДС.
В запитването липсват данни за същественост на преустройството до степен да обоснове дефиниране на сградата като нова, поради което доставката на сградата и прилежащият към нея терен по смисъла на §1, т. 6 от ДР на ЗДДС следва да се третира като освободена на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС. Оставащата част от УПИ, която не се определя като прилежащ терен, е предмет на облагаема доставка съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК, се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.114, aл. 1,ППЗДДС, чл.78, aл. 1,ППЗДДС, чл.78, aл. 2,ППЗДДС, чл.78, aл. 7

2_837/18.10.2016 г.ППЗДДС чл.78, ал.1, ал.2 и ал.7ЗДДС чл.114, ал.1Отправили степисмено запитване,в което е описана следната фактическа обстановка:Дружеството Ви е регистрирано по ЗДДС, дейността на което е ангажирана с ресторантьорска дейност. Фирмата издава фактурите си за продажби от предварително отпечатан фактурник, с поредни номера, банкова сметка и всички останали реквизити от страна на доставчика.През месец 10.2016

Социално осигуряване на лица, включени в програмите От социални помощи към осигуряване на заетост”

Изх. № ………………..До Относно:Социално осигуряване на лица, включени в програмите „От социални помощи към осигуряване назаетост”Във връзка с Ваше писмо вх. № 92-00-736 от 01.06.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомяваме следното:В прогарамата„От социални помощи към заетост”са включении безработни лица, обект на месечно социално подпомагане. Организацията-работодател, изпълнител на дейностите по програмата сключва

приложението на чл.45, ал.5 от ЗДДС

2_277/08.05.2018г. ЗДДС; чл.45, ал.2ЗДДС; чл.45, ал.5, т.2ЗДДС; чл.128ППЗДДС; чл.83, ал.5 ОТНОСНО: приложението на чл.45, ал.5 от ЗДДС В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ …………, в което е изложена следната фактическа обстановка: По изпълнително дело е насочено принудително изпълнение, чрез опис и публична продан на недвижим имот

постъпило запитване с вх. № 26-Б-131/17.02.2021 г. на Централно управление на Националната агенция за приходите /ЦУ на НАП/ във връзка с приложението на чл. 10а от Закона за хазарта /ЗХ/ през 2021 г.

Изх. № 26-Б-131Дата: 16.03.2021 год. ЗХ, чл. 10а ОТНОСНО: постъпило запитване с вх. № 26-Б-131/17.02.2021 г. на Централно управление на Националната агенция за приходите /ЦУ на НАП/ във връзка с приложението на чл. 10а от Закона за хазарта /ЗХ/ през 2021 г. Във Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП и заведено с вх. №

данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на описано вземане от свързано лице

Изх. № 24-39-21Дата: 14.05.2019 год. ЗКПО, чл. 26, т. 1; ЗКПО, чл. 26, т. 11; ЗКПО, чл. 267; ДР на ЗКПО, § 1, т. 5, буква „а“; ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 1, т. 2, буква „а“; ДОПК, чл. 19, ал. 2; ДОПК, чл. 19, ал. 9. ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане

счетоводно отчитане на ваучери за обучение

3_1548/26.05.2010г.ЗКПО, чл.10Относно: счетоводно отчитане на ваучери за обучениеВ запитването освен въпроса за задължителна регистрация по ЗДДС се поставя и въпрос относно счетоводното отчитане на ваучери за обучение. Съгласно чл. 25, т. 15 от Устройствения правилник наДирекция „Данъчна политика” изготвя становища по въпросите за практическото прилагане на счетоводното законодателство. Предвид така установената компетентност запитването е изпратено

Данъчно третиране на брак на алкохолни напитки с неистински бандероли.

ОТНОСНО: Данъчно третиране на брак на алкохолни напитки с неистински бандероли.Във връзка с постъпило писмено запитване с вх. № …..22.11.2011г. в Дирекция ”ОУИ”, Ви отговаряме с оглед приложимата нормативна база за 2011 година.В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството извършва търговия на едро и дребно с храни, алкохол и др. стоки за бита. При

Становище на НАП с Изх. №20-00-77 / 20.04. 2018г.

Изх. №20-00-77 / 20.04. 2018г. ЗКПО – чл.10ЗДДС – чл.26, ал.2В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх.№20-00-77/14.03.2018 г. във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Допълнително след проведен телефонен разговор по електронна поща е изпратено

Scroll to Top