fbpx

Становище на НАП с Изх. № 53-04-397 от 16.05.2019 г.

Изх. № 53-04-397
16.05.2019 г.

ЗДДС чл. 45, ал. 3, чл. 79, ал. 3, т. 2, чл. 79, ал. 4

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-397/05.04.2019 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
През м. юли 2005 г. „…..“ ЕООД е закупило помещение в сграда в гр. .. за сумата от 78 000.00 лв., от които 65 000.00 лв. данъчна основа и
13 000.00 лв. ДДС. Дружеството е ползвало данъчен кредит и след извършена проверка му е възстановен резултатът за периода по смисъла на чл. 88, ал. 3 от ЗДДС. Помещението е отдавано под наем, като доставките са облагани по реда на ЗДДС, а към момента дружеството възнамерява да го продаде. Сградата не е нова по смисъла на §1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ДР на ЗДДС).
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Може ли продажбата на помещението да бъде третирана като освободена доставка по смисъла на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС?
2. Следва ли да бъде коригиран размерът на ползвания данъчен кредит и как да се определи дължимия данък?
3. Къде в дневника за продажбите и справката-декларация следва да бъде отразен протоколът по чл. 79, ал. 4 от ЗДДС?
По така установената фактическата обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободени са доставките на части от сгради, които не са нови по смисъла на закона. Видно от текста на §1, т. 5 от ДР на ЗДДС нови са сградите, които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност „груб строеж“, или за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Съгласно изложената фактическа обстановка сградата, в която се намира помещението, не отговаря на изискванията за нова сграда по смисъла на закона, поради което продажбата на помещението, съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС е предмет на освободена доставка, като по силата на ал. 7 от посочената разпоредба доставчикът може да избере да третира доставката като облагаема.
По втори въпрос:
Ако при продажбата на помещението дружеството е упражнило правото на избор по чл. 45, ал. 7 от ЗДДС и е третирало доставката като облагаема, то няма задължение да извършва еднократна корекция по реда на чл. 79 от ЗДДС. В случай, обаче, че при продажбата е приложен чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, то възниква задължение за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит при закупуването на сградата (чл. 79, ал. 2 от ЗДДС). По силата на чл. 79, ал. 3 от ЗДДС за стоки и услуги, които са или биха били дълготрайни активи, лицето дължи данък в размер, определен съобразно приложимата формула. В случая следва да бъде приложена формулата, посочена в чл. 79, ал. 3, т. 1, б. „а“ от ЗДДС, като ДД = НДДС x 1/20 x БГ, където ДД е дължимият данък; НДДС – начислен ДДС при придобиване или изграждане на имота; БГ – броят на годините от настъпване на обстоятелството по ал. 1 и 2, включително годината на настъпване на обстоятелството, до изтичане на 20-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не е използван повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит.
Видно от формулата за изчисляване на дължимия данък следва да бъде определена стойността на показателя БГ. При определянето на тази стойност следва да се вземат предвид:
* годината на упражняване на правото на данъчен кредит и
* годината на фактическото му ползване, в случай че имотът не е използван повече от една година след годината на упражняване на правото на данъчен кредит.
В случай че правото на данъчен кредит е упражнено през 2005 г. и до края на
2006 г. е започнало фактическо използване на имота, 20-годишният срок обхваща годините от 2005 г. до 2024 г. включително, и ако продажбата бъде извършена през 2019 г., то до изтичането на 20-годишния срок остават 6 години, т.е. стойността на показателя БГ е „6“. При това положение ДД = 13 000 х 1/20 х 6. В случай че фактическото използване на имота е започнало след 31.12.2006 г., то както бе посочено по-горе началото на 20-годишния срок започва да тече от годината на фактическото използване на имота.
По трети въпрос:
Протоколът по чл. 79, ал. 4 от ЗДДС за начисляване на дължимия данък следва да бъде отразен в колона 12 „Начислен ДДС за доставки по к. 11 и начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи“ на дневника за продажбите (чл. 66, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДР на ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Изх. № 20-00-112/01.06.2012 г.ДОПК,чл.128, ал.1чл.129, ал.1 и ал.2чл.17, ал.3В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-112/ 2012 г. относно прилагане на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Фактическа обстановка, изложена в запитването, е следната: Въз основа на сключен договор за застрахователно посредничество със Застрахователно акционерно

актуализация на програмните продукти за администриране на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци

.07-00-49Дата:19.01.2011 год. ЗМДТ, чл. 67, ал. 2.Относно: актуализация на програмните продукти за администриране на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъциПо повод на измененията в ЗМДТ, в сила от 01.01.2011 г., и по-конкретно с промените в броя на вноските и сроковете за заплащане на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци

Писмо с Изх. №23-29-53/15.08.2019 г.; ЗКПО – чл. 26, т. 1; ЗКПО – чл. 204, ал. 1, т. 2 ; Ръководството на „Х“ АД е взело решение служителите да посещават курс по чужди езици по тяхно ж

Изх. №23-29-53/15.08.2019 г. ЗКПО – чл. 26, т. 1 ЗКПО – чл. 204, ал. 1, т. 2 Ръководството на „Х“ АД е взело решение служителите да посещават курс по чужди езици по тяхно желание. Платените от служителите суми за курсовете се възстановяват от предприятието при следните условия: * Представяне на фактура с титуляр „Х“ АД;*

ЗДДФЛ, чл.45,ЗДДФЛ, чл.50

2_528-1/27.06.2016г.ЗДДФЛ, чл.50ЗДДФЛ, чл.45В дирекция ОДОП – … е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията под №….г., в което е поставен следния въпрос: следва ли служебните бележки за получени доходи и удържан данък да бъдат приложени към ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ в оригинал или е възможно същите да се представят като копия

данъчно третиране на посреднически услуги по наемане на работа, съгласно ЗДДС, в сила от 01.01.2010г.

2_899/09.07.2010г.ЗДДС, чл.21, ал.2Относно: данъчно третиране на посреднически услуги по наемане на работа, съгласно ЗДДС, в сила от 01.01.2010г. Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ”-…, Ви уведомяваме следното: В запитването посочвате, че „ХХХ”ООД е регистриран да извършва посредническа дейност по наемане на работа за чужбина и за морски специалисти, за което прилагате

Прилагане на ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПОВ Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……26.01.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка:Сдружение с нестопанска цел притежава касов апарат. Издава фискални бонове при плащане за посещение на музей. Посочено е, че приходите, които постъпват са за издръжка на музей и осъществяване целите на сдружението. Зададен е следният

прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. №94-00-123/01.12.2015 г. ЗКПО – чл. 55, ал. 1В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №94-00-123/…2015 г. и допълнение свх. №20-00-576/…2015 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:Основната дейност на дружеството е товарен автомобилен транспорт, по-конкретно

Писмо с Изх. № 15-00-6; Дата: 30.05.2019 год.; ЗКПО, чл. 172, ал. 1; ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 3; ТЗ, чл. 15, ал. 1.; OТНОСНО: прилагането на чл. 189б, ал. 2, т. 3 от Закона за кор

Изх. № 15-00-6Дата: 30.05.2019 год. ЗКПО, чл. 172, ал. 1; ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 3; ТЗ, чл. 15, ал. 1. OТНОСНО: прилагането на чл. 189б, ал. 2, т. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) в случаите на продажба на предприятие на едноличен търговец (ЕТ) по реда на чл. 15 от Търговския

Scroll to Top