fbpx

Становище на НАП с Изх. № 53-04-910 от 24.01.2017 г.

Изх. № 53-04-910
24.01.2017 г.

чл. 136, ал. 3 от ЗДДС
чл. 136, ал. 2 ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-910/24.11.2016 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
“AAA“ ООД е регистрирано по ЗДДС. Дружеството е регистриран туроператор по реда на Закона за туризма (ЗТ) и притежава лиценз за туроператор и туристически агент. Предлага пакети от туристически услуги с място на изпълнение на територията на страната, определени в запитването като обща туристическа услуга по смисъла на чл. 136, ал. 1 от ЗДДС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Какво следва да бъде данъчното третиране и приложимата данъчна ставка (0% или 20%) в случай, че пакет от услуги бъде продаден съответно на туроператор от държава-членка, туроператор от трета страна, български туроператор, физическо лице от България, от друга държава-членка, или от трета страна.

По така установената фактическата обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
С §41, т. 38 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС), обнародван в Държавен вестник бр. 97 от 06.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г., е изменен текстът на чл. 136, ал. 3 от ЗДДС. Видно от настоящата му редакция целта на законодателя е да позволи прилагането на разпоредбите на глава шестнадесета от ЗДДС при доставките на обща туристическа услуга от туроператор на туроператор.
Промените са свързани с решения на Съда на Европейския съюз (СЕС) по дела C-189/11, C-269/11, C-193/11, С-309/11, С-236/11, С-450/11, С-293/11 и С296/11, в които СЕС постановява, че на термина „пътуващо лице“ следва да се придава по-широк смисъл от този на крайния потребител, като подчертава, че подходът, основан на понятието за клиент, ще позволи на туристическите агенти (в смисъл туроператори) да се ползват от опростените правила, независимо от вида клиенти, на които предоставят услугите си, като по този начин се допринася за равномерното разпределение на приходите между държавите членки. В посочените решения Съдът е постановил, че разпоредбите на членове 306 – 310 от Директивата за ДДС следва да се тълкуват при следване на подхода, основан на понятието за клиент. В тази връзка, считано от 01.01.2017 г. режимът ще се прилага по отношение на доставките на обща туристическа услуга от туроператор към всяко лице, в т.ч. към друг туроператор или към туристически агент, когато действат от свое име и за своя сметка. Законът не разграничава лицата съобразно тяхното гражданство или националност, поради което тези обстоятелства са ирелевантни. От значение за приложимата ставка е мястото на изпълнение на услугите, което е поставено в зависимост от местоустановеността на туроператора. В случаите, когато мястото на изпълнение, съгласно чл. 137 от ЗДДС е на територията на страната, данъчната ставка следва да е 20% върху данъчна основа, определена по реда на чл. 139 от закона. Ставка в размер 0% се прилага в хипотезата на чл. 140 от ЗДДС, когато мястото на изпълнение на доставките на стоки и/или услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко, е на територията на трети страни или територии.
Относно прилагането на специалния ред на облагане на общата туристическа услуга следва да се има предвид, че такава услуга може да бъде налице само в случаите, в които туроператорът получава стоки и услуги от други данъчно задължени лица, които предоставя за ползване от пътуващото лице без изменение. Това следва от разпоредбата на чл. 136, ал. 2 от ЗДДС. В случай, че едно дружество, макар и регистрирано като туроператор, предоставя пакети от собствени услуги, не може да бъде приложен редът за облагане по глава шестнадесета от закона. В тези случаи, в зависимост от липсата или наличието на доказателствата, изчерпателно изброени в чл. 40 от ППЗДДС, за доставките по чл. 66, ал. 2 от ЗДДС може да се приложи ставка от 9%, а останалите следва да се обложат по общия ред със ставка 20%.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Приложението на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС

2_287/10.05.2018г.ЗДДС; чл.21, ал.2ЗДДС; чл.82, ал.2, т.3ОТНОСНО:приложението начл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ ….., в което е изложена следната фактическа обстановка: Предмет на дейност на дружеството са дейности в областта на информационните технологии. Ежемесечните, присъщи разходи на предприятието, са хостинг и технически

Определяне на годишен данък за доходи от трудови правоотношения

3_2083/29.04.2009г.ЗДДФЛ, чл. 24ЗДДФЛ, чл. 42, ал. 1, ал.2, ал.3 и ал. 4 ЗДДФЛ, чл. 49, ал. 1, ал.5, ал.6 Относно: Определяне на годишен данък за доходи от трудови правоотношенияСпоред изложеното в запитването, през 2008 г. физическо лице е получило доходи от трудови правоотношения. Във връзка с това е поставен въпроса, редно ли е при въвеждане

Определяне на базата за изчисляване на процента, с който следва да се извърши корекция по чл.79 от ЗДДС

ОТНОСНО: Определяне на базата за изчисляване на процента, с който следва да се извърши корекция по чл.79 от ЗДДС Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество закупува през 2014 година имот – складова зърнобаза и земя (УПИ) за сумата от 352 000 лева и начислен данък 70 400 лева. Доставчикът е определил сделката като

Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с добиване и продажба на виртуална валута – DASH и MONOECI.

Изх. № 24-35-20 Дата: 19.12.2018 год. ЗДДС, чл. 68;ЗДДС, чл. 68, ал. 1, т. 1;ЗДДС, чл. 69;ЗДДС, чл. 69, ал. 1, т. 1;ЗДДС, чл. 70;ЗДДС, чл. 71;ЗДДС, чл. 72;ЗДДС, чл. 92, ал. 1, т. 5;ЗДДС, чл. 117;ППЗДДС, чл. 80, ал. 6. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с добиване

Становище на НАП с Изх. №20-00-79 от 20.04.2018 г.

Изх. №20-00-7920.04.2018 г. КСО – чл. 6, ал. 12ЗДДФЛ – чл. 24, ал. 1 ЗДДФЛ – чл. 24, ал. 2ЗКПО – чл. 204, ал. 1, т. 2ЗКПО – чл. 205ДР на ЗКПО – пар. 1, т. 34 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-79/15.03.2018 г., относно

тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.

№1618-1/01.01.2014г.ЗДДСчл.163а, ал.2 В Дирекция ОДОП е постъпило писмено запитване, заведено с вх.№ ….., в което е изложена следната фактическа обстановка: АД е регистрирано по ЗДДС лице. Дружеството е производител на растително масло /олио/ от слънчоглед, обелен черен маслодаен слънчоглед, както и производни от основната дейност като кюспе, брикети от люспа, фракции и други. Във връзка

КСО, чл.9, aл. 1, т. 1,КСО, чл.9, aл. 1, т. 1,НАРЕДБА Н-8, чл.2, aл. 1, приложение 2,КСО, чл.10, aл. 1,КСО, чл.10, aл. 2,НЕВД, чл.1, aл. 4

5_23-22-58/19.01.2016 г.КСО, чл. 9, ал. 1, т. 1, чл. 10, ал. 1 и ал. 2, чл. 9, ал. 1, т. 1;НЕВДПОВ, чл. 1, ал. 4;Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г., УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА приложение №1 към чл.2, ал.1; В запитването е изложенаследнатафактическа обстановка: Лица, наети по трудови правоотношения с „А“ ООД работят при сумирано

ЗДДС, чл.70, aл. 1, т. 4

1079/29.08.2013г.Чл.70, ал.1, т.4 ЗДДСВ писмено запитване, постъпило по електронен път вна НАП с вх. № …………2013г., изпратено за отговор в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……… с писмо вх. № …………. сте посочили, че „Д” ООД, ЕИК ……………… е регистрирано по ЗДДС лице, което наема лек автомобил от данъчно задължено лице, регистрирано по ЗДДС. Наемателят

Scroll to Top