fbpx

Становище на НАП с Изх. № 53-04-698 от 12.08. 2019 г.

Изх. № 53-04-698
12.08. 2019 г.

ЗДДС – чл. 45, ал. 3
ЗДДС – чл. 45, ал. 5, т. 1

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-698/21.06.2019 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
…..е собственик на недвижим имот – идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ), по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), заедно със самостоятелни обекти от построена в имота сграда, както и идеални части от сградата. Имотите са придобити чрез публична продан по изпълнително дело, проведено от частен съдебен изпълнител (ЧСИ) …, като постановлението за възлагане на имота е издадено на 22.02.2013 г. Сградата е обитавана от преди 1990 г., като към този момент е била вече присъединена към мрежите на водоснабдителни и електроразпределителни дружества. Видно от приложените към запитването документи имотите са послужили като обезпечение за отпуснат банков кредит през 2008 г., а правото на собственост върху тях е било установено от нотариус по реда на чл. 483, ал. 1 от отменения Граждански процесуален кодекс (ГПК) през 2006 г.
Дружеството желае да продаде посочените имоти, но не разполага с акт за въвеждане на сградата в експлоатация, поради което не може да установи обстоятелствата, релевантни за третирането на сделката за целите на ЗДДС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Налице ли са условията за облагане на предстоящата сделка по реда на ЗДДС?
По така установената фактическата обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. По отношение на сделките, свързани със сгради или части от тях, чл. 45, ал. 3 от закона установява изключение от общата разпоредба на чл. 12, ал. 1, предвиждайки същите да бъдат третирани като освободени от облагане с ДДС, в случай, че не са нови. Дефиниция за нова сграда е предвидена в §1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ДР на ЗДДС), съгласно която нови са сградите, които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност „груб строеж“, или за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Видно от тази разпоредба, в случай че са изтекли повече от 60 месеца от издаването на разрешение за ползване по реда на ЗУТ, сградата не е нова за целите на ЗДДС, следователно на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС нейната доставка може да се третира като освободена от облагане с ДДС.
В конкретния случай към запитването не е приложено разрешението за ползване (или негов еквивалентен документ) на сградата, част от която е офисът, който дружеството възнамерява да продаде. Такова и не е открито от дружеството, съгласно изложеното в запитването. Фактът, обаче, че имотите са придобити през 2013 г., както и че са съществували в същия вид в предходни периоди, през 2006 г. и 2008 г., косвено индикира изтичане на срока, предвиден в §1, т. 5 от ДР на ЗДДС. Във всеки случай, дори да се допусне, че разрешението за ползване на сградата е издадено в последния възможен момент, непосредствено преди възлагането на имота на дружеството от страна на ЧСИ, то срокът по §1, т. 5 от ДР на ЗДДС е изтекъл на 22.02.2018 г., т.е. към настоящия момент сградата не следва да бъде третирана като нова за целите на ЗДДС и няма пречка сделката с нея да бъде третирана като освободена доставка по смисъла на закона.
Изложеното не следва да се взема предвид в случай, че разрешение за ползване е издадено в момент, последващ придобиването от страна на дружеството, или към настоящия момент все още не е издадено, тъй като в такъв случай срокът по §1, т. 5 от ДР на ЗДДС все още не би могъл да започне да тече, както и ако след придобиването на имотите от страна на дружеството е издавано ново разрешение за ползване, например в резултат на промяна в конструкцията на сградата, основен ремонт, преустройство и други подобни дейности.
Необходимо е да се отбележи още, че в случай, че дружеството желае да третира доставката като облагаема, същото може да се възползва от правото си по чл. 45, ал. 7 от ЗДДС.
Във връзка с евентуалната продажба на УПИ, в който е построена сградата, следва да имате предвид, че съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС освобождаването, предвидено в разпоредбата на чл. 45, ал. 1 не се прилага по отношение на сделки с УПИ, с изключение на частта от тях, съставляваща прилежащ терен към сградите, които не са нови. Това означава, че продажбата на притежаваната от дружеството идеална част от УПИ, с изключение на съответната идеална част от прилежащия терен към сградата, определена по правилото на §1, т. 6 от ДР на ЗДДС, следва да бъде обложена по реда на закона, независимо от начина, по който бъде третирана доставката на обектите в сградата.
Необходимо е още да се има предвид, че в случай, че дружеството е придобило сградата под формата на облагаема доставка, начислен му е данък и е ползвало данъчен кредит, и впоследствие я продаде като освободена доставка, то по силата на чл. 10, ал. 2 от ЗДДС ще бъде задължено да коригира ползвания данъчен кредит по правилата, установени в чл. 79, ал. 2 и ал. 3 от ЗДДС.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчнотретиранепоЗДДСнаизвършванидейностиот държавните лесничейства.

Изх. №24-33-132Дата:21. 02. 2008 г.ОТНОСНО: данъчно третиране по ЗДДС на извършвани дейности от държавните лесничейства.По повод на ваше писмено запитване относно данъчното третиране по ЗДДС на извършвани дейности от държавните лесничейства, с вх. № 24-33-132/05.03.2007 г.. изразявам следното принципно становище:По смисъла на чл. З, ал. 1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което

относно прилагането на чл. 14, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

Изх. № 08-П-22 Дата: 20.09.2019 год. ЗМДТ, чл. 14, ал. 6 ОТНОСНО: относно прилагането на чл. 14, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. №08-П-22 от 28.06.2019 г., в което поставяте следните въпроси по прилагането на разпоредби от ЗМДТ, които бяха

данъчно третиране на разходите за наем и консумативи на наетата квартира в Германия, като посочвате следното:

2_795/30.06.2014г.ЗКПО чл.26, т.2ЗКПО чл.33Отправили сте писмено запитване, заведено в Дирекция …………. с вх.№…………., в което сте поставили въпрос относно данъчно третиране наразходите за наем и консумативи на наетата квартира в Германия, като посочвате следното:„…….”ООД е производител на котли за отопление, бойлери и колектори; във връзка с дейността на дружеството търговските представители /в трудови правоотношения с

Здравно осигуряване на пенсионери, работещи без трудово правоотношение

София 1000, Бул. Дондуков” 52. №Тел. 02/985930 65Факс. 0298593069ДООтносно: Здравно осигуряване на пенсионери, работещи без трудово правоотношениеУважаеми Господа,Във връзка със запитването Ви, изпратено ни по компетентност от Националния осигурителен институт, отговаряме следното:За пенсионери, работещи без трудово правоотношение и получаващи възнаграждение за месеца под минималната работна заплата за страната, след намаляването му с нормативно признатите разходи,

КРМСФО 10 – Междинно финансово отчитане и обезценка

*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009КРМСФО РАЗЯСНЕНИЕ 10Междинно финансово отчитане и обезценкаПРЕПРАТКИ– МСС 34 Междинно финансово отчитане– МСС 36 Обезценка на активи– МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяванеОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ1. От предприятието се изисква да оценява положителната репутация за обезценка на всяка отчетна дата; да оценява инвестициите в инструменти на собствения капитал

прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. № 23-29-3319. 05. 2015 г.ЗКПО – 94, ал. 1 ДОПК – 129В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” VVV е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 23-29-33/ 17.03.2015 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Предприятие иманадвнесен корпоративен данък за 2009

прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх.№ 20-00-276 от 11.09.2012 г.чл. 66, ал. 2 от ЗДДС чл. 9, ал. 3, т. 2 от ЗДДСчл. 26, ал. 2 от ЗДДС чл. 27, ал. 2 от ЗДДСВ дирекция ,,Обжалване и управление на изпълнението” .е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-276/01.08.2012 г. относно прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената

Необходимост от становище по отношение на първични счетоводни документи, с които ще се доказват реализирани от земеделските стопани живи животни към кланиците

Изх. № ЕП-04-29-9Дата: 21.04.2020 год. ЗДДС, чл. 46; ЗДДС, чл. 47; ЗДДС, чл. 94, ал. 2; ЗДДС, чл. 97а; ЗДДС, чл. 99; ЗДДС, чл. 100, ал. 2; ЗДДС, чл. 113, ал. 1; ЗДДС, чл. 113, ал. 2; ЗДДС, чл. 113, ал. 3; ЗДДС, чл. 113, ал. 4; ЗДДС, чл. 113, ал. 9; ЗДДС, чл. 114;

Scroll to Top